Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL


Anunt de participare (utilitati) numarul 139498/09.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. GHE . GR. CANTACUZINO , NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: SISGN PLOIESTI ? SERVICIUL CONTRACTE, Tel. +40 244503720, In atentia: Doamnei Madalina Moise, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Sarmasel, judetul Mures
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE "INSTALATIE DE COMPRIMARE SI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SARMASEL": -statii gazomotocompresoare;
- statii uscare gaze cu TEG;
- conducte;
- lucrari constructii;
- lucrari amenajare teren;
- lucrari energetice;
- lucrari de automatizare;
- statie masura gaze;
- lucrari pentru utilitati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini publicat pe SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: 236, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: 2.400.000 lei; Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: virament bancar in contul RO 74RNCB0205044860130001deschis la BCR PLOIESTI , Beneficiar: SISGN PLOIESTI;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art.86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul 15.? Garantia trebuie sa fie irevocabila. Nota: Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitareprivind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului garantia de participare, respectiv suma de 13.699, 99 lei, conform art.278¹ din O.U.G.34/2006;Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul contractului, fara TVA. l Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie conform art. 90, alin. (3) din H.G. 925/2006-actualizata.Modalit de restituire a garantiei de buna executie se va face in conf cu prev art. 92 alin. (4) din HG.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse Proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 1.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 2.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie: - dl. Corin Cindrea- director general SNGN Romgaz SA;
- dl. Gheorghe Dambean- director economic SNGN Romgaz SA;
-dl. Vasile Carstea - director SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Elena Stanciu ? director economic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti -responsabil aprobare buget;
- dl. Scarlatescu Virgil ?presedinte comisie evaluare- director comercial SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
-dna. Moise Madalina?membru comisie de evaluare -sef serviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;?dl. Popescu Ovidiu?membru comisie de evaluare- Sef Serviciu Dezvoltare SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dl. Adrian Avram- membru comisie de evaluare- consilier juridic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Daniela Panait- membru comisie de evaluare- economist SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. PloiestiSe va completa Formularul 3 ;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura. Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator.4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din Certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independentaFiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 4: ?Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane:
1. Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul de atestare fiscala in original sau copie legalizata
2. Autorizatie ISCIR pentru montare, repararare conducte metalice pentru fluide avand urmatorii parametrii: Pmax =50 bar, conform prevederilor prescriptiei tehnice CR4, Ed.1, Colectia ISCIR, COMFORM LEGII 64/2008;
3) Atestat ANRE destinat executiei de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0, 4-20 kV si posturi de transformare, TIP C2A, in baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici aprobat prin ord. 24/2007;
4) Atestat ANRE pentru incercari deechipamente si instalatii electroenergetice , TIP B, in baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici aprobat prin ord. 24/2007;
5) AutorizatieANRE destinata proiectarii obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafata, statiilor de comprimare al gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul productiei si inmagazinarii gazelor naturale, tip PP, in baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici aprobat prin ord. 24/2007 ;
6) Autorizatie Laborator grad II pentru efectuarea de incercari si verificari de laborator, in profilele: GTF, BBABP, PC, IAE, CO, D, AR- in baza Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici aprobat prin ord. 24/2007;
7) operatorii economici sunt obligati sa faca dovada livrarii si montajului echipamentelor in conformitate cu H.G. 584/2004(sau echivalent) respectiv marcare CE pentru utilaje si instalatii ;
8) Atestare INSEMEX pentru executia in medii cu potential exploziv, sau echivalent, in baza Normativului privind organizarea activitatilor de verificare a instalatiilor de ventilare ca functioneaza in unitati industriale cu pericol potential de formorare a atmosferelor explozive aprobat prin ord. 1638/25.04.2007 al Ministerului Economiei si Finantelor si ord. 393/2007 al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei sociale;2)Persoane juridice /fizice straine? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Valoareacifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani ( 2009, 2010, 2011 ). Nivelul minim impus este de 240.000.000 lei. Pentru calculul in euro se va volosi cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR .
Pentru calculul Cifrei medii de afaceri in euro se va folosi cursul mediu publicat de BNR: pentru anul 2009:4, 2373 lei; pentru anul 2010:4, 20 lei; pentru anul 2011:4, 23lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista a principalelor lucrarisimilare executatein ultimii 5 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Fisa de experienta similara. Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara in ultimii 5 ani: a)- prezentarea unei certificari care sa confirme executia unui contractde lucrari similare care are o valoare egala sau mai mare decat 20.000.000 lei pentru punerea in functiune aunor statii de uscare cuTEG ;
b)- prezentarea unei certificari care sa confirme executia unui contractde lucrari similare care are o valoare egala sau mai mare decat 120.000.000 lei pentru punerea in functiune a unor statii de gazomotocompresoare.Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR .
2. Informatii privind dotarile: Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
3. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimii 3ani , al personalului angajat (personalul angajat sa fie calificat conf. legislatiei in vigoare si autorizat pentru executia serviciilor), asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Se vor prezenta documente doveditoare din care sa rezulte nivelul de calificare al personalului direct responsabil de indeplinirea contractului.Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora .
Operatorul economic va prezenta ca cerinta minima obligatorie, dovada(atestatul) ca dispune de personal/organism tehnic de specialitate astfel:
a) -un responsabil tehnic cu executia ?domeniul I-constructii industriale;
b) - un responsabil tehnic cu calitatea ?domeniul 7.3-instalatii gaze;
c) - un responsabil tehnic cu calitatea ?domeniul 7.1-instalati
4. Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriu:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se va completa o declaratie care va contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractelor.
Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica
5. Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator-In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-lit. a, c¹ si d din OUG 34/2006, legea 279/2011-art 19, 20mai sus mentionata si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederi art. 69^1
a) Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executia lucrarilor supuse prezentei proceduri, conform ISO 9001 sau echivalent
b) Documente emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de certificare a sistemului de management almediului conform ISO 14001 sau echivalent.) Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de certificare a sistemului de management almediului pentru executia lucrarilor supuse prezentei proceduri, conform ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2012 12:00
Locul: SNGN ROMGAZ SA-SISGN PLOIESTI, STR. GHE. GR. CANTACUZINO, NR. 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OPERATORILOR ECONOMICI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice solicitare catre autoritatea contractanta din partea operatorului economic se face prin fax.Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP .Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In cazul in care in urma licitatiei deschise vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2012 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer