Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor?


Anunt de participare (utilitati) numarul 139759/19.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6310, In atentia: ing.Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: strada Energeticianului nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42997000-1 - Utilaje pentru conducte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este obligatorie ofertarea tuturor produselor si cantitatilor conform Caietului de sarcini
Valoarea totala fara TVA 1.900.000, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in cuantum de 36.000, 00 lei cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire conform HG 925/2006 in vigoare, art.86. In instrumentul de garantare emitentul va insera in mod expres cerintele prevazute la art. 86 din H.G. 925/2006 sila art. 278¹ din OUG 34/2006. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia este irevocabila si se returneaza in conformitate cu prevederile art. 88 din HG 925/2006 corelat cu art.2781 alin.(2) din OUG 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare. Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta va fi respinsa fiind incidente prevederile art.33, alin.3 pct.b, din HG 925/2006. Garantia se retine in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. Se completeaza formularul 11. Garantiei de buna executie a contractului = 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor conform HG nr. 925/2006, art.92.In cadrul ofertei (formularul 7 punctul 6) se va mentiona obligatoriu modul de constituire a GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 1 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator).Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentarea declaratiei conform Formularului nr. 2 ? (se va prezenta inclusiv de catre tertul sustinator numai pentru literele a, c1 si d).
Incadrarea in una din situatiileprevazutede art. 181din OUG 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69¹ - Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nici o situatie prevazuta de art. 69¹ din OUG 34/2006 ? (se va prezenta inclusiv de catre subcontractant cat si de tertul sustinator).
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica- formular A
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Dir. Sucursala : ing. Ciurel Laurentiu Dan
- Dir. Tehnic: ing. Teodorescu Raducu
- Dir. Productie: ing. Chirca Iosif
- Dir. Economic: ec. Scurtu Maria
- Dir. Achizitii: ing. Chirca Delia
- Dir.directie Investitii: ing. Petroniu Ion
- Persoanele care semneaza documentatia de atribuire: ing. Grigorescu Ion, ing. Teiu Sorin, ing. Zamfiroiu Constantin, ing. Bosnari Marius, ing. Bujor Cristina, cons. jrd. Popescu Marius, ing. Dumitrescu Filimon.4. Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta. Completare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta- formularulB 1. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie conforma cu originalul, se poate solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarilor, prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata.2. Persoane juridice/fizice straine - Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 3 - Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin: 3.600.000, 00 lei.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.
Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa Formularul nr. 4.Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani.
Prezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirmelivrarea de produsesimilare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.800.000, 00 lei.
Se va completa Formularul F.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Se va completa Formularul E . Declaratie privind echipamentele tehnice
Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de cercetare utilizate si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice dintre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Pentru neindeplinirea cerintei, conform prevederilor art. 36 alin.1 din HG925/2006 oferta va fi declarata inacceptabila.
Se va completa Formularul 5.Conditia minima pentru calificare ofertantului este prezentarea a cel putin un certificat sau document emis dinpartea unor beneficiari sau o copie dupa un document constatator(cf. art.971 HG925/2006), din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, in timpul evaluarii ofertelor, documentele in original daca au fost depuse in oferta in copie xerox sau fax. In cazul in care ofertantul nu trimite documentele in original la cererea autoritatii contractante in termenul solicitat oferta va fi considerata inacceptabila.
Furnizorul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea sistemului de management al calitatii de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare.
In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2012 10:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2012 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2012 12:30
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Loc Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele autorizate ale operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertanti care fac dovada ca sunt IMM benef de reduceri cu 50% pt criteri legate de cifra de afaceri si GBA, conf Legi nr346/2004.Ofertant este obligat sa prezinte eventuale obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarif pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr34/2006 si HG 925/2006.Doc de calificare solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila(exceptie cazul in care ofertant prezinta declaratie pe propria raspundere conf art11 alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertant trebuie sa mentioneze sucint, dar precis, mod concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/doc edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritati contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu doc dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la doc depuse, daca este cazul.In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta fin, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.Se va preciza obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termen de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a GBA a contract. Doc din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul soc ofertante care va mentiona: prezentul este conf cu original, semnat si stampilat.In caz de oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitate de executare a activitatii profesionale, situatia ec si fin, se aplica conf Anexei nr2 din Ordin ANRMAP509/2011
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prevazute de OUG 34/2006 cu modificarileulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: strada Energeticianului nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2012 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer