Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.134.000 RON

Castigatorul Licitatiei: HANA COMIMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 142786/21.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137665
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARIstr. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-6310, In atentia: ing. Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Curatirea tevilor de condensator de la blocul 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42997000-1 - Utilaje pentru conducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 134, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S064-107871din30.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 254/ER Denumirea: Instalatie de curatire cu bile a tevilor condensatoarelor
V.1) Data atribuirii contractului 20.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HANA COMIMPEX SRL
Adresa postala: STR. HORIA TECULESCU NR. 97, Localitatea: Sighisoara, Cod postal: 545400, Romania, Tel. 0744 556124, Email: [email protected], Fax: 0265 773718
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2134000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra pr. de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr.34/2006 si HG 925/2006.Doc. calificare solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila (exceptie cazul in care ofertantul prezinta declaratie pe propria raspundere conform art.11 alin.4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu documente dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.Se va preciza obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul??semnat si stampilat.In caz de oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, se aplica conform Anexei nr.2 din Ordinul ANRMAP509/2011In cazul in care pe locul 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2013 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer