Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie de usacre gaze naturale cu saruri delicvescente


Anunt de participare (utilitati) numarul 108721/04.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala:  Str. CI Motas Nr.4, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551130, Romania, Punct(e) de contact:  Sucursala Medias, Serv. Achizitii, Tel. 0269201050, In atentia:  Lucian Birsan, Email:  [email protected], Fax:  0269846297, Adresa internet (URL):  www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias
Adresa postala:  Str. Garii, nr. 5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551010, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Achizitii, Tel. 0269-201242, In atentia:  Lucian Birsan, Fax:  0269-201452
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias
Adresa postala:  Str. Garii, nr. 5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551010, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Achizitii, Tel. 0269-201242, In atentia:  Lucian Birsan, Fax:  0269-201452
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias
Adresa postala:  Str. Garii, nr. 5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551010, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Achizitii, Tel. 0269-201242, In atentia:  Lucian Birsan, Fax:  0269-201452
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Instalatie de usacre gaze naturale cu saruri delicvescente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Medias
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unei nstalatii de usacre gaze naturale cu saruri delicvescente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42941000-4 - Utilaje pentru tratarea termica a gazelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantii vor depune oferta pentru intreaga cantitate de produse cuprinse in caietul de sarcini. Adjudecarea licitatiei se va face pe total oferta.
Valoarea estimata fara TVA: 945, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-10.000 lei constituita conform documentatiei de atribuire. Garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA, constituita conform documetatiei de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii acestora de catre achizitor cu o perioada de gratie de inca 30 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44/OUG34.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala sau Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din OG27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente. Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009) de minim: 900.000 lei, echivalentul a 211.029, 82 euro (1 euro = 4, 2648 lei, curs BNR valabil in data de 29.09.2010).
Fisa de informatii generale, care sa contina inclusiv contul societatii si banca la care este deschis.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind experienta similara. Ofertantul va prezenta obligatoriu ca cerinta minima incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a minim 1 contract avand ca obiect furnizarea de produse similare celor supuse procedurii prezentei licitatii respectiv produse avand codul CPV: 42941000-4 si a carui valoare sa fie mai mare sau egala cu 900.000 lei, echivalentul a 211.029, 82 euro (1 euro = 4, 2648 lei, curs BNR valabil din data de 29.09.2010). Autorizare pentru livrarea produselor. Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu cel putin o recomandare, maxim doua recomandari din partea unor beneficiari privind livrarea de produse similare celor supuse prezentei licitatii. Ofertantii producatori vor prezenta obligaoriu un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent al acestuia, iar ofertantii care nu sunt producatori vor prezenta certificate care atesta sistemul calitatii al producatorului care le-a acordat autorizatia de livrare. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala de licitatie electronica vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2010 12:00
Locul: Medias, str. Garii, nr. 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Str. IC Bratianu, nr. 1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258-810285, Fax:  0258-810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias - Birou Juridic
Adresa postala:  Str. Garii, nr. 5, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551010, Romania, Tel. 0269-201290, Fax:  0269-846297
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2010 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer