Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE DE VENTILARE ADAPOST DE PROTECTIE CIVILA PENTRU INFASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP


Anunt de participare numarul 149075/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA SIMA, Tel. +40 214042300, Email: [email protected], Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INSTALATIE DE VENTILARE ADAPOST DE PROTECTIE CIVILAPENTRU INFASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Instalatie de ventilare ALA cu filtre si cu ventilator centrifugal cu motor de 0, 55kW si suport, cu debitul de 750 mc/h si presiunea de 120 mmCA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42520000-7 - Echipamente de ventilatie (Rev.2)
45331210-1-Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Instalatie ventilare ALA? 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 26, 701RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 500 leiGarantia de participare poate fi constituita si in valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Data de referinta calculata pentru constituirea garantiei de participare in alta valuta va fi: cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, garantia de participare poate fi constituita de oricare din membrii asocierii.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Garantia pentru participare se va constitui pentru suma/sumele mentionata/e, optional in urmatoarele forme: 1. Scrisoare de garantie bancara sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular 6). Valabilitatea scrisorii de garantie de participare va fi de 60 zile de la data limita de primire a ofertelor.2. Virament bancar prin ordin de plata in contul: RO30BPOS70903296299ROL01 deschis la BANC POST - Ag. Magurele.O copie scanata a garantiei de participare se va incarca in SEAP. Documentul in original va fi depus la sediul autoritatii contractante (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, in temeiul prevederilor art.87, alin.(1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul pierzand astfel suma constituita. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului de achizitie publica, in lei, exclusiv TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu art.90 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din bugetul proiectului ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr.2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - prezentare Formular 1din sectiunea Formulare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 - prezentare Formular 2 din sectiunea Formulare; Declaratie privind inexistenta conflictului de interese - prezentare Formular 3 din sectiunea (persoanele implicate -Nicolae Victor Zamfir, Mitica Dragusin, Constantin Ivan, Alexandru Popescu, Razvan Claudiu Bataiosu, Cristina Sima - in derularea procedurii din cadrul autoritatii contractante se regasesc si in F3 din cadrul sectiunii Formulare); Certificat privind participarea cu oferta independenta - prezentare Formular 4 din sectiunea Formulare; Declaratie privind calitatea de participant la procedura - prezentare Formular 5 din sectiunea Formulare; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
Prezentare
Pentru persoanele juridice/fizice romane1. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii economic/i are/au obligatii de plata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a-l/i exclude peacesta/acestia din procedura de atribuire a contractului in cauza.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Pentru persoanele juridice/fizice straine
Documente relevante privind indeplinirea obligatiilor fiscale in tara de origine ? in traducere certificata in limba romana. Inregistrare
Prezentare:
Pentru persoanele juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice si ca desfasoara aceste activitati la data limita de depunere aofertelor.
Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata (daca initial nu a fost prezentat astfel).
Pentru persoanele juridice straine
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita si poate desfasura activitati ce fac obiectul achizitiei publice, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului ? in traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea:
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform. In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate la pct.III.2.1.a. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta.
Prezentarea Acordului de asociere, Formularelor F1, F2, F3, F4, F5 si Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Informatii privind subcontractantii
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Se va completa formularul privind lista cu subcontractantii si specializarea acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Acord de asociere- Formularele F1, F2, F3, F4, F5- Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata- Lista cu subcontractantii si specializarea acestora
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D1/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr.2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
1. Participarea la procedura: Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.2. Preturi egaleIn situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256/2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, Magurele-Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042300, Fax: +40 214574440, Adresa internet (URL): www.eli-np.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer