Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie noua desulfurare (DESOX) in Cet Sud - Timisoara aferent proiectului cod CCI2009RO161PRO23, cod SMIS-CSNR 16828


Anunt de participare numarul 118141/30.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala:  Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300030, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0256-408453/408367, In atentia:  Ec. Corina Radu, Email:  [email protected], Fax:  0256-408477/204177, Adresa internet (URL):  www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala:  B-dul. C. D. Loga nr.1, parter camera 12, ghiseul 9 sau 10., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300.030, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Centru pentru Consiliere Cetateni camera 12 ghiseul 9 sau 10, Tel. 0256 - 408.361, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Instalatie noua desulfurare (DESOX) in Cet Sud - Timisoara aferent proiectului cod CCI2009RO161PRO23, cod SMIS-CSNR 16828
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Timis, CET Sud Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
Activitatea I: Proiectare
Activitatea II: Achizitie echipamente si executie lucrari (inclusiv teste si operatiuni in perioada de notificare a defectelor)
Proiectare, obtinere avize si autorizatii, pregatire personal de exploatare in cadrul Activitatii I si constructii-montaj respectiv furnizare pentru realizarea instalatiilor de desulfurare in cadrul Activitatii II.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45253200-7 - Lucrari de constructii de statii de desulfurare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
Activitatea I: Proiectare
Activitatea II: Achizitie echipamente si executie lucrari (inclusiv teste si operatiuni in perioada de notificare a defectelor)
Lucrarile vor cuprinde: servicii de proiectare, achizitie instalatie desulfurare , lucrari de demolari la canale gaze existente VG- cos fum, lucrari constructii si instalatii , lucrari de montaj.
Valoarea estimata fara TVA: 109, 126, 310RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 900.000 lei, garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene, Co-finantare nationala, Co-finantare locala, Program Operational Sectorial de Mediu 2007 ? 2013 , Axa Prioritara 3, Cod CCI: 2009RO161PRO23 , cod SMIS - CSNR 16828.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 aliniatul 1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie calitate participant procedura. Informatii generale, Imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului, Trecutul litigios (cazierul juridic), certificat judiciar- original sau c. leg., operatorii economici romani -cazier fiscal- original sau c. leg., operatorii economici straini cazier juridic sau similar, Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, Alte informatii referitoare la ofertanti, Declaratii pe propria raspundere, in temeiul art.180 si 181 din OUG 34/2006;Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003;Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local- original sau c. leg, ; Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului- original sau c. leg., ;Certificat pentru plata CAS pt. statele unde aut. fiscale nu colecteaza CAS- original sau c. leg.; Documentele solicitate la situatia personala a ofertantului, in original/copie legalizata/traducere autorizata se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
2.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie financiara recapitulativa (bilant) - formular 16
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Scrisoare de bonitate bancara conform Formular 16, paragraful f) punctul 1, Acces la credite: Declaratie bancara conform Formular 16, paragraf e) si f) punctul 2;Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Cifra medie anuala de afaceri(2007, 2008, 2009), de: 131.211.000 lei echivalent a 30.000.000 euro.Declaratie bancara privind posibilitatea accesarii unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 3 luni de 5.576.595 lei.Bilanturile contabile, Contul de profit si pierderi, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privind capacitatea tehnica
2. Experienta ca Antreprenor/Proiectant
3. Personalul contractorului implicat in contract
4. Declaratie privind protectia muncii
5. Informatii privind standarde de asigurare a calitatii
6. Informatii privind masuride protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Declaratie efective angajate conform Formular 26, declaratie utilaje conform Formular 27; 2. Experienta ca antreprenor/proiectant - Formular 18Experienta similara - Formular 19, Declaratielucrari executate - Formular 20, dovada indeplinirii si finalizarii unui contract de lucrari similare (CPV 45253200-7) in care ofertantul a avut calitatea de antreprenor in constructii-montaj in valoare este de 32.803.500 lei fara TVA- Se solicita Certificatul de receptie de la Beneficiarul investitiei respective ? document in orig. sau c. leg.; si dovada indeplinirii si finalizarii in ultimii 3 ani a cel putin unuicontract de lucrari similare, (CPV 71320000-7) a carui valoare este de944.740, 80 lei fara TVA.Se solicita P. V. de predare a documentatiei tehnice, din partea Beneficiarului investitiei respective ? document in original sau copie leg. 3.Personalul cheie -Formular 21;Experienta prof. personal cheie - Formular 22;Manager de Proiect-3 ani, Coordonator proiectare-constructie-3 ani, Consultant de Supervizare proces-3 ani, Consultant de Supervizare lucrari civile-3 ani, Consultant de Supervizare structuri- 3 ani, Consultant de Supervizare mecanic-3 aniConsultant de Supervizare electric -3 ani, Manager de Santier 3 ani, Manager pentru asigurarea calitatii -2 ani, Autorizatii valabile ISCIR pentru sudori in metal, Autorizatii valabile ANRE pentru electricieni 4. Declaratie privind protectia muncii;5.ISO 9001/echivalent.Sistem de asigurare calitate-Formular 17, sistem control al calitatii muncii- Formularul 28, , 6.ISO 14001sau echivalent.Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S32-052675 din 16.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.05.2011 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2011 11:00
Locul: Primaria Municipiului Timisoara , Serviciul Achizitii Publice, etajul II, camera 229
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu 2007 ? 2013 , Axa Prioritara 3, Cod CCI: 2009RO161PRO23 , cod SMIS - CSNR 16828
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Program Operational Sectorial de Mediu 2007 ? 2013 , Axa Prioritara 3, Cod CCI: 2009RO161PRO23 , cod SMIS - CSNR 16828, Fonduri europene (fondul de coeziune) , Co-finantare nationalasi Co-finantare locala
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contest. a actului invocat ca nelegal, atat la CNSC cat si la autorit.contract. ;10 zile de la comunic.deciziei CNSC, in instanta-Curtea de Apel Timisoara;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice - Primaria municipiului Timisoara, camera 229
Adresa postala:  B-dul C. D. Loga nr. 1, etajul II, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300030, Romania, Tel. 0256-408453, Email:  [email protected], Fax:  0256-408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2011 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer