Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie pentru deshidratare namol


Anunt de participare (utilitati) numarul 145467/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii publice 1, Tel. +40 241664046, In atentia: Mariana Munteanu, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Instalatie pentru deshidratare namol
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: SCRAJASA -Statia de epurare Cernavoda, jud. Constanta, Romania.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract sectorial de furnizare, finantat prin leasing financiar.Furnizare, prin leasing financiar pe 4 ani, cu optiunea de cumparare a 1 buc. instalatie pentru deshidratare namol. Pentru achizitia produsului se incheie un singur contract care trebuie sa angajeze atat furnizarea, montarea, punerea in functiune si testarea instalatiei, instruirea personalului pentru exploatarea instalatiei cat si prestarea serviciilor de leasing financiar, pe o perioada de 52 de luni, din care 4 luni livrare si punere in functiune si 48 luni perioada de leasing.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39350000-0 - Echipament pentru lucrari de epurare (Rev.2)
51500000-7-Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare, montare, punere in functiune si testare 1 buc. instalatie pentru deshidratare namol, instruire personal pentru exploatarea instalatiei, conform cerintelor din Caietul de sarcini si Specificatia Tehnica si prestarea serviciilor de leasing financiar.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 500, 761RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
52 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertei. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Forma de constituire a garantiei de participare: conform art.86 alin(1)din HG 925/2006.In cazul in care operatorii economici opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar suma va fi virata in contul S.C. RAJA S.A., nr. RO36 RNCB 0114014937350001 deschis la BCRSucursala Constanta.In cazul in care garantia de participare se va constitui cu scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul B din Sectiunea III.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Echivalenta pentru o garantie de participare constituita in euro se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Neprezentarea dovezii privind constituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei.Operatorii economici incadrati conform Legii nr.346/14.07.2004 in categoria IMM, beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriilor legate de: cifra de afaceri, cuantumul garantiei de participare si garantiei de buna executie.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta va prezenta o declaratie pe propria raspundere, utilizandFormularul 4 din Sectiunea III. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul declarat castigator, trebuie sa constituie garantia de buna executie in favoarea autoritatii contractante, in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare la licitatie, dar nu mai tarziu de 7 zile de la datasemnarii contractului de leasing financiar.Forma de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. In cazul in care operatorul economic opteaza pentru constituirea garantiei prin retineri succesive se vor aplica prevederile art.90 alin.3)din HG 925/2006. Ofertantul va deschide un cont de garantie la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului. In cazul in care garantia de buna executie se va constitui cu scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul C din Sectiunea III.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Declaratia se va completa de catre ofertant, asociati. Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 1 din Sectiunea III.Nota: Avand in vedere ca obiectul contractului este de furnizare si montare produse si prestare servicii de leasing financiar, pe o perioada de 52 de luni si procedura este organizata pentru atribuirea unui singur contract, la declararea calitatii de participant la procedura se va avea in vedere urmatoarele:
a) Furnizorii de echipamente pot participain nume propriu numai in situatia in care asigura in nume propriu si serviciile de leasing financiar;
b) Ofertantii care asigura serviciile de leasing financiar, pot participa in nume propriu, in cazulin care furnizorul de echipamenteeste declarat subcontractant.
c) Pentru incheierea unui contract tripartit (utilizator, finantator si furnizor), ofertantiipot participa, in asociere, conform art.44 din OUG 34/2006.
Cerinta nr.2 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Certificatul se va completa de catre ofertant, asociati. Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 1.1 dinSectiunea III.
Cerinta nr.3 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006.Declaratia se va completa de catre ofertant, asociati, tert sustinator.Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 2 din Sectiunea III.
Cerinta nr.4- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006.Declaratia se va completa de catre ofertant, asociat, tert sustinator. Tertul sustinator va completa declaratia numai pentrulit. a, c^1), d. Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 3a din Sectiunea III.
Cerinta nr.5 ? Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.Documentele se vor prezenta de ofertant, asociati.
-Prezentareacertificatuluide atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia isi are sediul social operatorul economic, care sa prezinte situatia datoriilor scadente ale operatorul economic, la bugetul de stat, in luna anterioara depunerii ofertelor(sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila conforma cu originalul.
-Prezentareacertificatuluiprivind plata impozitelor si taxelor locale, care sa prezinte situatia datoriilor scadente ale operatorul economicla bugetul local in luna anterioara depunerii ofertelor(sau echivalent pentru persoane juridice straine). Original/copie legalizata/ copie lizibila conforma cu originalul.
Cerinta nr.6-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006.Declaratia se va completa de catre ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant. Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 3b din Sectiunea III.
Persoanele care au legatura cu procedura de atribuire in SC RAJA SA sunt: Stroe Felix-Director General, Presura Aurel-Director General Adjunct, Baranescu Tereza-Director Economic, Sfrija Elena-Director Juridic, Munteanu Mariana- Sef serviciu achizitii publice1, Dumitru Paraschiva -Responsabil de contract, Fanaru Lidia- Sef Sectie Statii Epurare. a)- pentru persoane juridice romane/straine- Certificat constatator, eliberat de OficiulRegistrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar, producerea sau comercializarea produselor si/sauprestarea serviciilor de leasing solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta acest document, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b) pentru persoane fizice romane/straine: Document edificator pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa pentru indeplinirea prezentului contract.
Documentele care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul/asociatul este stabilit. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta acest document, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
c) In situatia in care documentele cerute la punctele a) si b) vor fi prezentate de ofertanti in copie conforma cu originalul, inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte documentele in original sau copie legalizata.Nota: Prin depunerea certificatului constatator operatorul economic isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus suntvalabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul " de catre ofertant/ asociati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Cifra medie anuala de afaceri globala pe ultimii 3 ani va fi minim 2.400.000 RON.
Se vor prezenta ultimele doua bilanturi sau alte documente echivalente, inregistrate la organismele abilitate, din care sa reiasa nivelul solicitat.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul5 din Sectiunea III, la care se vor atasa documentele doveditoare pentru indeplinirea cerintei.
Atunci cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Cerinta 2. Sustinerea financiara, daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate(conform Formulare 5Asi 5B). Persoana ce asigura sustinerea va prezenta toate documentele solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completate, semnate si stampilate, in original urmatoarele formulare: Formularul5A, Formularul5B, din Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, care trebuie sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari. Din lista prezentata, ofertantii vor face dovada ca in ultimii 3 ani au dus la bun sfarsitun contract care a avut ca obiect furnizarea a cel putin 1 produs similar.Sustinereainformatiilor se vor confirma prinprezentarea unor certificate/documenteemise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte partile contractante, denumirea produselor si cantitatea. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care trebuie sa rezulte partile contractante, denumirea produselor si cantitatea.
Modalitatea de indeplinire
a) Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 6 din Sectiunea III. b) Se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, Formularul 7 din Sectiunea III, doar pentru contractul care indeplineste cerinta solicitat.
Cerinta 2. Informatii privind asociatii Se va prezenta acordul de asociere, in original, numai de catre leaderul de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Acordul de asociere se va prezenta completat, semnat si stampilat, in original, conform Formularului 8, din Sectiunea III.
Cerinat 3. Informatii privindsubcontractantii.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contractpe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. - prezentarea de documente relevanteprivind resurse umane/tehnice pentru partea de implicare in contract, daca este cazul; Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta contractul incheiat cu subcontractantul, in copie
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat, semnat si stampilat in original, Formularul 8.1, din Sectiunea III.
Cerinta 4. Sustinerea tehnica, daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate (conform Formular nr. 8.2 si 8.3).Persoana ce asigura sustinerea va prezenta toate documentele solicitate pentru a dovedi indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerea.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completate, semnate si stampilate, in original urmatoarele formulare: Formularul 8.2 siFormularul 8.3, din Sectiunea III;
Cerinta 1. Certificat ISO 9001 sau echivalent.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente.
Cerinta 2. Certificat ISO 14001 sauechivalent pentru furnizorul produselor.
Documentul solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectia mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare, montare si punere in functiune (zile)
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Consumul specific de energie electricaKwh/to de namol prelucrat (cu 20-25% SU)
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2013 13:00
Locul: sediulSC RAJA SA, str. Calarasi, nr.22-24, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii autorizati ai operatorilor economici, observatori U.C.V.A.P., daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la adresa mentionata anterior cu mentiunea ?In atentia Serviciului Achizitii Publice 1- referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare ?Instalatie pentru deshidratare namol?.Orice informatie si /sau clarificare trebuie sa fie formulata in scris in limba romana. Documentele pot fi depuse la registratura autoritatii contractante, prin posta sau prin fax la numarul +40 241662577;+40 241661940. 2.Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal, clasate pe locul I: In situatia in care doua sau mai multe oferte ?clasate pe primul loc?obtin punctajul maxim egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu valoarea cea mai mica, iar daca preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta de catre contestator, de un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer