Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie pentru deshidratare namol


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.480.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC GRB COMMAZ SRL-SC UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA
Anunt de atribuire numarul 145467/05.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141478
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii publice 1, Tel. +40 241664046, In atentia: Mariana Munteanu, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Instalatie pentru deshidratare namol
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: SCRAJASA -Statia de epurare Cernavoda, jud. Constanta, Romania.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract sectorial de furnizare, finantat prin leasing financiar.Furnizare, prin leasing financiar pe 4 ani, cu optiunea de cumparare a 1 buc. instalatie pentru deshidratare namol. Pentru achizitia produsului se incheie un singur contract care trebuie sa angajeze atat furnizarea, montarea, punerea in functiune si testarea instalatiei, instruirea personalului pentru exploatarea instalatiei cat si prestarea serviciilor de leasing financiar, pe o perioada de 52 de luni, din care 4 luni livrare si punere in functiune si 48 luni perioada de leasing.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39350000-0 - Echipament pentru lucrari de epurare (Rev.2)
51500000-7-Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 480, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76143 Denumirea: Instalatie pentru deshidratare namol
V.1) Data atribuirii contractului 21.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC GRB COMMAZ SRL-SC UNICREDIT LEASINGCORPORATIONIFN SA
Adresa postala: SC GRB COMMAZ SRL-strada Carei, nr.7, bloc 31, apartament 33, sector 2, SC UNICREDIT LEASINGCORPORATIONIFN SA-Strada Ghetarilor, nr.23-25, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022201/014106, Romania, Tel. 021 310 77 41/021.200 79 74, Fax: 021 310 77 41/021.200 78 99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1500761.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1480000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 27590.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC UNICREDIT INSURANCE BROKER SRL- asigurare produs
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute la adresa mentionata anterior cu mentiunea ?In atentia Serviciului Achizitii Publice 1- referitor la procedura de atribuire a contractului sectorial de furnizare ?Instalatie pentru deshidratare namol?.Orice informatie si /sau clarificare trebuie sa fie formulata in scris in limba romana. Documentele pot fi depuse la registratura autoritatii contractante, prin posta sau prin fax la numarul +40 241662577;+40 241661940. 2.Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal, clasate pe locul I: In situatia in care doua sau mai multe oferte ?clasate pe primul loc?obtin punctajul maxim egal, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu valoarea cea mai mica, iar daca preturile sunt egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - SC RAJA SA
Adresa postala: Str. Calarasi, nr. 22-24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer