Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 12 Ulies


Anunt de participare (utilitati) numarul 149135/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr. 23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Cotoara Cornel Ioan, Tel. +40 265402172, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 12 Ulies
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Extravilanul localitatii Ulies
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul isi propune realizari instalatiei tehnologice de suprafata la sonda 12 Ulies in vederea repunerii in productie a acestei sonde. Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 8475 lei. Acesta valoare reprezinta un procent de 5% din valoarea estimata a lucrarilor conform devizului general. Valoarea estimata a lucrarilor fara a fi avuta in vedere valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 169.492 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extractia gazelor naturale.
Valoarea estimata fara TVA: 177, 967RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei pentru participare: 3.389 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil in data: a cincea zi inainte de data limita depunerii ofertei.Aceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie conform art.86(1)si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare-RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania; RO 14056826.Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278¹ alin(1) din OUG 34/20006 actualizata.Cuantumul acestei retineri este de 1.694, 92lei. Retinerea in conditiile art.278¹ alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de10, 00 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la ziGarantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.Conform art.90 alin.(3) din H.G. 925/2006 ? forma la zi, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- surse proprii; plata se face in maxim 30 zile de la primirea facturii de la contractant.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Se va completa Formularul nr.1A
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeazaOUG 34/2006- persoane ce detin functii de decizie in cadrulautoritatii contractante:
Avram Pantelimon ? director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Caraivan Viorica ? director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Birsan Mircea Lucian ? director departament tehnic-achizitii SNGN Romgaz SA Medias
Claudiu Dan Ilinca ? consilier juridic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Matei Gheorghe ? presedinte
Ciurca Ovidiu Ioan ? membru
Pop CameliaDoina ? membru
Cotoara CornelIoan? membru
Saseanu Rodica Maria ? membru
Moldovan Marioara? membru
Baraian Calin? membru
Se va completa Formularul nr. 1CCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010
Se va completa Formularul nr.1D
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind , ,Situatia personala a condidatului/ofertantului?? trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte. Persoane fizice /juridice romane
Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de ONRC (copie cu specificatia ?conform cu originalul?) din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale/valabile la data limita de depunerea a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata.Autorizatii de specialitate: Societatile ofertante vor prezenta copii dupa autorizatii valabile la data limita de depunere a ofertelor: autorizatie A.N.R.E. tip EP- in baza Ordinului ANRE nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta obligatoriu media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2011, 2012, 2013. Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 338.984 lei. Pentru calculul in valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Se va completa Formularul 2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara pe ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea de certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care se confirma executia unui contract de lucrari similar cu o valoare de minim 84.746 lei. Pentru calculul in valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru sustinerea fisei de experienta similara se vor prezenta certificari de buna executie care sa indice valoarea, perioada de executie, beneficiari si daca au fost duse la bun sfarsit
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 3.
Se va prezenta o lista cu principalele lucrari execuate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ultimi 5 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 4
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport , laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va completat Formularul 5.
Informatii privind subcontractantiia) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze c) datele de recunoastere ale subcontractantilor (denumire societate, nr. Registru comertului, cod unic de inregistrare, adresa).Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6.
autorizatie MECMA ? responsabil tehnic cu executia: domenii de atestare: Extractia gazelor naturale sau Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte in baza Legii 440/2002 si Ordinului MECMA 364/2010
Modalitatea de indeplinire
copie autorizatie
Mai multi operatori economici au dreptul de a asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in sociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LE se va organiza prin intermediul SEAP intr-o singura runda. Durata rundei este de 1(una)zi. Pentru a participa la LE op. econ. trebuie sa detina certif. digital valid, tehnica de calcul si conexiune internet. Obiectul procesului repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Informatii puse la dispozitia op. econ. odata cu publicarea anuntului privind LE sunt: ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, nr. de participanti inscrisi, pasul minim de licitare de 1% din valorea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, ofertarea se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantul castigator al LE are obligatia sa transmita AC formularul de oferta si oferta refacuta in original in cel mult doua zile lucratoare de la finalizarea LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA Sucursala Targu Mures, str. Salcamilor nr. 23, Targu Mures, jud Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilorfara TVA ale fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmireain ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente la clauzele specifice, daca exista. Daca un operator economic considera ca anumite clauze obligatorii ii sunt defavorabile, va solicitat autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor interesati, inainte de date limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidatului, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.Datorita dimensiunilor mari ale caietului de sarcini acesta a fost postat pe SEAP si arhivat divizat in 4 fisiere. Pentru deschiderea caietului de sarcini este necesar ca toate fisierele atasate sa fie salvate intr-un singur director.Pentru vizualizare este suficient dezarhivarea unui singur fisier atasat cu programul WinRAR.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Tirgu Mures Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402172, Email: [email protected], Fax: +40 265306340
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer