Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari


Anunt de participare (utilitati) numarul 147749/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Marius Moldovan, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES - sonda 20 Ghindari.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sonda 20 Ghindari este o sonda de exploatare - evacuare gaze si a fost forata pentru obiectivele Badenian IX si X. Sonda are un debit estimat de 20-30 miiNmc/zi, are o adancime de 2.750 m si se estimeaza presiuni statice de 200 - 220 atm. Sonda se va lega la grupul 10 Ghindari prin executia unei comducte de aductiune de 1.350 m si preluand instalatia tehnologica din grup a sondei 17 Ghindari abandonata. Va fi inlocuit doar poligonul sondei care este de DN 100 PN 64, iar pentru sonda 20 Ghindari este necesar un panou DN 50 PN 25. Lucrari principale: ventil coltar la capul de eruptie, incalzitor gaze, conducta de aductiune gaz de la sonda la grup ?27/8" L = 1.350 m, panou de masura DN 50 PN 25, imprejmuire curte sonda L = 140 m.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute: 744.742 lei
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute 10% = 74.474 leiValoarea totala estimata: 819.216 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 20 Ghindari.
Valoarea estimata fara TVA: 819, 216RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 14.890 lei. Pentru echivalenta in alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei. Garantia este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art.86 (1) si (6) din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare este: RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania RO 14056826 Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare. In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie autoritatea contractanta va retine contestatarului, din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin.(1) din OUG 34/2006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 in cuantum de 4.524, 74 lei. a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de executie de lucrari va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului de executie de lucrari. b)Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 - forma la zi, dupa cum urmeaza: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2)-(4) din HG 925/2006 - actualizata, se aplica in mod corespunzator si alin.(3) din HG 925/2006 ? actualizata prin HG 1045/2011. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; Plata facturilor se face in maxim 30 de zile de la primirea facturii cu OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare. -se va completa Formularul 1A.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006. -se va completa Formularul 1B.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006, articol nou introdus la pct.21 din OUG 76/2010 care modifica si completeaza OUG 34/2006 persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: dl.Pantelimon Avram - director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Muresdna.Caraivan Viorica - director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Muresdl.Mircea Lucian Barsan - Director Departament Tehnic Achizitii SNGN Romgaz SA Mediasdl.Claudiu Ilinca - consilier juridicdl.Matei Gheorghe - presedinte comisiedl.Ovidiu Ciurca - membrudna.Camelia Pop - membrudna.Rodica Saseanu - membrudl.Jozsef Bandi - membrudl.Calin Baraian - membrudl.Marius Moldovan - membru-se va completa Formularul 1C.
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010. -se va completa Formularul 1D. 1.Pentru persoanele fizice /juridice -se va depune Certificat constator emis de ONRC (original /copie cu specificatia ?conform cu originalul? /copie lizibila) din care sa reiasa obiectele de activitate. Informatiile cuprinse in acest certificat vor fi reale /valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.Pentru persoanele fizice /juridice straine -Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.2.Autorizatie A.N.R.E. tip EP -se solicita prezentarea autorizatiei valabila la data limita de depunere a ofertelor -in baza Ordinului ANRE nr.89/2009 (privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta obligatoriu media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 (trei) ani. Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 1.489.484 lei. Nivelul minim impus este Ve*2. Pentru calculul in alta valuta se va folosi cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. S-a solicitat in vederea demonstrarii valorii generate de lucrarile executate de catre operatorii economici in aceasta perioada.
Modalitatea de indeplinire
Informatii privind situatia economico - financiara. Se va completa Formularul 2.
Ofertantul va prezenta obligatoriu ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de Ministerul Finantelor Publice sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Valoarea informationala a bilantului contabil consta in faptul ca acesta ofera informatii si date ce permit calculul unor indicatori economici utilizati in analiza echilibrului economico financiar al unei societati comerciale.
Modalitatea de indeplinire
Ultimul bilant contabil (2012).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa /fise de informatii privind experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 3.
O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Executia de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar. Respectivele certificate /documente indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul de executie a lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea executarii lucrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Se impune ca cerinta minima privind experienta similara, prezentarea obligatorie a unui contract de executie de lucrari similare realizate in ultimii 5 ani, a carui valoare sa fie egala sau mai mare decat 372.371 lei. Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similare exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu /valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 4.
Responsabil tehnic cu executia -autorizatie MECMA -grupa 062 extractia gazelor naturale sau grupa 352 productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte -se solicita prezentarea autorizatiei valabila la data limita de depunere a ofertelor -in baza Legii nr.440/2002 (privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale) si Ordinul MECMA nr.364/2010 (privind aprobarea Regulamentului privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale) si Ordinul MECMA 364/2010 (privind aprobarea regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale).
Modalitatea de indeplinire
Autorizatie MECMA.
Informatii privind personalul. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Solicitarea acestei declaratii este justificata de cerinta obligatorie privitoare la asigurarea cu personal calificat/certificat de organizatiile profesionale recunoscute/autorizate in domeniu personal care este in masura sa fie responsabilizat conform cu calificarea profesionala pe care o detine.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 5.
Informatii privind dotarile. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe specifice de care dispune ofertantul si pe care se angajeaza sa le utilizeze in vederea indeplinirii contractului. Aceasta cerinta minima de calificare a fost solicitata pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 6.
Informatii privind subcontractantii. Se va prezenta obligatoriu: a)lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare; b)partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze; c)datele de recunoastere ale subcontractantilor.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7.
Pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Informatii privind asocierea. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea viitorului contract de achizitie publica, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se solicita, la incheierea contractului, acordul de asociere legalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire.Acordul de asociere prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 11:30
Locul: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES str.Salcamilor nr.23 Tg.Mures - Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere. Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract ??Model de contract de executie lucrari?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei. Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia. Datorita dimensiunilor mari ale Caietului de sarcini acesta a fost postat pe SEAP arhivat cu denumirea: IT sonda 20 Ghindari_CS.part1.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part2.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part3.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part4.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part5.rar, IT sonda 20 Ghindari_CS.part6.rar. Pentru deschiderea fisierelor este necesar ca toate fisierele sa fie salvate intr-un singur director cu denumirea (exp.IT sonda 20 Ghindari_CS). Pentru inlaturarea semnaturii electronice este necesara accesarea fiecarui fisier rar. Pentru dezarhivare este suficienta deschiderea fisierului exp.IT sonda 20 Ghindari_CS.part1.rar cu programul WinRAR si extragerea fisierului pdf. in folderul Caiet de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer