Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 4 FAUREI


Anunt de participare (utilitati) numarul 140372/12.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florica Jacota, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INSTALATIE TEHNOLOGICA DE SUPRAFATA LA SONDA 4 FAUREI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Extravilanul localitatii Faurei, jud. Braila
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sonda 4 Faurei este o sonda noua care trebuie legata in sistemulnational de transport gaz.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255121-3 - Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extractia gazelor naturale.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 763, 429RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 8.000 lei.Aceastagarantie este valabila 90 zile de ladata limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie conform art.86(1)si (6) din HG 925/2006.Contul pentru virarea garantiei de participare- RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania;RO 14056826.Recomandam atasarea la oferta a dovezii constituirii garantiei de participare.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata.Cuantumul acestei retineri este de 5.543, 43 lei. a) Cuantumul GBE a contractului de furnizare va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.b) GBE a contractului de lucrari se constituie conform art.90 alin. (1)din H.G. 925/2006 ? forma la zi GBE se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art.86 alin.(2) ? (4) din H.G. 925/2006-actualizata, se aplica in mod corespunzator.si alin.(3) din H.G. 925/2006 ? forma la zi;Daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesivedin sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia AC, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii; plata se va face in maximum 30 zile de la primirea facturii de la executant.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - Se va completa Formularul nr.1 A- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006- Se va completa Formularul nr. 1 B; - Declaratie pe proprie raspundereprivind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare
Se va completa Formularul nr. 1 C - persoanele cu drept de decizie in cadrul procedurii sunt: Corin Cindrea- director general SNGN ROMGAZ SA MEDIAS
Gheorghe Dimbean- director departament economic SNGN ROMGAZ SA MEDIASPantelimon Avram ? directorSNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu MuresViorica Caraivan- director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tirgu MuresClaudiu Ilinca- consilier juridicGheorghe Matei- presedinte comisie evaluareOvidiu Ciurca- membru comisieRodica Saseanu - membru comisieMarioara moldovan- membru comisieCamelia Pop - membru comisieCalin Baraian - membru comisieFlorica Jacota ? membru comisie
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010-Se va completa Formularul nr.1 D -Persoane fizice /juridice romane-Certificat constator emis de ONRC cu valabilitate de cel mult 30 zile inainte dedatadepuneriiofertelor(copie cu specificatia ?conform cu originalul?)din care sa reiasa obiectele de activitate.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.
-Persoane juridice /fizice straine -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator sau echivalent in original sau copie legalizata.Autorizatii de specialitate-Societatile ofertante vor prezenta copii dupa autorizatii- ANRE tip EP conform Ordinului 89/2009 ANRE privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale.
- ANREC2A conform Ordinului 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.
- Agrement tehnic feroviar pentru subtraversari cai ferate prin foraj orizontal dirijat conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/13.04.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Se va completa Formularul nr.2.
Media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 ani( fara a se lua in calcul anul curent).Pentru calculul in euro se va folosi cursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR.
Nivelul minim impus: 3.526.858 lei-Se va prezenta orice document disponibil care sa demonstreze cerinta solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa/fise de informatii privind experienta similara Formularul 3.- o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia suntautoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.-Formular 4.
- Valoarea solicitatapentru experienta similara trebuie sa fie egala sau mai mare de 800.000 lei obtinutidintr-o singura lucrare.
- Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport , laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului-Formularul 5.
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Ofertantul va completa Formularul 6.
- autorizatie MECMA ? responsabil tehnic cu executia: domenii de atestare: Extractia gazelornaturale sau Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conductesi domeniul de atestare: Productia, transportul si distributia energiei electrice- in baza Legii 440/2002 (privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale) si Ordinului MECMA 364/2010 (privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.
Informatii privind subcontractantii
(daca este cazul)
Se va prezenta obligatoriuFormularul nr.7
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Informatii privind asocierea
(daca este cazul)
Se solicita la incheierea contractului, acordul de asocierelegalizat din care sa reiasa cine este liderul de asociere si partea fiecaruia din contractul pe care urmeaza sa il duca la indeplinire. Acordul de asociereprezentattrebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La LE vor participa ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare.LE se va organiza intr-o singura runda, in termen de doua de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile.Durata unei runde este de 1(una) zi. Pentru a putea participa la LE, oper.ec.trebuie sa fie inregistrat in SEAP si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Obiectul procesului repetativ de ofertare se refera numai la pretul ofertei.Dupa incheierea rundei de LE op.ec.clasat locul 1 are obligatia de a transmitein cel mult doua zile lucratoare de la runda finala laAC Formularul de oferta, precum si oferta refacuta cu noile valori in original, semnate si stampilate.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2012 11:30
Locul: Str. Salcimilor, nr.23, Tg.Mures, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In urma procesului de reofertare electronica, in situatia in care doi sau mai multi ofertanticlasati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Se va depune modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant, cu eventualele amendamente, daca exista.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte
Adresa postala: str. salcimilor, nr.23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402171, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2012 09:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer