Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTALATII DE CLIMATIZARE


Anunt de participare numarul 99578/08.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BIHOR
Adresa postala:  MUN. ORADEA, STR. REPUBLICII, NR. 50, JUD. BIHOR, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  3700, Romania, Punct(e) de contact:  DORINA NEGRUTI, Tel. 0259403295, In atentia:  SERVICIULUI DE LOGISTICA COMPARTIMENT MARKETING SI ACHIZITII, Email:  [email protected], Fax:  0259403295, Adresa internet (URL):  ORADEA STR REPUBLICII NR 50 JUD BIHOR, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INSTALATII DE CLIMATIZARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ORADEA STR. PARCUL TRAIAN NR. 18, JUD BIHOR
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE INTENTIONEAZA ACHIZITIA , MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE DEINSTALATII DE CLIMATIZARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42512000-8 - Instalatii de climatizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE SI MONTARE3 BUC unitate exterioara cu pompa de caldura cu capacitate de racire/?alzire minim 45 / 50 kw, 5 BUC unitate exterioara cu pompa de caldura cu capacitate de racire/?alzire minim 50 / 56 kw, 71 BUC unitate interioara de tavan tip caseta cu 4 cai cu capacitate de racire/?alzire minim 2, 2/2, 5 kw, - 32 BUC unitate interioara de tavan tip caseta cu 4 cai cu capacitate de racire/?alzire minim 2, 8/3, 2 kw, - 2BUC unitate interioara de tavan tip caseta cu 4 cai cu capacitate de racire/?alzire minim4, 5/5, 0 kw, 39 BUC unitate interioara de perete cu capacitate de racire/?alzire de minim 2, 2/2, 5 kw, 144 BUC telecomenzi pentru unitati interioare,
Valoarea estimata fara TVA: 1, 385, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN VALOARE DE 13850.00 LEI, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUMUL DE 6% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL STATULUI /ORDIN DE PLATA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM ART. 44 SI 45 DIN OUG 34 DIN 2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA, CERTIFICAT FISCAL ELIBERAT DE COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOPCALE VALABIL LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT ELIBERAT DE ORGANUL DE ADMINISTRARE FISCALA DE PE RAZA CAREIA SOCIETATEA ARE SEDIUL SOCIAL VALABIL LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR, DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181 DIN OUG 34/2006, DECLARATIIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE MINISTERUL JUSTITIEI /OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI VALABIL LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL AFERENT ANULUI 2009, VIZAT SI INREGISTRAT DE ORGANELE COMPETENTE, DECLARATIE PRIVIND CIFRA MEDIE ANUALA DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI (2007/2009).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARII DE PRODUSE EFECTUATE IN ULTIMIII 3 ANI(2007/2009), RECOMANDARII DIN PARTEA ALTOR BENEFICIARII / CLIENTI DIN CARE SA REZULTE MODUL DE INDEPLINIRE A OBLIGATIILOR CONTRACTUALE, DACA PE PARCURSUL FURNIZARII PRODUSELOR AU FOST INREGISTRATE NECONFORMITATII, ACCIDENTE TEHNICE, RECEPTII AMANATE SAU RESPINSE. MOSTRE DE PRODUS: 1BUC unitate exterioara cu pompa de caldura cu capacitate de racire/?alzire minim 50 / 56 kw, 1 BUC unitate interioara de tavan tip caseta cu 4 cai cu capacitate de racire/?alzire minim 2, 2/2, 5 kw, 1 BUC unitate interioara de perete cu capacitate de racire/?alzire de minim 2, 2/2, 5 kw, DECLARATIE PRIVIND DOTARILE SPECIFICE UTILAJELE ECHIPAMENTELE TEHNICE, MIJLOACELE DE TRANSPORT, LABORATOARELE SI ALTE MIJLOACE FIXE, DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU AL PERSONALULUI/ ORGANISMULUI TEHNIC DE SPECIALITATE ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE IN VEDEREA ASIGURARII CONTROLULUI CALITATII, AUTORIZATIE DE LIVRARE A PRODUSELOR, CERTIFICATE DE CONFORMITATE A PRODUSELOR, DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTII, DOCUMENTE DE CERTIFICARE A SISTEMULUI CALITATII, VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTELOR, EMISE DE ORGANISME ACREDITATE IN DOMENIU, RESPECTIV CERTIFICATE DIN SERIA ISO SAU ECHIVALENT
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
MINIM O RECOMANDARE DIN PARTEA UNUI BENEFICIAR/CLIENT
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LICITATIA ELECTRONICA SE VA DESFASURA CONFORM PRECIZARILOR DE LA PCT. IV.2) ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2010 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2010 10:00
Locul: ORADEA STR. REPUBLICII NR. 50 JUD BIHOR
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII LEGALII AI OPERATORILOR ECONOMICII
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  WWWCNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BIHOR
Adresa postala:  PARCUL TRAIAN NR. 10, Localitatea:  ORADEA, Cod postal:  410167, Romania, Tel. 0259414896, Email:  [email protected], Fax:  0259414484
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN TERMEN DE 10 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTIINTA , IN CONDITIILE OUG 34/2006 DESPRE UN ACT AL AC CONSIDERAT NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BIHOR SERVICIUL CABINET COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala:  PARCUL TRAIAN NR. 18, Localitatea:  ORADEA, Cod postal:  410157, Romania, Tel. 0259403295, Email:  [email protected], Fax:  0259403291
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2010 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer