Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTRUMENTAR SI ECHIPAMENTE MEDICALE IN CADRUL PROIECTULUI ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA POLICLINICII MOLDOVA NOUA


Anunt de participare numarul 143181/18.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)
Adresa postala: Str. N. Balcescu, Nr. 26, localitatea Moldova Noua, judetul Caras-Severin, Localitatea: Moldova Noua, Cod postal: 322500, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Canpeanu, Tel. +40 255540997, Email: [email protected], Fax: +40 255540759, Adresa internet (URL): www.moldova-noua.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INSTRUMENTAR SI ECHIPAMENTE MEDICALE IN CADRUL PROIECTULUI , ,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA POLICLINICII MOLDOVA NOUA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loc. Moldova Noua, Jud. Caras-Severin, Str. Sf. Varvara, nr. 1, Policlinica Moldova Noua
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de instrumentar si echipamente medicale pentru cabinetele de specialitate a Policlinicii Moldova Noua, inclusiv montaj, punere in functiune si instruirea personalului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lista de cantitati este prezentata in Caietul de sarcini alaturi de Fisele tehnice aferente acestora.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 851, 150RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da.Se constituie in cuantum de 2% din valoarea estimata fara TVA, in suma de 77.023, 00 lei. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor. Forma de constituire a garantiei: prin virament in contul Primariei Orasului Moldova Noua , deschis la Trezoreria Moldova Noua nr. RO92TREZ1855004XXX000030 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari ? original, emis in favoarea Primariei Orasului Moldova Noua.Echivalenta pentru garantiile de participare depuse in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile.Retinerea garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage ofertain perioada de valabilitate a acesteia, b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278?1 alin.(1) din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare).In cazul in care oferta este depusa de un ofertant care se incadreaza in categoria IMM-urilor, aceasta are obligatia de a depune Declaratia de incadrare in categoria IMM-urilor, alaturi de dovada constituirii garantiei de participare.In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se inacdreaza fiecare in categoria IMM-urilor, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM-urilor, alaturi de dovada consttuirii garantiei de participare. Da.Data constituirii garantiei de buna executie, de la data la care contractul de furnizare intra in vigoare, valoare 5 % din valoarea fara TVA a contractului.Mod de constituire a garantiei: - orice instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Ofertantii din categoria IMM, beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de participare si pentru garantia de buna executie din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia se elibereaza: 70% din valoarea garantiei de buna executie , in termen de 14 zile de la data intocmirii procedului verbal de receptie la terminarea furnizarii si 30% din valoarea garantiei de buna executie la emiterea certificatului de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene, buget de stat si buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 2, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei, precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.
2. declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 3, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei iar pt tertul/tertii sustinatori declaratie cf art 181 - Formularul privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 va face referire doar la situatiile art.181 lit. a, c'1 si d din OUG 34/2006.
3. Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat de stat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reaiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila , ,conform cu originalul?, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei.
4.Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de directia din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantuldin care sa reaiasa ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila , ,conform cu originalul?, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) ? Formular nr. 4, in cazul depunerii unei oferte comune, cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei.
6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69'1 ? Formular nr. 5 cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei, subcontractanti precum si de tertul/tertii sustinatori daca este cazul.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contarctante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
- Lupu Matei ? Primar,
- Albu Constantin ? Viceprimar,
- Sporea Sorin ? Jurist,
- Ocanovici Iesena ? Sef Birou Buget-Contabilitate,
- Ciovela Florin Ioan ? Secretar oras,
- Bratu Liviu Mihaita ? Sef Birou Dezvoltare Strategii si Managementul proiectelor.
7. Informatii generale ? Formular nr. 6 cerinta trebuie indeplinita de toti membrii asociatiei. 1. Certificat Constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, starea societatii, sediul social, sediile secundare, asociatii, administratori, coduri CAEN autorizate.
In cazul in care operatorul economic clasat pe primul loc, prezinta acest certificat in copie, solicitam prezenatrea acestuicertificat constatator in original /copie legalizata pentru conformitate.
Nota: nu se accepta societati cu sedii sau puncte de lucru expirate, aflate in insolventa, cu capital social nesubscris in totalitate sau cu mandate ale organelor de conducere expirate.
Persoanele juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, ori aparteneta din punct de vedere profesional ? eliberate de autoritati din tara de origine. Documentele vor fi prezentate in copieconform cu originalul, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 7.500.000, 00 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular nr. 7.Cursul de schimb mediu anualcomunicat de BNR pentru anii: 2010 = 4, 2099; 2011 = 4, 2379 si 2012 = 4, 4560.Cerinta se justifica prin prezentarea, daca este cazul a raportului de audit, daca este cazul a raportului de cenzori sau extrase de bilant, sau orice document care demonstreaza indeplinirea cerintei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani.
2. Fisa privind experienta similara
3. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
4.Certificate de marca CE, Declaratii de conformitate CE
1. Dovada certificarii Sistemului de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 8 semnat si stampilat in original.Formular nr. 9 semnat si stampilat in original. Contractele prezentate ca experienta similaa trebuie sa se incadreze intr-un interval de timp care sa nu depaseasca 3 ani fata de data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta certificatul/documentele emise sau contrasemnatede o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Formular nr. 10 semnat si stampilat in original.Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens.ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2711/01.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2013 12:00
Locul: Sala de sedinte a Primariei Orasului Moldova Noua, Jud. Caras-Severin, str. N. Balcescu, Nr. 26
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, expert cooptat ]n cadrul comisie, si persoanele care reprezinta ofertantul in sedinta de deschidere (acesta va prezenta imputernicire din partea ofertantului).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect , ,REABILITAREA; MODERNIZAREA SI DOTAREA POLICLINICII MOLDOVA NOUA" finantat prin Programul Operational regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt oferte(doua sau mai multe)egale si situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ca modalitate de departajare, reofertarea pretului, prin plic inchis, care va fi transmis la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Moldova Noua
Adresa postala: Str. N. Balcescu, Nr. 26, ,Localitatea: MOLDOVA NOUA, Cod postal: 325500, Romania, Tel. +40 255540997, Email: [email protected], Fax: +40 255540759, Adresa internet (URL): www.moldova-noua.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer