Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INSTRUMENTE DE MASURARE A MARIMILOR ELECTRICE


Anunt de participare (utilitati) numarul 140644/20.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Marian Voinea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INSTRUMENTE DE MASURARE A MARIMILOR ELECTRICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. C.E. OLTENIA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR. UZINEI, NR. 1., JUD. GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE INSTRUMENTE DE MASURARE A MARIMILOR ELECTRICE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38341300-0 - Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1-Aparat de masurat priza de pamant = 1 buc.;
Lot 2-Megohmetru 5000 V = 1 buc.;
Lot 3-Cleste voltampermetric 650V/1000A = 1 buc.;
Lot 4-Miliohmetru/micrometru/punte masurare rezistenta mica = 1 buc.;
Valoarea estimata fara TVA: 24, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP= 440 LEI, din care Lot 1= 60 lei, Lot 2= 100 lei, Lot 3= 30lei, Lot 4=250 lei. Garantia de participare se constituie pe fiecare lot in parte. In cazul in care un ofertant depune oferta pe mai multe loturi acesta va constitui garantia de participare aferenta loturilor respective. Constituire: scrisoare de garantie bancara, conform formularului nr. 11, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor; ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO86RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor;numerar la casieria autoritatii contractante;orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii. Gp se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278`1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. GBE = procent de 6% din valoarea fara TVA a contractului. Constituire: Un instrument de garantare emis conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (ex.Scrisoare garantie bancara de buna executie) sau Retineri succesive in cuantum de 6% din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mare de 0, 5% din valoarea contractului(potrivit prevederilor HG 1045/2011, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante); In cazul in care valoarea GBE este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Ofertantul va opta pentru una din modalitati in modelul de contract sau in Formularul 10A. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea - Prezentare document(e) sau declaratie conform Formularul nr. 12A;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit d) din O.U.G. 34/2006, completata cu O.U.G. 76/2010 - Prezentare document(e) sau declaratie conform Formularul nr. 12B;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006- Prezentare document(e) sau declaratie conform Formularul nr. 12C (PERSOANE CU FUNCTIE DE DECIZIE DIN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE, IN CEEA CE PRIVESTE ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE: - ing. Gheorghe VADUVA-Director, Ec. Daniel Laurentiu Octavian GRAURE-Director Economic, Ing. Ionel LEU-Director Directie Tehnica, ing. Cornel Filimon PROCOPIU-Director Adj. Comercial, ing Nicolae RADOI-Sef Serv. Achizitii Produse );
-Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta - Prezentare document(e) sau declaratie conform Formularul nr. 12E;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formularul 12 D. ?Persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator eliberat de ONRC cu 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de catre un imputernicit al ofertantului.) si/sauAutorizatie de functionare/altele echivalente pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.? Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: -Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.- Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe PRIMUL LOC i se va solicita prezentarea certif. constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus la oferta (daca initial nu a fost prezentat in aceasta forma).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Fisa de informatii generale Documente edificatoare ce trebuie prezentate: - informatii generale privind operatorul economic participant la procedura. Formular 12.0. b.Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat de organele competente. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea Copie certificata ?conform cu originalul? semnata, datata si stampilata lizibil de catre un imputernicit al ofertantului.)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documentele se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2012 11:00
Locul: S.C. C.E. Oltenia - SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, STR. UZINEI NR. 1 - DIR COMERCIALA - ETAJ 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, conform art. 33, alin. 2 din H.G. nr. 925/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. -Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform 256 2 alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, DIRECTIA COMERCIALA, ET. 3.
Adresa postala: STR. UZINEI, NR. 1, Localitatea: TURCENI, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 25334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2012 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer