Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Instrumente muzicale-cu coarde pentru proiectul Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti


Anunt de participare numarul 61178/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: MONICA MITU, Tel.021.305.55.30, In atentia: CORINA BARAN, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Instrumente muzicale-cu coarde pentru proiectul Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: MUNICIPIUL BUCURESTI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Instrumente muzicale-cu coarde pentru proiectul Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36313000-8 - Instrumente cu coarde (Rev.1)
36320000-0-Piese si accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Instrumente muzicale-cu coarde pentru proiectul Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti
Valoarea estimata fara TVA: 80, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie este in valoare de 400 EURO
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL SI BEI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
operatorii economici trebuie sa faca dovada ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale.-cifra medie de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri: pe ultimii 3 ani(2005, 2006, 2007) sa fie mai mare sau egala cu 50.000 Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa experienta similara: -Experienta similara-Recomandare-Resurse umane si structura managementului-Informatii privind subcontractanti / asociati-Standarde de asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
experienta similara : Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin intermediul a maxim 3 contracte de produse de natura similara - finalizate in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei - valoarea cumulata a acestor contracte fiind de minimum 40.000 Euro (exclusiv TVA), aceasta reprezentand participarea ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: SE VA DESCARCA GRATUIT: www.e-licitatie.ro sau se va cumpara de la PMB, et. 1, cam 136, Luni-Joi orele 12-15, CUI si o imputernicire din partea firmei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2008 11:00
Locul: PMB-BD. REGINA ELISABETA NR. 47, ETAJ 1, CAM. 136, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice delegat al ofertantului participant trebuie sa prezinte o imputernicire de reprezentare inregistrata cu numar si data la sediul ofertantului in momentul transmiterii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4)021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in orice faza a procedurii de atribuire in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
P.M.B.
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5(+4)021.30.555.30, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: RO 050013, Romania, Tel.(+4)021.30.555.30, Email: [email protected], Fax: (+4)021.30.555.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2008 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer