Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INT Miresu Mare etp.II, vol.3


Anunt de participare (utilitati) numarul 109922/20.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala:  str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400380, Romania, Punct(e) de contact:  ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email:  [email protected], Fax:  0264-205429, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare Urmarire Lucrari, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare Urmarire Lucrari, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare Urmarire Lucrari, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Distributie energie electrica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INT Miresu Mare etp.II, vol.3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Miresu Mare, jud. Maramures
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va moderniza postul de transformare existent PTA nr. 10 prin schimbarea transformatorului de putere TTU 20/0, 4 kV - 63 kVA cu un transformator de putere TTU 20/0, 4 kV - 160 kVA si coloanele existente de la transformator cu coloane noi cu sectiune de 240 mmp.Se vor inlocui stalpii de beton fisurati si necorespunzatori din punct de vedere tehnic cu stalpi de beton noi, inlocuind un numar de 30 stalpi (9 buc stalpi de lemn si 21 buc de tip SE 4 fisurati) cu stalpi noi (6 buc de tip SE 4 si 24 de tip SE 10). Stalpii se vor planta numai pe domeniul public.Se vor face majorari ale sectiunii conductorilor inlocuind conductoarele existente cu conductoare torsadate de tip TYIR de 0, 4 kV, astfel: TYIR 50 Ol-Al +3x70+16 Al ... 6220 mTYIR 50 Ol-Al +3x50+16 Al ... 1730 mTYIR 50 Ol-Al +3x70 .........300 m (separare comanda iluminat public)Dupa executarea lucrarilor se vor adapta bransamentele existente in zona (142 buc) la reteaua de 0, 4 kV in asa fel, incat sa fie echilibrate fazele retelei electrice.Se va separa comanda iluminatului public existent prin executarea unei plecari separate din cutia de distributie a postului de transformare la cutia de comanda a iluminatului public. Se va monta o cutie de comanda a iluminatului public cu ceas comutator pe primul stalp a retelei de joasa tensiune de la postul de transformare. Din cutia de comanda se vor executa plecari cu conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al+3x70 Al pana la primele bifurcatii si se vor relega la noua retea corpurile de iluminat existente (44 buc).S-au prevazut cutii de sectionare si selectivitate intre posturile de transformare existente pe reteaua de 0, 4 kV. Se vor monta un numar de 3 cutii de sectionare, echipate cu SIST 401.Se vor monta prize de pamantare noi si se vor monta dispozitive pentru montarea scurtcircuitoarelor la fiecare derivatie a retelei de 0, 4 kV.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 396, 528RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 6000 RON. Durata garantiei de buna executie: 24 luni; valoarea: 10% din valoarea contractului. Pentru IMM-uri se acorda 50% reducere la garantii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii. Plata la 120 de zile de la inregistrarea facturii confirmate la autoritatea contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, valabil la data licitatiei. Atestat ANRE valabil pe perioada de executare a contractului. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateBilantul contabil la 30.06.2010 precum si balanta pe ultima luna incheiata financiar. Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Experienta similara - lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie. Tabel cu persoanele respeonsabile de indeplinirea contractului. Certificarea sistemului de calitate ISO 9001. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie, corespunzator metodelor de lucru propuse si a termenului de executie asumat. Toate materialele, produsele si echipamentele incluse in oferta vor avea Autorizatii de Comercializare emise de Electrica Bucuresti sau de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, traduse in limba romana si Declaratii de conformitate. Autorizatiile de Comercializare se vor prezenta in oferta. Se vor indica furnizorii utilajelor si echipamentelor tehnice care urmeaza a fi puse in opera.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistemul SEAP pentru a putea licita electronic. Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 runda, durata rundei: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM 9/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2010 11:00
Locul: Sediul SDEE Baia Mare, str. Victoriei nr. 64
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr.64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Tel. 0262-205745, Fax:  0262-205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2010 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer