Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INT Poienile de sub Munte, zona Misica


Anunt de participare (utilitati) numarul 91744/27.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractare Urmarire Lucrari Investitii, Tel.0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractare Urmarire Lucrari Investitii, Tel.0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractare Urmarire Lucrari Investitii, Tel.0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
INT Poienile de sub Munte, zona Misica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Poienile de sub Munte, jud. Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza:
A. LEA 20 kV comun cu LEA 0, 4 kV
Se va realiza un racord scurt de 20 kV cu conductoare OlAl 3x50/8 mmp, in lungime de 15 m. Pe stalpul cu transformatorul nr. 15 (Lesena) se va monta un separator vertical cu izolatoare compozit de tip STEPN 24 Kv. Pe traseul comun, cablul universal se va monta pe varful stalpului, iar conductorul torsadat al liniei de 0, 4 kV sub cablu la o distanta de 60 cm. Pe traseul comun, conductorul blank se inlocuieste cu conductor torsadat tip TYIR 50OlAl+3x70+16Al mmp pe o distanta totala de 990 m.
B.PTA 20/0, 4 kV40 kVA
Se va construi un post de transformare pe un stalp SE8 in fundatie turnata tip pahar pe marginea drumului prevazut cu separator vertical STEPN 24 kV, cadru de sigurante tripolar 24 kV cu descarcatoare cu ZnO si cutie de distributie CD 1.4 si priza de pamant de 4 ohmi. Postul de transformare va fi echipat cu un transformator TTU de 20/0, 4 kV 40 KVA. Cutia de distributie CD 1.4 de tip exterior, montata pe un singur stalp de tip SE8, echipata cu masura generala, un grup de 3 reductori de curent CIT(CIS) 0, 5 T 50/5 A, contor trifazat activ CA43, siguranta principala coloana trafo pe jt SIST 101/1 MPR 80 A. Din cutia de distributie se vor realiza trei plecari de joasa tensiune de distributie publica cu conductoare TYIR 50Ol-Al+ 3x70+16 Al care vor prelua consumatorii din zona si o plecare spre cutia de comanda a iluminatului public cu conductor TYIR 50Ol-Al+35 mmp.
C. LEA 0, 4 kV
Se va demola reteaua existenta pe stalpi de lemn putrezi si se va construi o linie electrica aeriana noua pe stalpi de bton noi de tip SE10 si stalpi de lemn noi de tip SLM, cu conductor torsadat TYIR 50+3X70+16 mmp, in lungime totala de 580 m. Stalpul de bransament nr. 70 de tip SL neimpregnat se va inlocui cu SE4 in fundatie burata. Se vor relega la reteaua noua bransamentele existente pe acest tronson, (18 buc).
D. Separare comanda iluminat public
Se va monta pe primul stalp al retelei de joasa tensiune de la postul de trasnformare nou proiectat, o cutie de comanda a iluminatului public de tip exterior, care va fi echipat cu LUXOMAT si loc de contor in montaj semidirect. Cutia se va alimenta direct din cutia de distributie C.D. 1.4 a postului de transformare, cu conductoare torsadate de tip TZIR 50OlAl+35Al mmp. De la cutia de comada a iluminatului public se vor alimenta circuitele de iluminat si se vor redistribui ciorpurile de iluminat existente in zona.
E. Sectionarea retelei
Pentru sectionarea pe LEA 0, 4 kV intre postul de transformare nou proiectat si postul de transformare PTA nr. 2 se vor monta 3 cutii de sectionare CSS echipate cu SIST 101/1 cu sigurante MPR63A.
F. Adaptarea bransamentelor
Vechii stalpi de lemn se vor inlocui cu stalpi din beton, amplasati pe domeniul public la marginea drumului. La adaptarea bransamentelor se vor utiliza bratari de bransament noi, cleme de intindere bransament tip CIB-400, intinzatoare tip IB iar legaturile la reteaua noua se va face cu cleme CDD 45.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 416, 355RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 5000 RON. Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului. Pentru IMM-uri se acorda 50% reducere la garantii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, valabil la data licitatiei. Atestat ANRE, valabil cel putin 3 luni ulterior datei de finalizare a contractului. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2009 precum si balanta pe ultima luna incheiata financiar. Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Experienta similara - lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie. Tabel cu persoanele respeonsabile de indeplinirea contractului. Certificarea sistemului de calitate ISO 9001. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie, corespunzator metodelor de lucru propuse si a termenului de executie asumat. Toate materialele, produsele si echipamentele incluse in oferta vor avea Autorizatii de Comercializare emise de Electrica Bucuresti sau de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, traduse in limba romana si Declaratii de conformitate. Autorizatiile de Comercializare se vor prezenta in oferta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM27/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2009 11:00
Locul: Sediul SDEE Baia Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Tel.0262-205745, Fax: 0262-205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2009 19:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer