Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt


Anunt de participare (utilitati) numarul 142555/18.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523261, In atentia: Mihaela Ilie, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523261, In atentia: Mihaela Ilie, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523261, In atentia: Mihaela Ilie, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetele: Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt
Lucrarea se executa in 3 etape, respectiv:
Etapa I- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Gorj si Mehedinti- conform Anexei I. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei I de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator.Etapa II- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Arges si Valcea- conform Anexei II. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei II de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator, Furnizare, montare si parametrizare Concentrator de date.
Etapa III- Integrarea echipamentelor de automatizare a distributiei din reteaua de medie tensiune (PTCZ, PA, reanclasatoare automate, separatoare telecomandate, KTR) a CEZ Distributie in SCADA aferente judetelor Teleorman si Olt- conform Anexei 3. Activitatile principale desfasurate in cadrul Etapei III de integrare sunt: Proiectarea-elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, Detalii de executie si AS-built, lucrari de demontare, montare, parametrizare si punere in functiune a echipamentelor (C+M)-defalcate pe tip de echipament (PA, PTCZ, GVR, KTR, Separator telecomandat). In cadrul acestei activitati se vor cota atat manopera cat si materialele necesare integrarii in SCADA a echipamentelor, Plantare stalp nou amplasat in locatie cu semnal GPRS corespunzator.
Valoarea estimata a acestei lucrari este de 8.191.831, 40 lei (exclusiv TVA), din care:
- cheltuieli pentru proiectare: 108.600, 00 lei;
- cheltuieli pentru executia lucrarii: 4.992.266, 00 lei;
- valoarea echipamentelor puse la dispozitie: 3.090.965, 40 lei;
- cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii sunt lucrari aferente serviciului de proiectare si executie a integrarii echipamentelor de automatizare a distributiei din retea de MT a CEZ Distributie in sistemul SCADA judetele Gorj, Mehedinti, Arges, Valcea, Teleorman, Olt.
SC CEZ DISTRIBUTIE SA va pune la dispozitie urmatoarele materiale: - Terminal RTU pentru integrare GVR=148 buc, - Terminal RTU pentru integrare separatoare=131 buc,
- Terminal RTU pentru integrare PTCZ =46 BUC, - Terminal RTU pentru integrare PA=29 BUC
Valoarea estimata a acestei lucrari este de 8.191.831, 40 lei (exclusiv TVA), din care:
- cheltuieli pentru proiectare: 108.600, 00 lei;
- cheltuieli pentru executia lucrarii: 4.992.266, 00 lei;
- valoarea echipamentelor puse la dispozitie: 3.090.965, 40 lei;
- cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 191, 831.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 82.000, 00 lei (41.000, 00 lei pentru IMM-uri) Daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca nefondata, autoritatea contractantava retine contestatorului din cuantumul garantiei de participare suma de 8.379, 18 lei calculata in conformitate cu prevederile articolului 278^1 din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc. Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. OP-ul sau instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in original, vor fi prezentate separat, nefiind introduse in plicul care contine documentele de calificare. Echivalenta leu/valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Autoritatea contractanta este o societate comerciala care nu se supune prevederilor HG 1045/2011.Cuantumul garantiei bancare de executie a contractului de lucrari, reprezinta 10% din valoarea contractului. Aceasta se poate constitui si prin: -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante pentru intreaga valoare a lucrarii (10% din valoarea de oferta);
-retineri succesive de 10% din valoarea facturilor acceptate si onorate la plata;
- printr-un instrument de garantare emis in cond.legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract. Daca garantia bancara de buna executie se constituie prin retinere successive prima depunere se va face inainte de semnarea contractului de executiesi va fi in cuantum de: total garantie/durata de executie (luni), dar nu mai putin de 0, 5% din pretul contract. Ofertantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite ofertantului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea ofertantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formularepentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 12E din sectiunea Modele de formulare- in original. Candidatul nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe candidaturi individuale si/sau comune, sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte; NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12E din sectiunea Modele de formularepentru fiecare dintre membrii asocierii.-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare-in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12B din sectiunea Modele de formularepentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12B- completat doar pentru lit. a), c1), d), formularul fiind semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 -(evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formularepentru fiecare dintre membrii asocierii.In cazul in care, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a candidatului este sustinuta de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul 12D din sectiunea Modele de formulare semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.In cazul in care candidatul doreste sa subcontracteze o parte a respectivei lucrari unui subcontractant, Formularul nr. 12 D din Sectiunea ?Modele de formulare? va fi semnat de catre reprezentantul legal al subcontractantului. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care adopta bugetul sunt: Membru al directoratului-Director Executiv: Ing. Doina Vornicu, Membru al directoratului-Director Directie Strategie si Dezvoltare Active: Ing. Ion Dobrescu, Director Directie Administrativ Financiar: Zorel-Cristinel Tita, Manager DMC: Constantin Stelian Baltaretu, Inginer Compartiment Achizitii: Viorel Catana, Manager Departament PRAM Diagnostic and Mentenanta IT: Laurentiu Mircea Cojocaru, Manager Proiect: Paul Catalin Godeanu, Sef Serviciu Politici Tehnice: Stefan Munteanu, Sef Centru Local SCADA Craiova: Marian Rusoiu, Manager Departament Achizitii: Ec. Mariana Neatu Breciuga, Manager Departament Achizitii Lucrari de Investitii si Reparatii: Petrut Bogdan Pirvu, Specialist Achizitii: Mihaela Geanina Ilie.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun candidaturile. Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele localedin partea fiecaruimembru al asocierii.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006. -Certificatul constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca operatorul economic/candidatul are ca obiect principal sau secundar activitatile din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN din ONRC). Candidatul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sunt reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul. NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator/ subcontractant).
In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul emis de ONRC in original sau copie legalizata.
-Documente care dovedesc inregistrarea ca I.M.M. (daca este cazul) :
In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia:
- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr. 27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr. 27)
- ATESTAT ANRE tip C1A si C2A emis in conformitate cu Regulamentul nr. 24/2007 pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic- valabil la data limita stabilita de depunere a candidaturilor.Atestatele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?- semnat si stampilat de candidat.
NOTA: In cazul asocierii cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv atestarea ANRE nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Documentele vor fi obligatoriu prezentate in limba romana, traduse de catre un traducator autorizat.Pentru situatia in care persoana juridica straina are reprezentanta (filiala, sucursala sau punct de lucru) in Romania, aceasta va prezenta documentele la care face referire prezenta nota, emise de autoritatile competente din Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani: cel putin egala cu12.300.000, 00 lei.
Ofertantul va face conversia la cursurile valutare medii anuale comunicate de BNR pe ultimii 3 ani. (2010, 2011, 2012). In cazul in care candidatul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM-urilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, de catre tertul sustinator, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi candidat, cerinta privindcifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul B2- Informatii generale din Sectiunea Modele de formulare.Pentru conversia leu/euro se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR, respectiv: 2010(1 euro= 4, 2099 lei), 2011(1euro=4, 2379lei), 2012(1euro=4, 4560lei.
Cerinta nr. 2: Bilantul contabil pe anul 2011.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta bilantul contabil pe anul 2011, vizat si inregistrat de organele competente/dovada depunerii. Bilantul contabil pe anul 2011 va fi prezentat in copie confirmat de ofertant prin mentiunea ?conform cu originalul?, semnat si stampilat de candidat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara, in conformitate cu art. 188 alin. 3 lit a) din OUG 34/2006, candidatul va prezenta lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, insotita de copii dupa parti cuprinzand informatii relevante din contractele prezentate ca si experienta similara; sau cel putin un proces verbal de receptie pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara; saucel putin o certificare de buna executie (recomandari/certificate constatatoare) pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara.
Respectivele certificari emise si contrasemnate de beneficieri indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Candidatul trebuie sa demonstreze ca a executat lucrari similare si a prestat servicii de proiectare similare cu o valoare egala sau mai mare decat:
- pentru prestarea de servicii: 50.000, 00 lei (fara TVA);
- pentru executia de lucrari similare: 4.900.000, 00 lei (fara TVA).NOTA: Experienta similara poate fi demonstrata prin unul sau maxim 4 contracte similare continand ambele tipuri de activitati, sau poate fi indeplinita si prin prezentarea a maxim 4 contracte distincte cumulate (contracte de proiectare si contracte de executie) conform prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta formularele 12F, 12F.1 si 12K, 12 K.1 din sectiunea Modele de formulare.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
In cazul in care candidatul nu prezinta experienta similara pentru prestarea si executia de lucrari similare celor supuse achizitiei, candidaturaeste declarata inacceptabila in conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1). lit b) din HG nr. 925/ 2006.
NOTA: In cazul unei asocieri, se va prezenta experienta similara pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrandu-se prin luarea in considerare a experientei membrilor grupului. Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, de un tert sustinator, in conformitate cu Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In cazul in care exista mai multi terti sustinatori ai aceluiasi candidat, cerinta privind experienta similara va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
Daca pentru executia contractului candidatul subcontracteaza o parte a lucrarii, acesta nu este obligat sa demonstreze experienta similara a subcontractantului, iar in conditiile in care acesta depune certificari in acest sens, experienta similara a subcontractantului nu se ia in calcul in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta formularele 12F, 12F.1 si 12K, 12 K.1 din sectiunea Modele de formulare.
Cerinta 2: Declaratie in legatura cu dotarile de care dispune candidatul pentru indeplinirea contractului (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport, laboratoare autorizate si alte mijloace fixe).Pentru utilajele inchiriate se vor prezenta contractele de inchiriere, in copie semnate si stampilate de ofertant. Daca candidatul nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se va permite si prezentarea unui angajament.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularul 12H din Modele de formulare
Cerinta 3: Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta completat formularului 12I din sectiunea modele de formulare.
Cerinta 4: Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate considerat necesar pentru indeplinirea contractului.a) -CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12J- Declaratie privind personalul de specialitate- din sectiunea Modele de formulare. Pentru personalul implicat in executia lucrarii se vor prezenta:
-CV-urile persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si ale altor specialisti cu sarcini cheie in indeplinirea contractului si vor descrie principalele lucrari executate;
b)-Responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii conform Legii 10/1995. Se va prezenta atestatul responsabilului tehnic emis de MDRT-Directia Tehnica in Constructii valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
- atestat in domeniul constructiilor de catre MDRT-Directia Tehnica in Constructii conform Legii 10/1995 pentru responsabilul tehnic. Documentul va fi prezentat in copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul? semnat si stampilat de candidat;
c)-Responsabilul tehnic cu executia lucrarii, specialist atestat de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000, 88/20003 si 324/2005. Se va prezenta atestat pentru responsabilul tehnic emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
-atestat emis de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 364/2010, Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000, 88/20003 si 324/2005. In conformitate cu Ord. MEC 264/2005 nu pot fi responsabili tehnici cu executia lucrarii, angajatii SC CEZ DISTRIBUTIE SA.
Documentul va fi prezentat in copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? semnat si stampilat de candidat;
d) -Electricieni autorizati de ANRE. Se vor prezenta carnetele electricienilor autorizati, vizate la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
-Se vor prezenta carnetele electricienilor autorizati, vizate la data limita de depunere a candidaturilor, in copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? semnat si stampilat de candidat;
Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12G: Declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii. Documentul va prezenta partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordulacestuia/acestora.
Cerinta 6: Informatii privind asociatii- Acord de asociere ( daca este cazul).
In cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si la standardele de asigurare a calitatii trebuie respectate de fiecare asociat in parte. Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
In cazul asocierii- se va depune acordul de asociere si propriul dosar de calificare.
Cerinta nr. 1: Dovada certificarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat (in copie conform cu originalul semnat si stampilat de ofertant) privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 emis de organisme acreditate sau echivalent.
Cerinta nr. 2: Dovada certificarii sistemului de protectie al mediului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005, dovada emisa de o societate acreditata RENAR sau de catre alt organism similar pe plan international, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificat (in copie conform cu originalul semnat si stampilat de ofertant) privind sistemul de protectie a mediului conform ISO 14001:2005 emis de organisme acreditate sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2013 11:00
Locul: SC CEZ Distributie SA din Craiova, str. Calea Severinului nr. 25etajul III-Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. In conformitate cu art. 116 si 117 din OUG nr. 34/2006 numar de operatori economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Daca se constata dupa derularea rundelor de negocieri ca ofertele clasate pe primul loc sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal, conform art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str.Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523261, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer