Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Interventii accidentale la constructii si instalatiile aferente de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 105270/03.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Punct(e) de contact:  Teodor Voinea si Adriana Cioroianu, Tel. 0351/403282, Email:  [email protected], Fax:  0351/403282, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Interventii accidentale la constructii si instalatiile aferente de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Cladirile CF de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 18 luni
Valoarea estimata fara TVA: 630, 100RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In baza acordului cadru se vor incheia 6 contracte subsecvente. Primul contract subsecvent va avea o durata de 3 luni (valoare estimata - 105100 lei fara TVA), urmatoarele 5 contracte(valoare estimata-105000 lei fara TVA)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile ce trebuie a fi executate in cadrul interventiilor accidentale sunt: reparatii la sarpante, invelitori din tabla, tigla si hidroizolatii, reparatii jgheaburi, burlane, dolii, cosuri de fum, reparatii sobe, tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placari pereti si pardoseli, reparatii pardoseli si tamplarii din lemn si metal, montat tamplarie si geamuri, reparatii instalatii sanitare, electrice, termice, racorduri de apa si canalizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Sectiunii II- Caietului de sarcini + listele de cantitati de lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 630, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 2000 lei. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii de exploatare ale Sucursalei Regionale CF Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiepe propria raspundere privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006
Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCertificat constatator privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale((Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original si copie legalizata.Formularul original va fi eliberat operatorului economic dupa verificare ).
Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiCertificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor, de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul TeritorialDocumente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului de a sustine acordul cadruOfertantul va demonstra cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a acordului cadru in valoare de 200.000 lei, respectiv47.027 euro.
Bilantul contabilpe 2009 vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de executie lucrari urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilorLista principalelor lucrarilor executate in ultimii 5 ani, cu recomandari.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani a finalizat un contract sau cel mult 3 contracte de lucrari similare care insumate au o valoare egala sau mai mare de100.000 lei, fara TVA, respectiv23.513 euro.Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractuluiDeclaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractuluiOfertantul trebuie sa detina Autorizatia de furnizor feroviar eliberata de AFER insotita de Agrementul Tehnic AFER pentru reparatii cladiri cu specific feroviarcu toate instalatiile aferente, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei.In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, Omologarii AFER sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a acordului cadru, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a acordului cadru si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.Ofertantul este obligat sa fie organizat cu cel putin 4 puncte de lucru pe raza Sucursalei Regionale CF Craiova si anume: Craiova, Rosiori, Rm. Valcea si Pitesti
Informatii privind asociereaSR EN ISO 9001 ? 2001SR EN ISO 14001OH SAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2010 11:00
Locul: Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Craiova
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200646, Romania, Tel. 0351/403282, Fax:  0351/403282
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2010 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer