Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmire documentatie tehnica (DALI, PT, DE, PAC) si asigurarea asistentei tehnice ? Consolidare DN 1 km 204+434-205+546?- DRDP Brasov


Anunt de participare numarul 148853/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Documentatii Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ?Dir. Adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Documentatii Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ?Dir. Adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Durmuri si Poduri Brasov
Adresa postala: B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, Sc.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Birou Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Carmen Olariu ?Dir. Adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmire documentatie tehnica(DALI, PT, DE, PAC) si asigurarea asistentei tehnice ? Consolidare DN 1 km 204+434-205+546?- DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: DN 1 km 204+434-205+546
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este intocmire documentatie tehnica(DALI, PT, DE, PAC) si asigurarea asistentei tehnice ? DN 1 km 204+434-205+546- DRDP Brasov .
- Valoarea estimata a serviciilor supuse achizitiei este de 805.291, 20 lei fara TVA.Cheltuieli de diverse si neprevazute ? nu este cazul, Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii in conformitate cu art. 122, lit. j) din OUG 34 / 2006, care este in cuantum de 161.058, 24 lei fara TVA
Valoarea la care se vor raporta ofertantii pentru elaborarea propunerii financiare este de 805.291, 20 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectivul contractului este intocmire documentatie tehnica(DALI, PT, DE, PAC) si asigurarea asistentei tehnice ? DN 1 km 204+434-205+546- DRDP Brasov .
- Valoarea estimata a serviciilor supuse achizitiei este de 805.291, 20 lei fara TVA.Cheltuieli de diverse si neprevazute ? nu este cazul, Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii in conformitate cu art. 122, lit. j) din OUG 34 / 2006, care este in cuantum de 161.058, 24 lei fara TVA
Valoarea la care se vor raporta ofertantii pentru elaborarea propunerii financiare este de 805.291, 20 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 805, 291.2 si 966, 349.44RON
II.2.2) Optiuni
Da
art. 122 lit. j) din OUG 34 / 2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
16.105, 82 lei, constituita prin- virament bancar in contul RO 35 RNCB 0053 0485 9631 0001 LEI BCR Brasov sau- prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Se recomanda utilizarea Modelului de instrument de garantare - Formularul nr. 16 pentru participare sau-depunerea de numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin.(1), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC sau art. 278^1 alin. (2) din OUG34/2006, in cazul in care ulterior ofertantul a renuntat la contestatie.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici si garantia de participare a fost constituita prin instrument de garantare, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Poate fi depusa de unul sau mai multi operatori economici din cadrul asocierii.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Nota: IMM beneficiaza de reducere 50%. Anexa la Formularul nr.17 10% din valoarea de contract acceptata, in lei fara TVA; Garantia de buna executie se va constitui, conform art.90 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Nota: IMM beneficiaza de reducere 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat si Imprumut BEIII, contract Fi 23.371.Termenul de plata este de 60 zile de la data inreg fact la sediul DRDP Bv, in funct de res fin alocate, acest termen poate fi prelungit sau redus
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta F18+F19.Asocierea va fi legalizata in cazul ofertei castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul asocierii , se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 ? Formular nr.1
- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Regional Ing. Viorel Costea; Director Economic Ec. Mihaela Barbieru; Director Adjunct Investitii Ing. Carmen Olariu; Sef Dep. Juridic Cons.Jur. Maria Veres; Sef Serviciu Pregatire Documentatii Achizitii Ing. Mihaela Vaduva; Sef Birou Organizare si Derulare Achizitii Ing. Diana Toromboli; Sef Birou LA, DICFEIng. Voichita Birta.
- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaconform ordinului ANRMAP 314/2010 - Formular nr. 3;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - Formular nr. 4. Declaratia se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Formularul nr. 5.
-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit.a, c^1 si d din OUG 34/2006 se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( ANAF);
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota : In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documente conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial care sa atesteobiectul de activitate(cod CAEN), in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatul constataror emis de ORC.
-In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani.
Modalitatea de indeplinire:
Operatorul economic poate dovedi indeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile.
- Formularul nr. 6 ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globala" si anexa la Formularul nr. 5.
- Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).
In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, cifra de afaceri se cumuleaza, caz in care se depun documente pentru asociati.
Informatii sustinere capacitate economica si financiara: Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (a se vedea Formularul nr. 23) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul nr. 6 si anexa la Formularul nr.62.Certificate / documente edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).In ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.In cazul unei asocieri, cifra de afaceri se cumuleaza, caz in care se depun documente pentru asociatiInformatii sustinere capacitate economica si financiara: Formular nr.23
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Capacitatea tehnica
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (Formular nr. 7 si anexa ) continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati + cel putin un document/ contract/ proces-verbal de receptie prin care sa confirme prestarea serviciilor, in valoare de minim 300.000 lei (fara TVA).Se vor lua in consid.serv.similare prest.si duse la bun sfirsit in ultimii 3 ani de catre ofertant.
Capacitatea profesionala- Cerinta nr. 1- Dovada ca detine personal autorizat/ specializat in indeplinirea contractului de prestari servicii.Se va prezentaFormular nr. 9 si anexa.
Capacitatea profesionala- Cerinta nr. 2
- Inginer de drumuri si poduri, in calitate de sef de proiect -1 persoana
- Studii : - superioare, licentiat al unei Facultati de constructii.Experienta profesionala generala : sa fi fost implicat in cel putin un proiect/ contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, se va prezenta Formularul nr.11 si Formularul nr.10, insotite de copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ? dupa diplomele de studii ;
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala
Art. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(1)Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (a se vedea Formularul nr. 24 si anexele 1 si 2 ale acestuia) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)din OUG 34/2006.(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 14 si anexa aferenta acestuia.
Cerinta nr.1
Certificat ISO 9001 sau echivalent .
Ofertantul va prezenta: Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in domeniul de activitate supus prezentei proceduri, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copii conforme cu originalul.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Formular nr. 7 si anexa2. cel putin un document/ contract/ proces-verbal de receptie prin care sa confirme prestarea de servicii.1. Formular nr. 9 si anexa- Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare- Formular nr.10- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor, certificatelor/ documentelor sau actelor de autorizare, etc detinute de persoana respectiva care ii confera dreptul de a exercita activitatea prevazuta.- Formular nr.11Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala: Formular nr. 24 si anexele 1 si 2 ale acestuia.Formular nr.14 si anexaImplementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 09:55
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 12:00
Locul: DRDP Brasov, Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, sc. I, et. VI, cam.13 Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
1. Pt dem indepl crit de calif, of are dreptul de a prezenta initial, in conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006, Declaratie pe proprie raspundere semnata de repr sau legal ? Formularul E + Anexa.ATENTIE! *In anexa se va mentiona succint dar precis modul concret de indepl a respect cerinte - incl, daca au fost solicitate, diverse val, cant sau altele asemenea.**In cazul in care of uzeaza de Decl pe proprie rasp prin care sa confirme indepl cerint de calif, acesta are obligatia de a prezenta/completa certif/docum edif care probeaza/confirma indepl cerintelor de calif atunci cand primeste din partea Aut Contr o solicit in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.***In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, criteriile de calificare si selectie care tb indepl de fiecare dintre ofertantii asociati, precum si cele care vor fi indeplinite de aceia care urmeaza a executa acele parti din contract avute in vedere la stabilirea criteriilor de calificare, se regasesc in Anexa 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea crit de calif si selectie publicat in MO al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.2.Specif tehnice din caietul de sarcini care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op ec sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ?sau echivalent?.3.Daca of. clasate pe primul loc au preturi egale, aut contr va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.4.Orice solicitari de informatii, clarificari, precum si depunerea/deschiderea ofertelor se fac la DRDP Brasov - Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2, sc. I, Brasov, cod postal: 500090, tel. +40 268547688, fax +40 268547695, email [email protected] - Birou Organizare si Derulare Achizitii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - DRDP Brasov - Departamentul Juridic
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer