Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmire documentatie tehnica (PT, DE,CS, DTAC) si asigurarea asistentei tehnice pentru obiectivul Consolidare DN 73A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; 10+700-10+750


Anunt de participare numarul 113415/23.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing.Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdp.rdsbv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing.Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdp.rdsbv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0268-547688, In atentia:  Ing.Odeta Moldovanu, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695, Adresa internet (URL):  www.drdp.rdsbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmire documentatie tehnica (PT, DE, CS, DTAC) si asigurarea asistentei tehnice pentru obiectivul Consolidare DN 73A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; 10+700-10+750
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DN 73A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; 10+700-10+750
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire documentatie tehnica (PT, DE, CS, DTAC) si asigurarea asistentei tehnice pentru obiectivul Consolidare DN 73A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; 10+700-10+750
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire documentatie tehnica (PT, DE, CS, DTAC) si asigurarea asistentei tehnice pentru obiectivul Consolidare DN 73A km 0+050-4+400; km 4+450-5+820; 10+700-10+750
Valoarea estimata fara TVA: 525, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.122 lit.j din OUG 34
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 6.000 lei. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BEI II si Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii ofertei comune. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl priv eligibilitatea;2.Decl priv neincadrarea in prev art.181 din OUG34/2006;3.Decl priv calit de particip la procedura;3.Certif constata priv indeplinirea oblig de plata a imp si tax locale si alte venituri ale buget local valab la data deschi of;4.Certif constata priv indepli obligati de plata a imp, tax si contrib de asigurari sociale la bugetul general consol valabile la data deschiderii ofertelor - Obs: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local cat si neprezentarea sub forma solicitata a acestor documente duce la respingerea ofertei.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoarepentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statsi bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare;6.CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta;7.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil;2. Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta bilanturile din ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), vizate si inregistrate de organele competente.Se vor prezenta informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani.2. Fisa experienta similara (in ultimii 3 ani).3. Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii.4. Informatii privind personalul.5. Informatii privind subcontractanti /asociatii.6.Informatii privind Standarde de asigurare a calitatii si Standarde de protectie a mediului.7.Informatii privind protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se vor preciza sub forma tabelara principalele prestatii de servicii similare, valorile aferente, perioadele de prestare cat si beneficiarii.2.Ofertantul va prezenta un contract, incheiat si finalizat, care sa aiba ca obiect servicii similare cu cele supuse achizitiei, respectiv serviciile sa contina toate fazele de proiectare care fac obiectul prezentei achizitii.Ofertantii care nu fac dovada ca au executat toate fazele de proiectare supuse achzitiei vor fi respinsi.Ofertantul va atasa copie dupa contractul prezentat caexperienta similara, recomandare din partea beneficiarului respectiv, procesul verbal de predare primire aferent si document constatator conform HG 925/2006 art. 97¹ (daca este cazul).3.Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si software licentiate, de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.4.Declaratie care sa contina informatii privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului angajat.Ofertantul are obligatia de a nominaliza seful de proiect si echipa de minim 3 ingineri specialisticare vor fi implicati in realizarea proiectului. Ofertantul va face dovada ca are angajat, cu carte de munca, expert tehnic autorizat - categoria drumuri si expert tehnic autorizat - categoria poduri. Se vor prezenta pentru personalul implicat in prestarea serviciilor supuse achizitiei: - copii dupa diploma de absolvire- CV-urile intocmite si semnate cu cel mult 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor.5.Copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001 :2008 (ISO 9001 :2001) in termen de valabilitate mentionat de emitent.- Copie dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management de mediu conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001 :2004 (ISO 14001 :2001) in termen de valabilitate mentionat de emitent.6..-?Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.01.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.01.2011 12:00
Locul: CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov-B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor-cel mult 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Surse de finantare: BEI II si Buget de stat
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov-Serviciul Juridic
Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500090, Romania, Tel. 0268-547688, Email:  [email protected], Fax:  0268-547695
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer