Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiul Timisoara are un interes


Anunt de participare numarul 146075/28.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Lavinia Alexandrescu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii - camera 12, In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiul Timisoara are un interes
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: la amplasamentul imobilului si la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se va incheia cate un contract subsecvent, in principiu, la fiecare 12 luni; valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 300.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiul Timisoara are un interes
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime, ale serviciului de intocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiul Timisoara are un interes, care trebuiesc prestate pe durata intregului acord-cadru (2 ani): - cantitate minima = 10 rapoarte privind evaluarea, reevaluarea imobilelor;
-cantitate maxima = 2.000 rapoarte privind evaluarea, reevaluarea imobilelor.Valoare estimata totala acord-cadru: 600.000 lei fara TVAEstimari ale cantitatilor minime si maxime, ale serviciului de intocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, a Statului Roman si a celor pentru care Municipiul Timisoara are un interes care trebuiesc prestate in baza unui singur contract subsecvent dintre cele 2 anuale, care urmeaza sa fie incheiate pe durata acordului-cadru: - cantitate minima = 5 rapoarte privind evaluarea, reevaluarea imobilelor;
-cantitate maxima = 1.000 rapoarte privind evaluarea, reevaluarea imobilelor.
Valoare estimata maxima a unui contract subsecvent: 300.000 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 12.000 lei, perioada de valabilitate - 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data de 10.06.2013. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004. 5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin.1, din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (cf.art. 692 din OUG 34/2006) sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Viceprimar-Stoia Traian Constantin, Director Economic-Smaranda Haracicu, Consilier Birou Evidenta Patrimoniu-Stoica Alin;Consilieri locali: Birsasteanu Florica; Ciprian Bogdan; Dorel Boglut; George?Flavius Boncea; Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca; Geana Nistor Pavel; Bogdan Radu Herzog; Ciprian-Corneliu Jichici; Romanita ?Adina ?Delia Jumanca; Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu; Adrian Romita Orza; Andrei?Romulus Petrisor; Octavian Mircea Purceld; Vasile Ruset; Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan; Alfred?Robert Simonis; Traian-Constantin Stoia; Lucian Taropa; Adelina-Larissa Tirziu; Radu-Daniel Toanca; Vasile-Teodor Vesa; Elena Wolf..Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Staia Martin; Opra Petru;Steliana Stanciu;Lavinia Alexandrescu; Adina Balogh; Sirca Otilia; Pirva Calin; Ramona Radu; Corina Radu; Teodora O. Gentimir.
5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate din certificatul constatator emis de ONRC ? document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta poate fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traducere autorizata in limba romana.3. Persoane juridice romane sau straineOperatorii economici au obligatia de a prezenta Autorizatia de membru corporativ al ANEVAR valabila la data limita de depunere a ofertelor, cf. OUG 24/2011.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), punctele 1, 2(dupa caz) si 3 - se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.Documentul/documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Avand in vedere nivelul valorii de piata a imobilelor care vor fi supuse procesului de evaluare, pentru evitarea riscurilor care pot interveni, pentru evaluatorul/evaluatorii ANEVAR (nominalizat/nominalizati la sectiunea III.2.3.a) - Resurse umane, pct.b)), se vor prezenta documente privind asigurarea de raspundere profesionala de minim nivel VI (limita de acoperire 500.000 euro).In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Daca este cazul, cerinta poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator. Echivalenta in EURO si echivalenta pt.alte monede decat euro, se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei.(http: //www.bnr.ro).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru evaluatorul/evaluatorii ANEVAR (nominalizat/nominalizati la sectiunea III.2.3.a) - Resurse umane, pct.b)), se vor prezenta documente privind asigurarea de raspundere profesionala de minim nivel VI (limita de acoperire 500.000 euro).Daca este cazul, se va completa conform art.186 din OUG 34/2006 si Formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.A.Resurse umane: a) Se va prezenta declaratia privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani - Formular 12I ; b)Ofertantul va asigura minim 1 evaluator membru ANEVAR, atestat ANEVAR pentru sectiunea proprietati imobiliare(doc. din care reiasa atestarea ANEVAR), conform OUG 24/2011; c)Pentru personalul nominalizat se vor prezenta declaratii de disponibilitate privind indeplinirea contractului care face obiectul prezentei proceduri-Formular 9 (documentele se vor depune in original/copie legalizata/copie lizibila certificata?cf. cu riginalul?-semnata si stampilata de reprez.legal al ofertantului).
1.B.Pentru oferta comuna-depusa de mai multi op.ec. cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului(cumulat pt.toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pentru partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190- OUG 34/2006(prin cumul).
2.Experienta similara: Se va prez .o declaratie privind lista principalelor prestari de serv.din ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor -Formular 12E + lista cf.Anexei la Formular 12E.; prestarile de servicii se confirma prin prezentareaa maxim 3 certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate, ori de catre clientul privat beneficiar, continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, valori, perioade, locul de prestare, modul de prestare a serv.si daca au fost duse la bun sfarsit..In cazul unei oferte comune, depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in consid.a resurselor tuturor membrilor grup.(cumulat pt.toti op.ec. semnatari ai acordului de asociere).Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustinator, cf.art 190 din OUG 34/2006.
3.Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul): a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care parti din acordul-cadru, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea acordului-cadru, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.A.Ofertantul va prezenta: a) declaratia privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani - Formular 12I;b)minim 1 evaluator membru ANEVAR, atestat ANEVAR pentru sectiunea proprietati imobiliare (doc. din care reiasa atestarea ANEVAR); c) declaratii de disponibilitate-Formular 9 (documentele se vor depune in original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu riginalul?-semnata si stampilata de reprez. legal al ofertantului).1.B.Se vor completa, daca este cazul si formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/2006.2. Se va prezenta Declaratia conform Formular 12E, insotita de lista conform Anexei la Formular 12E; se vor prezenta maxim 3 certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate, ori de catre clientul privat beneficiar, pentru serviciile mentionate in lista. Se vor completa, daca este cazul si formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/2006.Se vor prezenta: a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii(daca este cazul), conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care parti din acordul-cadru, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea acordului-cadru, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-181708 din 04.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 11:00
Locul: Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1 , sala de licitatii - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).2.In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut 3. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer