Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Intocmirea documentatiei cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale"


Anunt de participare numarul 115295/11.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu
Adresa postala:  Piata Armelor nr. 10, loc. Sibiu, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550194, Romania, Punct(e) de contact:  U.M.02444 Sibiu, Tel. 0269/ 210972, In atentia:  Ardelean Oana, Email:  [email protected], Fax:  0269/210098, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Intocmirea documentatiei cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: U.M.02444 Piata Armelor nr. 10, loc. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Intocmirea documentatiei cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile din domeniul public alstatului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale? pe loturi: Lot 1-16 imobile in judetul Alba cu o suprafata de 423, 24 ha, Lot 2- 4 imobile in judetul Bihor cu o suprafata de 20, 44 ha, Lot 3- 6 imobile in judetul Bistrita-Nasaud cu o suprafata de 134, 91 ha, Lot 4- 13 imobile in judetul Brasov cu o suprafata de 231, 00 ha, Lot 5- 16 imobile in judetul Cluj cu o suprafata de 291, 61 ha, Lot 6- 6 imobile in judetul Maramures cu o suprafata de 106, 71 ha, Lot 7-15 imobile in judetul Mures cu o suprafata de 182, 21 ha, Lot 8-4 imobile in judetul Satu Mare cu o suprafata de 53, 03 ha, Lot 9-5 imobile in judetul Salaj cu o suprafata de 62, 58 ha, Lot 10- 21 imobile in judetul Sibiu cu o suprafata de 626, 04 ha, Lot 11-un imobil aflat pe U.A.T. Cincu, U.A.T. Soars din judetul Brasov, cu o suprafata de 2824, 4743 ha si Lot 12- un imobil aflat pe U.A.T. Merghindeal si U.A.T. Iacobeni din judetul Sibiu cu o suprafata de 4395, 56 ha.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Intocmirea documentatiei cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a unor imobile din domeniul public alstatului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale? pe loturi: Lot 1-16 imobile in judetul Alba cu o suprafata de 423, 24 ha, Lot 2- 4 imobile in judetul Bihor cu o suprafata de 20, 44 ha, Lot 3- 6 imobile in judetul Bistrita-Nasaud cu o suprafata de 134, 91 ha, Lot 4- 13 imobile in judetul Brasov cu o suprafata de 231, 00 ha, Lot 5- 16 imobile in judetul Cluj cu o suprafata de 291, 61 ha, Lot 6- 6 imobile in judetul Maramures cu o suprafata de 106, 71 ha, Lot 7-15 imobile in judetul Mures cu o suprafata de 182, 21 ha, Lot 8-4 imobile in judetul Satu Mare cu o suprafata de 53, 03 ha, Lot 9-5 imobile in judetul Salaj cu o suprafata de 62, 58 ha, Lot 10- 21 imobile in judetul Sibiu cu o suprafata de 626, 04 ha, Lot 11-un imobil aflat pe U.A.T. Cincu, U.A.T. Soars din judetul Brasov, cu o suprafata de 2824, 4743 ha si Lot 12- un imobil aflat pe U.A.T. Merghindeal si U.A.T. Iacobeni din judetul Sibiu cu o suprafata de 4395, 56 ha.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 246, 810.41RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de part.este in LEI: 2.219, 82lot1; 149, 32lot2; 753, 15lot3; 1.284, 02lot4; 1.798, 06lot5; 639, 12lot6; 1.133, 51lot7; 342, 78lot8; 486, 57lot9; 3.681, 50lot10; 4.869, 79lot11 si 7.578, 56lot12.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin buget M.Ap.N.Decontarea se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de contractant: - factura in original; - proces verbal de receptie pentru documentatie;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea (formular nr.4). Completarea, semnarea si prezentarea formularului nr. 5; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident): a) certificat de atestare fiscala eliberat de DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE teritoriala incadrata in termenul de valabilitate declarat de institutia emitenta, in original sau copie legalizata; b) certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale incadrat in termenul de valabilitate declarat de institutia emitenta, in original sau copie legalizata. Completarea, semnarea si prezentarea formularului nr. 13 (declaratie pe propria raspundere privind regulile de concurenta).
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca in obiectul de activitate al ofertantului respectiv sunt cuprinse realizarea serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii, atat pentru persoane juridice romane cat si pentru persoanele juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil vizat de catre Camera de Comert si Industrie; Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani depaseste limitaimpusa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu: 300.000 lei la oferta depusa pentru fiecare din loturile 11 si 12; 100.000 lei la oferta depusa pentru fiecare din loturile 1, 4, 5, 7, 10; 30.000 lei la oferta depusa pentru fiecare din loturile 3, 6, 8, 9 si 10.000 lei la oferta depusa pentru lotul 2. Pentru oferte depuse la mai multe loturi cerinta minima este ca media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu valoarea cumulata de la fiecare lot ofertat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea autorizatiei de cadastru eliberata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. O lista a principalelor servicii realizate in domeniul solicitat, efectuate in ultimii 3 ani, (completarea si semnarea formularului nr.7). Obligatoriu se vor depune copii ale contractelor cuprinse in lista. Se vor confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Obligatoriu se vor depune copii ale proceselor verbale de receptie sau documente din care sa rezulte ca s-a realizat intabularea pe baza documentatiei intocmite; Prezentarea declaratiei "Dotare cu mijloace necesare indeplinirii contractului"(completarea si semnarea formularului nr.9). Situatie cu persoanele autorizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara precum si copii dupa autorizitii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul sa detina certificat de autorizare eliberat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru clasa I; Ofertantul sa fi executat cel putin o documentatie cadastrala pe baza careia s-a realizat intabularea unui imobil cu o suprafata minima de 100 ha pentru ofertantii care depun oferte laloturile 1, 10, 11 si 12; de 10 ha pentru ofertantii care depun oferte pentru loturile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si de 5 ha pentru ofertantii care depun oferte pentru lotul 2 si in cadrul careia s-a executat identificare pe carte funciara veche. Din continutul declaratiei privind dotarea cu mijloacele indeplinirii contractului sa rezulte ca ofertantul detine sau dispune cel putin: tehnica de calcul, aparatura pentru scanare si imprimare, softwere de specialitate cu licenta, set de doua receptoare Global Position Sistem (G.P.S.) si doua statii totale. Ofertantul sa aiba minim doua persoane angajate cu studii de specialitate, din care minim o persoana autorizata de A.N.C.P.I, pentru categoria B, precum si sa aiba angajata sau sa detina un contract de colaborare cu o persoana autorizata de A.N.C.P.I, pentru categoria D.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2011 10:00
Locul: U.M.02444 Piata Armelor nr. 10, loc. Sibiu jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravropoleos, nr.6, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  0269/210098
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu nr. 1., Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510111, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art.256^2/OUG34/06
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M 02444 SIBIU - Consilier juridic
Adresa postala:  Str.Piata Armelor , nr.10., Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550194, Romania, Tel. 0269/210972, Email:  [email protected], Fax:  0269/210098
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2011 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer