Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de atribuire de numere cadastrale si evidentiere in CF a stalpilor LEA si a statie Brasov respectiv intocmirea documentatiei de cadastru energetic pentru statia Fantanele


Anunt de participare (utilitati) numarul 22138/04.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel.0213035617, In atentia: PAUL CARAUS, Email: [email protected], Fax: 0213035670, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.stsb.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu
Adresa postala: B-dul C. Coposu no.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel.0269207100, In atentia: Paul Caraus, Email: [email protected], Fax: 0269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu
Adresa postala: B-dul C. Coposu no.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel.0269207100, In atentia: Paul Caraus, Email: [email protected], Fax: 0269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu
Adresa postala: B-dul C. Coposu no.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel.0269207100, In atentia: Comisiei de evaluare, Email: [email protected], Fax: 0269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de atribuire de numere cadastrale si evidentiere in CF a stalpilor LEA si a statie Brasov respectiv intocmirea documentatiei de cadastru energetic pentru statia Fantanele
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Conform Caietului de Sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea de documentatii topo-cadastrale si cadastru energetic, conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74274300-3 - Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 344, 620RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie a contractului in procent de 10 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in forma legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic ca nu se incadreaza in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006;
Certificat de inregistrare la ORC;
Certificat privind indeplinirea obligatiilor la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;
Obligatii contractuale in desfasurare;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani;
Lista personal;
Lista echipamente si dotari;
Informatii referitoare la pregatirea profesionala a personalului de specialitate al operatorului economic si persoana responsabila de indeplinirea contractului cu CV-urile aferente;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.08.2007 13:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: Prin Ordin de plata sau numerar la caseria ST Sibiu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.08.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2007 11:00
Locul: Sediul C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu, B-dul C. Coposu no.3, Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus/transmis oferte si comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: P.ta I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Email: [email protected], Fax: 0258810286, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a contestatorului despre un act sau o decizie a autoritatii contractante, considerata nelegala;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Sucursala de Transport Sibiu - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul C. Coposu no.3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel.0269207100, Email: [email protected], Fax: 0269207101, Adresa internet (URL): www.stsb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2007 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer