Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventii in vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean


Anunt de participare numarul 143758/21.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam.77, Tel. +40 247421132, In atentia: Pascutu Victorita, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Potbaniceanu Bogdan, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Pena Elena, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventii in vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Drumuri judetene: DJ 503; DJ 504;DJ 601C;DJ 612; DJ 612A; DJ 642.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor intocmi documentatii de avizare pentru lucrari de interventii in vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean, Expertiza drum, Expertiza poduri, Studiul geotehnic, Studiu de trafic, documentatii pentru avize pentru:
? Lot 1 - Reabilitare DJ 503 Draganesti Vlasca (DE 70)-limita jud. Dambovita km 38+838 - 87+070 ( 48, 132 km); valoarea estimata, fara TVA = 143.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;
? Lot 2 - ModernizareDJ 504, limita jud. Giurgiu?Cernetu, km 30+000- 42+060 (12, 060 km);valoarea estimata, fara TVA=43.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;
? Lot 3 - ReabilitareDJ 504, Alexandria(DE 70)-Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita jud. Arges, km 54+187-110+926 (56, 739 km); valoarea estimata, fara TVA = 160.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;
? Lot 4 - Reabilitaresi modernizare DJ 601C Cosmesti (DJ 601B)-Perii Brosteni-Vartoape-Radoiesti-Draganesti de Vede-Rosiorii de Vede, km 0+000-41+692 (40, 167 km);valoarea estimata, fara TVA = 129.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;? Lot 5 - Reabilitaresi modernizare DJ 612, Mereni-Babaita, km8+100 - 34+150 (23, 930 km);valoarea estimata, fara TVA = 84.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;? Lot 6 - Reabilitaresi modernizare DJ 612, Orbeasca?Calinesti-Radoiesti-Sfintesti-Saceni?Ciolanesti, km 39+924 ? 84+485 (43, 897 km); valoarea estimata, fara TVA = 152.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;
? Lot 7 - Reabilitaresi modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527 ? 33+649 ( 16, 122 km); valoarea estimata, fara TVA = 58.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata;
? Lot 8 - Reabilitare DJ 642 limita jud. Olt-Moldoveni-Islaz, km 60+000-69+209 ( 9, 165 km);valoarea estimata, fara TVA = 27.000 lei si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata.
Valoarea totalaestimata a contractului este de 796.000 lei, fara TVA si include si suma de 0 lei, fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 0% din valoarea estimata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmirea documentatiilor de avizare pentru lucrari de interventii in vederea reabilitarii si/sau modernizarii unor drumuri de interes judetean:
- Lot 1 - Reabilitare DJ 503 Draganesti Vlasca (DE 70)-limita jud. Dambovita km 38+838 - 87+070 ( 48, 132 km);
- Lot 2 - ModernizareDJ 504, limita jud. Giurgiu?Cernetu, km 30+000- 42+060 (12, 060 km);
- Lot 3 - ReabilitareDJ 504, Alexandria(DE 70)-Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita jud. Arges, km 54+187-110+926 (56, 739 km);
- Lot 4 - Reabilitaresi modernizare DJ 601C Cosmesti (DJ 601B)-Perii Brosteni-Vartoape-Radoiesti-Draganesti de Vede-Rosiorii de Vede, km 0+000-41+692 ( 40, 167 km);
- Lot 5 - Reabilitaresi modernizare DJ 612, Mereni-Babaita, km8+100 - 34+150 ( 23, 930 km);
- Lot 6 - Reabilitaresi modernizare DJ 612, Orbeasca?Calinesti-Radoiesti-Sfintesti-Saceni?Ciolanesti, km 39+924 ? 84+485 (43, 897 km);
- Lot 7 - Reabilitaresi modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527 ? 33+649 ( 16, 122 km);
- Lot 8 - Reabilitare DJ 642 limita jud. Olt-Moldoveni-Islaz, km 60+000 - 69+209 ( 9, 165 km)
Valoarea estimata fara TVA: 796, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare pentru fiecare lot in parte astfel: - Lot 1 = 2.860 lei;
- Lot 2 =860 lei;
- Lot 3 = 3.200 lei;
- Lot 4 = 2.580 lei;
- Lot 5 = 1.680 lei;
- Lot 6 = 3.040 lei;
- Lot 7 = 1.160 lei;
- Lot 8 =540 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis laTrezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala 4652686.Conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare urmatoarele sume: - Lot 1 = 1.430 lei;
- Lot 2 =430 lei;
- Lot 3 = 1.600 lei;
- Lot 4 = 1.290 lei;
- Lot 5 =840 lei;
- Lot 6 = 1.520 lei;
- Lot 7 =580 lei;
- Lot 8 =270 lei.In vederea unei evaluari si raportari unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie = 10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei de avizare respective, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr.10.1
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr.34/2006 si sustinatorul acestuia trebuie sa prezinte acest formular.Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze formularul ANEXA nr. 10.2
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181, lit.a), c1), d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator trebuie sa completeze Formular nr. 10.4.
Se solicita:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr.3. Certificat de participare cu oferta independenta:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA nr. 62
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Cerinta nr.4. Declaratie pe propria raspundere pentru neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul ANEXA NR. 10.3.
Lista cu persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea: Gadea Adrian Ionut, Balan Ilie, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Ghinea Alina Simona, Melintescu Valentina, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Bataus Mugur, Oancea Ecaterina, Popescu Aurelia Magdalena, Toneff Lucretia, Pena Elena, Potbaniceanu Bogdan, Calin Horatiu, Done Georgeta, Crainiceanu Magdalena, Milos Rozalia, Lungu Florenta.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sutinere conform art.186 si 190 din OUG nr. 34/2006, fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta nr.1.Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Natioanal al Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte informatii reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.
NOTA: autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, ca acesta sa prezinte pentru conformitate, Certificatul constatator ORC in original sau copie legalizata. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.Cerinta nr.2.Persoane juridice/fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa.Documentele vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim: - Lot 1 = 286.000 lei;
- Lot 2 =86.000 lei;
- Lot 3 = 320.000 lei;
- Lot 4 = 258.000 lei;
- Lot 5 = 168.000 lei;
- Lot 6 = 304.000 lei;
- Lot 7 = 116.000 lei;
- Lot 8 =54.000 lei.
Operatorul economic va prezenta, in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, orice documente considera edificatoarepentru dovedirea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care
sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formular ANEXA nr. 11.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei/BCE pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indifierent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se solicita ofertantului sa confirme prestarea de , ,servicii duse la bun sfarsit? de proiectare pentru reabilitari/modernizari drumuri judetene/nationale sau drumuri de orice alt nivel cel putin egal cu nivelul judetean, in ultimii 3 ani prin prezentarea cel putin a unui document/contract/proces- verbal de receptie sau a unui numar de 3 documente/contracte/procese?verbale de receptie, in valoare cumulata de minim:
- Lot 1 = 143.000 lei;
- Lot 2 =43.000 lei;
- Lot 3 = 160.000 lei;
- Lot 4 = 129.000 lei;
- Lot 5 =84.000 lei;
- Lot 6 = 152.000 lei;
- Lot 7 =58.000 lei;
- Lot 8 =27.000 lei.
Prin , ,servicii duse la bun sfarsit? se inteleg:
-servicii receptionate partial
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii
Se vor prezenta documente/contracte/procese- verbale de receptie privind servicii de proiectare pentru reabilitari/modernizari drumuri judetene/nationale sau drumuri de orice alt nivel cel putin egal cu nivelul judetean
Nota: In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte parile contractuale, obiectul contractului, cantitati fizice, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi.
Documentele solicitate se vor prezenta in copie certificata , ,conform cu originalul.Cerinta privind experienta similara se raporteaza la data limita a depunerii ofertelor.
Cerinta nr.2
Informatii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr.3
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor
responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii, care sa contina cel putinurmatorul personal atestat si specializat, pentru fiecare lot:
- personal de specialitate: minim 2 ingineri/subingineriC.F.D.P care trebuie sa aiba minim 3 ani experienta profesionala in proiectare drumuri si poduri.
- minim 1 expert tehnic cerintele A4, B2 ;
-Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului, pentru fiecare lot.Pentru fiecare membru din personalul propus se vor atasa urmatoarele documente suport de demonstrare a experientei sale similare:
-C.V. uri (FormularANEXA nr.64)
-Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor profesionale obtinute( mentionate in CV)
-Copii certificate , ,conform cu originalul? ale contractelor de munca sau de colaborare aferente
-angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat /angajate astfel de persoana/persoane)
NOTA: Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele de colaborare inregistrate conform prevederilor legale in vigoare.Ofertantul, persoana juridica straina, va trebui sa indeplineasca aceleasi conditii ca si persoana juridica romana referitoare la personalul propus pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 4Declaratie privind subcontractul/ subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si acordul acetuia/acestora.
Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular ANEXA nr. 15In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte.Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Se va prezenta Formular ANEXA nr. 14, pentru fiecare lot la care participaIn cazul unei asocieri fiecare asociat va completa formularul.-Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului, pentru fiecare lot (Formular ANEXA nr.12 B)Pentru fiecare membru din personalul propus se vor atasa urmatoarele documente suport de demonstrare a experientei sale similare: -C.V. uri (FormularANEXA nr.64)-Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor profesionale obtinute ( mentionate in CV)-Copii certificate , ,conform cu originalul? ale contractelor de munca sau de colaborare aferente-angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat /angajate astfel de persoana/persoane) - FormularANEXA nr.65.In cazul unei asocieri formularul ANEXA nr.12 B va fi completat de catre liderul asociatiei si va cuprinde personalul propus de fiecare membru al asociatiei in cadrul echipei care va duce la indeplinire acest contract precizand pozitia pentru care este propusSe va completa Formular ANEXA nr. 18 (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul).Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2013 09:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara , in care pretul poate fi mai mic sau cel mult egal cu pretul anterior, in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN -Servicul juridic si contencios
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Tel. +40 247311201-399, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer