Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale pe tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de c


Anunt de participare (utilitati) numarul 62796/02.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: bogdan gangura, Tel.021/319.24.33, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: zonacaiiferateaferentatronsonuluidecaleferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74274300-3 - Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea - Suprafata estimata a fi expropriata 260 ha
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
140 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participareestede3.500 lei constituita sub forma descrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante CNCF CFR SA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Decl.pe propria raspundere a personalului principal de conducere (administrator, directori si contabil sef) privind situatia personala eligibilitatea Formularul A - in original);
2. Decl.privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 - Formularul B din in original) ;
3. Certif.constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
4.Certif. de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului (certificatul se va prezenta in copie ) ;
5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial (certificatul se va prezenta in original ) din car
I Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: - Certif. emis de Of. registruluicomertului de pe langa Tribunal;
- Certif. de inregistrare la Camera de Comert
Pentru persoanele fizice si juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridicaToateactelesidocumenteledepusedeoperatoriieconomicistrainivorfiprezentetraduseinlimbaromanadeuntraducatorautorizat si sa ateste ca este autorizat in tara in care are rezidentapentru elaborareadedocumentatiidecadastrupentruintabulari.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale (Formular G ) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului de a sustine executia de servicii(formularul se va prezenta in original ).Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a serviciului pentru care ofertantul este considerat calificat la acest punct trebuie safieegalasaumaimarede: 600.000 leib) Bilanturile contabile, din anii 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente (se vor prezenta in copie).(1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentulfermvafidepusinoriginalsauincopielegalizata.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006.(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatiaeconomicasifinanciara se demonstreazainconditiileprevazutela alin
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista serv. exec. in ultimii 3 ani , si care va contine val., perioada si locul executiei servic., modul de indepl.a oblig. si beneficiari (Formular C2 )Pentru demonstr. exper. sim. se solic. ca cer.min. - indepl. si finaliz. , in ultimii 3 ania:
I 1 contr.=> caaintab.dom. publicinsupraf.min. de78 hasau ,
I 2 contr. => caaintab. dom.publicinsupraf.min. de104 hasau , I 3contr. => caaintab.dom.publicinsupraf. min.de130ha .2. Contr. prez. p.tru dem. exp. simil.vor fi insotite de recomand. prez. in orig. sau copii legaliz. (Form.H)ce vor cupr: a. mod de indepla oblig. contr.pe parcursul derularii contr. ;
b. daca pe parcursul executiei serv. au fost inreg. neconformitati.3.Decl. care contine inform.p.v pers. angajat, (Form.F ).
I Pers.de spec. resp.direct de indepl.contr. vor fi in nr de min. 3- ing.de spec.-geodezi autorizati- cevorfiang. perm.aiop. ec. of. sau in cazul in care nu sunt ang. perm., op. ec.vorprezentaun angaj. ferm al pers.resp.princareacestaconf. faptulcasustine op.ec. inprest.serv.resp, dacaestedeclaratcastigator .Angaj.ferm trebuie semnat de persoana resp. si depusinorig. saucopielegaliz.
·autoriz. ANCPIpentrupers. de special.C. V. ale pers.4.Oper. ec. vor prezenta Autoriz. ANCPI (fost ONCGC).
5.Decl. care contine inform. privinddotarilespecifice, echip.tehnic, mij. de transp.si alte mij.fixe pe care op. ec. se angajeaza sa le utiliz. pentruindepl.contr. ( Form. E ).Op. ec.va trebui sa faca dovada ca pentru prest.sv. licitat va folosi dotariletehniceMINIMEsianume:
a. Unitati GPS cu posib. masurat.in timp real 3b. Statii topografice totale 2Pentru dotarile inchir. op. ec.va trebui sa faca dovada inchir. printr-un angaj. ferm, fie printr-un contr.de inchir.
-Angaj.ferminorig.saucopielegaliz..6. Prez.certif. de calitate SR EN ISO 9001 :2001.b) daca op. ec. nu detine certif. de cali., poate fi prezentat si un doc. in care sa prec. ca a avut loc un audit de certif. si ca urmeaza a se emite in curand certif. propriu-zis SR EN ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.10.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata documentatiei se va face la caseria CNCF CFR SA - Bdul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 4, cam.93
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2008 11:00
Locul: La sediul CNCF CFR SA -Bdul Dinicu Golescu nr. 38, etaj VII, cam. 89 bis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta copii dupa BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucureti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal 030084, tel. 021/310.46.41, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA-Directia Asistenta Juridica-
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, cod postal 010873, tel. 021/315.11.17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/315.11.17
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2008 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer