Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor pe tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea


Anunt de participare (utilitati) numarul 67754/30.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Vlad, Tel.021/3192433, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: zonacaiiferateaferentatronsonuluidecaleferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare efectuarii exproprierilor, inclusiv dezmembrarea suprafetelor de expropriat si obtinerea numerelor cadastrale petronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Terenurile aflate in zonacaiiferateaferentatronsonuluidecaleferataValcele Ramnicu Valcea, in suprafata estimata totala de 260 ha.
Valoarea estimata fara TVA: intre 260, 000 si 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
140 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare-3500 lei, constituita prin scrisoare de garantie bancara.Garantie de buna executie-5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului (in copie).
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial (in original ).
-Declaratie pe propria raspundere a personalului principal de conducere (administrator, directori si contabil sef) privind situatia personala eligibilitatea-in original.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181-in original.
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
-Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).
-Pentru persoanele fizice si juridice straine: Acte cesedepunincopie legalizatadin care sa rezulte calitatea de agent economic autorizat si inregistrat: statutul legal, obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.Toateactelesidocumenteledepusedeoperatoriieconomicistrainivorfiprezentatetraduseinlimbaromanadeuntraducatorautorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine executia serviciului.
-Bilanturile contabile, din anii 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente (in copie).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani pentru cele mai importante servicii, si care va contine valori, perioada si locul executiei serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari.
Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prezentarea a cel mult 3 contracte- din care sa rezulte indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 aniaintabulariidomeniuluipublic.Contractele prezentate vor fi insotite de recomandare din partea beneficiarului prestatiei.
-Declaratie care contine informatiiprivindpersonalul angajat, asigurarea cu personalul de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.Persoanele de specialitate responsabile direct de indeplinirea contractului vor fi in numar de minimum 3- ingineride specialitate (preferabil geodezi) autorizati.
-Declaratie care contine informatiiprivinddotarilespecifice.
-Autorizatiile ANCPI (fost ONCGC), pentru: Clasa I - pentru categoria de lucrari D.
-Curriculum vitae ale personalului implicat in indeplinirea contractului licitat.
-Certificatul de calitate SR EN ISO 9001 :2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S132-176324 din 10.07.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face la casieria CNCFCFRSA.Se va trimite anticipat o scrisoare de interes ptr. achizitionarea documentatiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2008 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante -Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, avand asupra lor imputernicire si BI/CI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Toate documentele prezentate vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021/319.51.83
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF "CFR" SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/315.11.17
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2008 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer