Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinind domeniului public al statului aflat in admninistrarea MT si concesionate de catre CN CFR SA aflate pe raza unitatilor teritorial administrative, tronsonul de cale ferata


Anunt de participare (utilitati) numarul 62569/28.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: gangura bogdan, Tel.021/3192433, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinind domeniului public al statului aflat in admninistrarea MTsi concesionate de catre CN CFR SA aflate pe raza unitatilor teritorial administrative, tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea si intabularea in cartile funciare locale aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: zonacaiiferateaferentatronsonuluidecaleferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinind domeniului public al statului aflat in admninistrarea MTsi concesionate de catre CN CFR SA aflate pe raza unitatilor teritorial administrative, tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea si intabularea in cartile funciare locale aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74274300-3 - Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmirea documentatiilor de cadastru necesare intabularii terenurilor apartinind domeniului public al statului aflat in admninistrarea MTsi concesionate de catre CN CFR SA aflate pe raza unitatilor teritorial administrative, tronsonul de cale ferata Valcele Ramnicu Valcea si intabularea in cartile funciare locale aferente obiectivului Linie noua de cale ferataValcele Ramnicu Valcea- suprafata estimata a fi intabulata = 156 ha
Valoarea estimata fara TVA: 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participareestede2.500 lei- plata se va face prin: chitanta la caseria autoritatii contractante sau scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere a personalului principal de conducere (administrator, directori si contabil sef) privind situatia personala eligibilitatea Formularul A (in original);
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 -Formularul B ( in original) ;
3.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident), catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
4.Certificatul de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie a Oficiului Registrului Comertului ( in copie ) ;
5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial (in original )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Fisa de informatii generale (Formular G din Sectiunea II) din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a ofertantului de a sustine executia de servicii(formularul se va prezenta in original ).Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani de sustinere a serviciului pentru care ofertantul este considerat calificat la acest punct trebuie safieegalasaumaimarede: 450.000 leib) Bilanturile contabile, din anii 2006 si 2007, vizate si inregistrate de organele competente (se vor prezenta in copie).(1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentulfermvafidepusinoriginalsauincopielegalizata.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularele A , B , G(se vorprezenta in original)sicertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (sevorprezentainoriginalsauincopielegalizata).(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatiaeconomicasifinanciara se demonstreazainconditiileprevazutela alin. (1).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista serviciilor executate in ultimii 3 ani pentru cele mai importante servicii, si care va contine valori, perioada si locul executiei serviciilor, modul de indeplinire a oblig. si benef. (Formular C2 )Pentru demonstr.exp.similare se solicita ca cerinta minima - indepl. si finaliz., in ultimii 3 ania:
I 1 contr. dincaresarezultecaaintabulatdomeniulpublicinsupr.minimade46 hasau ,
I 2 contr. dincaresarezultecaaintabulatdomeniulpublicinsupr.minimade62 hasau , I 3contr. dincaresarezultecaaintabulatdomeniulpublicinsupr.minimade78 ha .2.Contr. prezentat ptr. demonstr.exper. similare vor fi insotite de recomandare din partea beneficiarului prestatiei.Recoma. vor fi semnate si stampilate de catre conducatorul benefic. prestatiei.Recomand.(formular H) vor fi prezentate in original sau copii legalizate.Recomandarea va trebui sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte:
a.modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
b.daca pe parcursul executiei serviciului au fost inregistrate neconformitati.3.Decl.care contine infor.pv.personalul angajat, (Formularul F ).
I Pers. de specialitate responsab. direct de indepl. contr. vor fi in nr de min. 3- ing.de specialit. (preferabil geodezi) autorizati.
·Sevorprezentaautoriz. ANCPIptrupers. de specialit.Curriculum vitae ale personalului implicat in indeplinirea contractului licitat.
4. Op. ec. vor prezenta Autorizatiile ANCPI (fost ONCGC).
5.Decl. care contine informatiiprivinddotarilespecifice, echip. tehnic, mijl. de transport si alte mijloace fixe pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentruindeplinireacontractului. ( Formularul E ). Op. ec. va trebui sa faca dovada ca ptr. prestarea serviciului licitat va folosi dotariletehniceMINIMEsianume:
a. Unitati GPS cu posibilitatea masuratorilor in timp real 3 Buc.b. Statii topografice totale 2Buc.6. Certificarea sistemului de management si asigurare a calitatii: a)certif. de calitate SR EN ISO 9001 :2001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata documentatiei se va face la caseria CNCF CFR SA- Bdul Dinicu Golescu nr. 38, etaj IV, cam.93
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2008 11:00
Locul: la sediul CNCF CFR SA - Bdul Dinicu Golescu nr. 38, cam. 89 bis, etaj VII, tel. 021/319.24.33
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta copii dupa BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucureti
Adresa postala: Splaiul Independenteinr.5, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/315.11.17
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2008 15:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer