Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea fazelor de proiectare PT + DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pasaj rutier subteran Piata Charles de Gaulle"


Anunt de participare numarul 114232/19.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea fazelor de proiectare PT + DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pasaj rutier subteran Piata Charles de Gaulle"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pasaj rutier subteran Piata Charles de Gaulle"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
44161200-8-Canalizari de apa (Rev.2)
45221000-2-Lucrari de constructii de poduri si tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea de 168.913.550 lei reprezinta valoare estimata a contractului fara lucrari similare iar valoarea 236.478.970 lei reprezinta valoarea estimata a contractului care include si lucrarile similare care pot fi achizitionate, ulterior conform art. 122 lit j).
Valoarea estimata fara TVA: intre 168, 913, 550 si 236, 478, 970RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achiz.are dr.de a achiz ult lucr.sim.cf art122 litj)OUG34/2006.Val.tot.cu lucr.sim.=236.478.970lei
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 3.300.000lei, echiv 775.503, 48 euro(instrument de garantare emis de o soc.bancara sau de asigurari, garantie de buna executie: 7%din val.contract, fara TVA(instrument garantare)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cf. cu art.44 alin.2 din OUG 34/2006, in cazul in care o oferta comuna este declarata castigatoare se va solicita ca asocierea sa fie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Asigurarea de catre executantul declarat castigator a finantarii executiei lucrarilor pentru primele 10 luni de derulare a contractului
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratia privind calitatea de participant la proceduraCertificat de participare la licitatie cu oferta independentaCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in original sau copii legalizate.Certificat de inregistrare (C.U.I.), in copie legalizataCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii oferteiCertificat constatator de autorizare pentru lucrarile ce fac obiectul acestei proceduri, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in copie legalizataCertificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) vizate si inregistrate la organele competente, in copie ?conform cu originalul?
Declaratie pe propria raspundereAsigurarea riscului profesional
Capacitatea financiara a ofertantului de a sustinelucrarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani care sa fie egala sau mai mare cu 330.000.000 lei, respectiv 77.550.348, 97euro.Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte caexercitiul financiar pe anul 2009 conform bilantului la 31.12.2009, este pozitiv.Ofertantul va prezenta un Angajament privind asigurarea riscului profesional iar, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional inainte de semnarea contractului.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow ul de executie a lucrarii pentru primele 10 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie.Cerinta minima pentru capacitatea financiara a operatorului economic de a sustine lucrarea este de: Cf >= 88.000.000 leiPentru acest criteriu se va aplica urmatoarea formula: Cf = (vr X Fr ? Vlce) + Lcn +DpIn care: vr = viteza de rotatie anuala a fondului de rulment si se calculeaza astfel: venituri din exploatare rezultate din bilantul ultimului an incheiat/ fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilantulpenultimului an incheiat Fr = fondul de rulment calculat datelor din bilantul ultimului an incheiat si se calculeaza astfel : Active circulante ? Datorii curente (datorii al caror termen de exigibilitate este sub 1 an)Vlce = valoarea actualizata a lucrarilor rest de executat la data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiara, pentru urmatoarele 12 luni Lcn = linia de credit neconsumatala data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico ? financiara, confirmata de banca Dp = depozite bancare la data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiara, cu confirmari din partea bancilor sau Operatorul economic poate indeplini aceasta cerinta minima printr-olinie de credit, cu destinatie speciala pentru sustinerea lucrarii care face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, pentru primele 10 luni de derulare a contractului, confirmata de banca in scris.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani.
Declaratie privind dotarea cu echipamente specifice
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Certificat de atestare tehnica a societatii emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri, sau echivalent, pentru executarea de lucrari de drumuri si poduri, valabil pentru anul in curs.Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata
Atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane si posturi de transformare cu tensiune nominal superioara de cel mult 20 kV (tip C1A), valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata
Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana ? AFER pentru lucarile adiacente retelei de metrou, valabila la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.
Informatii privind subcontractantii
Standarde privind asigurarea calitatii.SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
Standarde de protectia mediului.SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
Informatii privind protectia muncii.OHSAS 18001:2008 sau echivalent, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa priv exp similara in executia unor astfel de lucrari in ultimii 5 ani, din care se rezulte ca ofertantul a executat si finalizat in ultimii 5 ani cel putin un contract de proiectare si executie, care sa cuprinda servicii de proiectare si executie lucrari de infrastructura urbana, cu o valoare egala sau mai mare de 150.000.000, 00 lei, exclusiv TVA, respectiv 35.250.158, 62 euro.Of tb sa faca dovada det in propr sau cu contr de inchiriere urmat echipam si utilaje: Executant: Statie de asfalt cu o capacitate de min 150 t/h, capabila sa produca MASF cu autoriz de mediu pe amplasament val la data deschiderii ofertei amplasata la o distanta ce permite aprovizionarea santierului conform normelor si caietelor de sarcini 1buc Statie beton cu o capacitate de min 100 mc/h cu autoriz de mediu pe amplasament val la data deschiderii ofertei, amplasata la o dist ce permite aproviz santierului cf normelor si caietelor de sarcini 1buc, Autobetoniera 9mc -9 buc Repartizator-finisor mixturi asfaltice 2buc Finisor beton 1buc Freza cu o latime mai mare de 2 m ? 1buc Freza cu o latime mai mica de 1 m ? 1buc Perie mecanica 2buc Instalatie aplicare emulsie 2buc Compactor pneuri 2buc Compactori lis-lis 2buc Compactor lis-lis spatii inguste 2buc Compactor terasamente 2buc Autogreder 2buc Excavator 2buc Incarcator frontal 4buc Buldozer 2buc Buldoexcavator 2buc Autotractor + Semiremorca (Trailer)4buc Masina marcaj 1buc Autobasculanta 20buc Macara min. 30 t3 buc Lab autorizat de gradul II.Toate utilajele din dot proprie vor avea raport de inspectie, val la data deschiderii ofertelor.Pentru autovehicule din dot proprie se vor prez copii ale talonului, polita de asigurare RCA licenta de transport toate val la data deschiderii ofertelor.Macaralele din dotare proprie vor detine autorizatii ISCIR sau echivalent valabile la data deschiderii ofertei.Proiectant: statie totala pentru ridicari topo =1 buc softuri specializate pentru proiectarea lucrarilor ingineresti din domeniul proiectului;softuri si mijloace specifice editarii proiectelor tehnice specifice domeniului proiectului copiator A0 1buc, imprimanta A0 2buc, scanner A0 1buc, autoturisme 3buc
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2011 12:00
Locul: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et 10, Directia Generala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
CERINTELE INCLUSE IN PREZENTA SECTIUNE COMPLETEAZA CEINTELE PREVAZUTE LA SECTIUNEA III. 2.3.-Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Lista pers responsabil care va fi angajat in cadrul contr: 1director de proiect cu exp min 15 ani in dom(lucrari de infrastructura urbana)posesor al certif de manager de proiect si care in ultimi 5 ani sa fi condus o lucrare de dificultatea si complexitatea celei supuse procedurii de licitare, 2ingineri proiectanti CFDP, 2sefi de santier experienta min de 10 ani in dom, unul in dom constructilor de infrastructuri rutiere si altul in instalatii si automatizari, 5ingineri/subingineri in dom constructiilor, 2ingineri topografi, 1inginer instalatii electrice absolvent al unei instit de invat superior de lunga durata(5ani, atestat ANRE si experienta in activ de proiectare instalatii electrice de minim 3 ani, 1inginer specialist in instalatii si automatizari de instalatii pentru semnalizari luminoase, cu diploma de licenta absolvent al UTC, Facultatea de Instalatii, cu exp min de 10 ani in dom si coordonarea executiei a min. 1 proiect de complexitatea si import celui in discutie, 1inginer specialist in proiectarea si implementarea sistemelor automatizate de semnalizare si dirijare a traficului rutier in mediu urban, compatibile cu sistemul existent in Bucuresti, cu diploma de licenta, absolvent al Institutului Politehnic, facultati cu specific/profil electronica-electrotehnica si automatizari, cu experienta min.5ani in dom 1responsabil tehnic cu executia in dom drumuri, 1responsabil tehnic cu executia in dom poduri, 1responsabil cu asigurarea si controlul calitatii in dom drumuri si poduri, 1responsabil cu protectia muncii, 1manager sistem mediu, cu certificat eliberat de un organism acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2011 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer