Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU ? SPLAIUL UNIRII?


Anunt de participare numarul 107133/03.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: , ,PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU ? SPLAIUL UNIRII?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea fazelor de proiectare PT +DE si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: , ,PASAJ SUPRATERAN MIHAI BRAVU ? SPLAIUL UNIRII?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea de 99.461.180 lei reprezinta valoare estimata a contractului fara lucrari similare ( conform art. 122 lit j) iar valoarea 129.299.534 lei reprezinta valoarae estimata a contractului care include si lucrarile similare care pot fi achizitionate, ulterior conform art. 122 lit j).
Valoarea estimata fara TVA: intre 99, 461, 180 si 129, 299, 534RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achiz.are dr.de a achiz ult lucr.sim., cf art122 litj)OUG34/2006.Val.tot.cu lucr.sim.=129299534lei
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 1.980.000lei, echiv 464.396, 3 euro(instrument de garantare emis de o soc.bancara sau de asigurari, garantie de buna executie: 7%din val.contract, fara TVA(instrument garantare)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cf. cu art.44 alin.2 din OUG 34/2006, in cazul in care o oferta comuna este declarata castigatoare se va solicita ca asocierea sa fie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006Declaratia privind calitatea de participant la proceduraCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in original sau copii legalizate.Certificat de inregistrare (C.U.I.), in copie legalizata
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertei
Certificat constatator de autorizare pentru lucrarile ce fac obiectul acestei proceduri, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in copie legalizata
Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generaleInformatii privind situatia economica pentru ultimii 3 aniBilanturi 2007, 2008, 2009Declaratie pe propria raspundereAsigurarea riscului profesional
Capacitatea financiara a ofertantului de a sustinelucrarea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), sa fie egala sau mai mare cu 198.500.000, 00lei, respectiv 46.556.900, 27euro.Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca exercitiul financiar pe anul 2009 conform bilantului la 31.12.2009, este pozitiv.Ofertantul va prezenta un Angajament privind asigurarea riscului profesional iar, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional inainte de semnarea contractuluiOfertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru primele 12 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie.Cerinta minima pentru capacitatea financiara a operatorului economic de a sustine lucrarea este de: Cf = 40.000.000 lei.Pentru acest criteriu se va aplica urmatoarea formula : Cf = (vr X Fr ? Vlce) + Lcn +DpIn care : vr = viteza de rotatie anuala a fondului de rulment si se calculeaza astfel : venituri din exploatare rezultate din bilantul ultimului an incheiat/ fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilantulpenultimului an incheiatFr = fondul de rulment calculat datelor din bilantul ultimului an incheiat si se calculeaza astfel : Active circulante ? Datorii curente (datorii al caror termen de exigibilitate este sub 1 an)Vlce = valoarea actualizata a lucrarilor rest de executat la data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiara, pentru urmatoarele 12 luniLcn = linia de credit neconsumatala data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico ? financiara, confirmata de bancaDp = depozite bancare la data prezentarii documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiara, cu confirmari din partea bancilor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 aniDeclaratie privind lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani.
Experienta similaraDeclaratie privind dotarea cu echipamente specifice
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Certificat de atestare tehnica a societatii emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri, sau echivalent, pentru executarea de lucrari de drumuri si poduri pe reteaua de drumuri nationale, judetene, valabil pentru anul in curs.Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata
Atestat emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane si posturi de transformare cu tensiune nominal superioara de cel mult 20 kV (tip C1A), valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizataAutorizatie de furnizor feroviar eliberata de Autoritatea Feroviara Romana ? AFER, valabila la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata.Informatii privind subcontractantiiStandarde privind asigurarea calitatii
Standarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa priv exp sim in exec unor astfel de lucr in ult 5 ani, din care se rez ca of a exec si finaliz in ult 5 ani cel putin un contr proiect si exec, care sa cupr serv de proiec si lucr de infrastr urb cu o val egala sau mai mare de99.000.000Lei, resp 23.219.814, 24 euro.Pt: Exec: Statie de asfalt cu o cap de min 150 t/h la o dist de max20km, cu autoriz de mediu pe amplas valab la data desch of, in copie legaliz.Statie beton cu o cap de min 100mc/h la o dist de max 20km, cu autoriz de mediu pe amplas valab la data desch of, in copielegaliz, Autobetoniera 9mc 9buc, Repartizator finisor mixturi asfaltice 4buc, Finisor beton 1buc, Freza cu o latime mai mare de 2m 2buc, Freza cu o latime mai mica de 1 m 1buc, Perie mecanica 2buc, Inst aplic emulsie 2buc, Compactor pneuri 2buc, Compactori lis-lis 2buc, Compactor lis-lis spatii inguste 2buc, Compactor terasamente ? 2buc, Autogreder 2buc, Excavator 2buc, Incarcator frontal 4buc, Buldozer 2buc, Buldoexcavator 2 uc, Autotractor +Semiremorca (Trailer) 4 buc, Masina marcaj1buc, Autobasculanta20buc, Instalatie pentru forat coloane Ø1500 mm 1buc, Macara min. 30t 3buc, Lab autorizat de gradul IIProiect: statie totala pentru ridicari topo=1 buc, copiator A0=1buc, imprim A0=2buc, scanner AO =1buc, auto = 3buc.Lista pers resp care va fi angajat in cadrul contr: 1 manager de proiect exp min 15ani in dom supus licitatiei si in ultimi 5ani sa fi condus o lucrare de minimum 99.000.000lei, respectiv 23.219.814, 24 euro .2 ingineri proiectanti CFDP, 1 sef de santier exp min de 10 ani in dom supus lic, 5 ing/subing CFDP, 2 ing topo, 1 ing instali elect abs al unei instit de invat sup de lunga durata (5 ani), atestat ANRE si exp in activ de proiec inst elec de min 3ani;2 resp tehnici cu exec in dom dr, 2 resp tehnici cu exec in dom poduri, 2 resp cu asig si contr calit in dom drumuri si poduri, 1 resp cu prot muncii, 1 manag sist mediu, cu certif elib de un org acredit de MM si MEC. SR EN ISO 9001:2008 sau echiv, SR EN ISO 14001:2005 sau echiv, OHSAS 18001:2008 sau echiv, Decl pe propr rasp priv respec leg de sec si sanat in munca,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2010 13:00
Locul: Municipiului Bucuresti din Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Localitatea:  Bucurest, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319.51.80, Fax:  021 319.51.76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DirectiaGenerala Achizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2010 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer