Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNC PENTRU REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN ORASUL UNGHENI SI SATELE APARTINATOARE


Anunt de participare numarul 33668/24.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)
Adresa postala: strada PRINCIPALA nr.357, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 547605, Romania, Punct(e) de contact: IOAN COVRIG, Tel.0265-328112, Email: [email protected], Fax: 0265-328212
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNC PENTRU REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN ORASUL UNGHENI SI SATELE APARTINATOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALILOR DE EXECUTIE PENTRU REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE IN ORASUL UNGHENI SI IN SATELE APARTINATOARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232220-2 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PROIECTUL VA CONTINE TOATE DATELE SPECIFICATE PE LARG IN TEMA DE PROIECTARE, PARTE INTEGRANTA A DOCUMENTATIEI DE ATRIUIRE
Valoarea estimata fara TVA: intre 310, 000 si 315, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
35 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
AUTORITATEA CONTRACTANTA VA SOLICITA PRESTATORULUI CONSTITUIREA UNEI GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CONTRAVALOAREA SERVICIILOR VA FI ACHITATA PRIN ORDIN DE PLATA DUPA LIVRAREA PROIECTULUI CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA.PRESTAREA SERVICIILOR ESTE FINANTATA DIN BUGETUL LOCAL.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD SAU CONTRACT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.LIPSA OBLIGATIILOR DE PLATA FATA DE BUGETL DE STAT
2.LIPSA OBLIGATIILOR DE PLATA FATA DE BUGETUL LOCAL
3.PREZENTAREA CERTIFICATULUI CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.OFERTANTII VOR PREZENTA COPIA SITUATIEI FINANCIARE LA SFARSITUL ANULUI 2006
2.OFERTANTII VOR PREZENTA COPIA RAPORTARII CONTABILE SEMESTRIALE LA SFARSITUL LUNII IUNIE 2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
OFERTANTII VOR PREZENTA ORICE DOCUMENT CARE SA ATESTE FAPTUL CA IN ULTIMII 5ANI CALENDARISTICI AU EXECUTAT MINIMUM 2 PROIECTE DE ACEEASI NATURA IN DOMENIUL APA-CANAL
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2007 10:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITI SAU DELEGATI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ofertantii pot ataca oricand si in orice act sau document amis de autoritatea contractanta pentru procedura in cauza
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI UNGHENI-COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA NR.357, Localitatea: UNGHENI, Cod postal: 547605, Romania, Tel.0265-328112, Email: [email protected], Fax: 0265-328212
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2007 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer