Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intre?inere si reparatii curente drumuri in municipiul Arad, lotul II


Anunt de participare numarul 146270/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Tigan Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comunicati Terestre, Tel. +40 257/281850-283, In atentia: Tigan Gheorghe, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comunicati Terestre, Tel. +40 257/281850-283, In atentia: Tigan Gheorghe, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: registratura generala, Tel. +40 257/281850-316, In atentia: Tigan Gheorghe, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intre?inere si reparatii curente drumuri in municipiul Arad, lotul II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul ARAD ? strazile cuprinse in lotul II
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intre?inere si repara?ii curente drumuri in municipiul Arad, lot II , Oferta se va depune a?a cum este prezentata la punctul IV.4.2.Cantitatile descrise mai jos reprezinta suprafe?ele estimate cu ajutorul caruia se poate calcula valoarea estimata a primului contract de lucrari.
Lucrari de asternere anrobat bituminos ? 800mp;Lucrari de asternere covoare asfaltice -800mp; Lucrari de plombari cu decapare mecanica-800 mp;Lucrari de plombari cu decapare manuala -100mp;Lucrari de plombari prin stropiri succesive ? 650to;Tratamente bituminoase simple-300 mp;Tratamente bituminoase superioare(slamuri)-300mp;Reparatii trotuare cu imbracaminti bituminoase ? 150mp;Reparatii trotuare prin pavare cu pavaj prefabricat din beton-300 mp;Lucrari de refacere a structurii rutiere- 800mp;Lucrari de plombari cu mixtura stocabila-500mp; Lucrari la retelele edilitare, Semnalizare si pilotii de dirijare a circulatiei rutiere 100 buc; Plombari cu piatra si a?ternerea materialuluifrezat 500 mp Cheltuieli diverse si neprevazute - nu este cazul pentru acest tip de lucrari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 806, 451.61 si 16, 129, 032.26RON
II.2.2) Optiuni
Da
posibilelor suplimentari in baza art. 122 lit. j/OUG34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare =13.000lei.Perioada de valab.a garantiei pentru particip. =120 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participarea: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in favoarea AC(art. 86 din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009), sau Ordin de plata (vizat de banca).Contul pentru garantii de participare la licitatii al Municipiului Arad deschis la Trezoreria municipiului Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. Conform art. 86 alin. (4) din HG 925/2006, ?garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?. AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care ladata si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii garantiei de participare in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Echivalenta lei/valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie este de 10% din val.ctr. fara TVA.Garantia de buna executie se poate constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Dar daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are oblig. de a deschide la unitatea Trez. Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a1 Declaratii privind eligibilitatea: Ofertantii vor completa si depune declaratia pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul 4 ? original (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular).Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
a2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006 Ofertantii vor completa si depunedeclaratiain conformitate cu formularul5 ? original ((in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular cu obligatia neancadrarii doar in prev. lit. a, c indice 1 si d din art. 181 /OUG 34/2006 ).Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
a3. Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Ofertantii vor completa si depunedeclaratiain conformitate cu formularul nr. 1 ? original.
a4. Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independent: Ofertantii vor completa si depunedeclaratiain conformitate cu formularul nr. 2 ? original.
a5. .Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantii vor completa o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - formularul nr.26 in original. In vederea dovedirii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si anume: Falca Gheorghe - Primarul Municipiului Arad, dl. Levente Bognar ? viceprimar; dl. Titiriga Catalin ? viceprimar; dna Claudia Macra ? administrator public; dl. Petru Tamas ? director economic; dl. Ciprian Puie ? consilier juridic, dl. Mosneag Ovidiu, consilier local, dl. Czister Kalman, consilier local, dl. Vlaicu-Hergane Traian Ion, consilier local, dl. Ciupe Ionel, consilier local, dna. Pistru ? Popa Simona Geanina, consilier local, Lazurca Adrian ? Catalin, consilier local, Varga Glad ? Aurel, consilier local, Nicsanu Marcela ? Ana, consilier local, Farcas Ioan, consilier local, Cismasiu Mariana, consilier local, Maris Florin, consilier local, Gligor Teodor, consilier local, Ardelean Lia, consilier local, Lupas Marin, consilier local, Galis Florin, consilier local, Rus Eugen Vasile, consilier local, Mihuta Tristan Gheorghe, consilier local, Ghilinta Gheorghe, consilier local, Dolha Ioan, consilier local, Bilcea Ovidiu Sergiu, consilier local, Tautu Ioan, consilier local, Elena Portaru ? Director Executiv, Bogdan Faur- Presedintele Comisiei de evaluare, Silvia Carliciuc- Membru al Comisiei de evaluare, Gheorghe Tigan- Membru al Comisiei de evaluare, Adina Dudas- Membru al Comisiei de evaluare, Cristiana Belei- Membru al Comisiei de evaluare, Lucian Hategan- Membru al Comisiei de evaluare, Daniel Buzgau - Membru al Comisiei de evaluare, Iulian Morar - Membru al Comisiei de evaluare.(in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular, in cazul incheieri unor acorduri de subcontractarefiecare subcontractant va prezenta acest formular).
a6. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: -Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru persoanele juridice din Romania, din care sa reiasa ca ofertantantii nu au datorii scadentein luna anterioara celei in care se depune ofertele.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document similar / declaratie pe propria raspundere/ declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competenta in acest sens. Documentele vor fi prezentate in copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii) ?conform cu originalul? , la care se adauga traducerea autorizata a acestora in limba romana.
-Ofertantul va prezenta Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice din Romania, din care sa reiasa ca ofertantantii nu au datorii scadentein luna anterioara celei in care se depune ofertele.
Ofertantul clasatpe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentele in original sau copie legalizata.
Se vor prezenta urmatoarele documente pentru tertul care sustine operatorul economic:
1. Angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala, dupa caz care se va depune odata cu oferta, adica pana la ora si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care s-a depus initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare ? Formular nr. 20 din Capitolul III. Vom lasa la latitudinea ofertantului modelul de prezentare a angajamentului, cu conditia respectarii prevederilor art. 186, art. 190 (dupa caz) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Se vor prezenta documentele solicitate la cap. III.2.1.a1, III.2.1.a2, III.2.1.a5, III.2.2, III.2.31, III.2.32, dupa caz, referitoare la sustinerea acordata.
3. Fisa de ?Informatii generale? ? Formular nr. 3 din Capitolul III.In cazul in care pentru un ofertant exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv de un singur tert sustinator; In cazul unei oferte individuale/comuna care beneficiaza, dupa caz, de subcontractare si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri nu se considera indeplinita de catre subcontractant, ci doar de catre ofertant, membrii asocierii sau tert sustinator, dupa caz;In cazul in care operatorul economic prezinta o declaratie de incadrare in categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza in baza art. 16 alin. 2, de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.Pentru ca o asociere sa beneficieze de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie ca toti membrii sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria IMM-urilor.In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare, solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care sa se mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? Formular nr. 20 (daca este cazul).
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele:
- faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
- un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
- platile se vor face catre liderul asociatiei;
- partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;
Liderul asocierii va fi stabilit intr-o etapa de inceput, iar in cazul atribuirii contractului va furniza un singur punct de contact.
Autoritatea contractanta nu va fi implicata in disputele dintre membrii asocierii.In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, fiecare asociat va prezenta absolut toate documentele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire, urmand ca indeplinirea cerintelor minime stabilite prin aceasta sa fie verificata prin cumularea capacitatilor/resurselor tuturor asociatilor prezenti in cadrul acelei asociatii 1.Certificatul Constator emis de Oficiul Registrului Comertului( original sau copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii) ?conform cu originalul? din care sa reiasa faptul ca ofertantii au ca obiect de activitate executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei procedure. Ofertantul clasatpe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
2.Persoane juridice/ fizice straine. 1.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare, echivalenta cu cea solicitata pentru persoanele fizice/juridice romane
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinte de calificare pentru operatori economici sau grup de operatori economici sau daca este cazul terti sustinator: Se vor prezenta informatii privind cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, nu mai mica decat 1.600.000 lei.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; Conform art.186 din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ulterioare si Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
pentru sustinerea indepliniri cerintei de calificare privind cifra de afaceri se va prezenta orice document(e) disponibile ale operatorilor economici. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON;Anul 2011:1 euro = 4, 1911 RON, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 RON.Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Na?ionala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si depune fisa de informatii generale ? formular 3 in original.Ca o asociere sa beneficieze de prevederileart.16 alin.2 din legea 346/2004, trebuie ca toti membrii sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria IMM.In functie de informatiile si documentele disponibile operatorii economici vorprezenta documente in vederea indeplinirii cerintei cu privire la cifra de afaceri globala
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/ tert sustinator:
Se va prezenta o declaratie privind echipamentele tehnice. Ofertantul va prezenta dotarea cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, asa cum au fost ele mentionate in Caietul de sarcini, ce face parte integranta din documentatia de atribuire, respectiv: Excavator cu cupa, Autobasculante pentru transport materiale, Autobasculante cu prelata pentru transport mixtura, Trusa de tratamente, Utilaj special pentru stropiri succesive, Cilindru compactor cu rulouri netede 120 KN, Compactor manual (placa vibranta), Cilindru compactor mic, Freze de asfalt-1000 mm si 2000 mm; Raspanditor de mixtura asfaltica de 1, 5-2 m si 2, 5 - 4, 75m, Dispozitiv pulverizare emulsie bituminoasa cationica, sub presiune, Sta?ie preparat mixturi asfaltice atestata tehnic.
In cazul in care utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice prezentate nu sunt proprietatea ofertantului, se va prezenta pentru acestea documente care atesta ? dispozitia ofertantului asupra acestora? (inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozi?ie). In cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere/ subcontractare, cerinta privind solicitarea resurselor tehnice se consideraindeplinita atat prin cumulul resurselor tuturor membrilor asociati, cat si prin cumulul resurselor membrilor asociati cu a tertului sustinator, resursele subcontractantilor luandu-se in considerare pentru partea lor de implicare.
Ofertantul va prezenta declara?ia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Nota: aceasta declaratie nu se refera la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului
Cerinta de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/ tert sustinator:
III.2.3a2) Ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele informatii referitoare la: - sef de santier in specialitatea CFDP cu experienta profesionala in domeniul constructiilor de drumuri, poduri, dupa caz, cu o vechime de 5 ani; - personalul tehnic responsabil cu executia (RTE) in domeniul constructiilor de drumuri, poduri, dupa caz; - personalul responsabil cu asigurarea calitatii (CQ - controlor de calitate); Se solicita persoane diferite pentru RTE si seful de santier.
Pentru seful de santier se va prezenta copie dupa diploma, CV din care sa reiasa ca a executat cel putin o lucrare similara celei ce face obiectul procedurii. - Pentru responsabilul cu controlul
calitatii se va prezenta o decizie de numire din partea ofertantului/ atestat, dupa caz, iar pentru personalul tehnic responsabil cu executia se va prezenta copie dupa atestat, in termen de valabilitate. - Pentru intreaga echipa se solicita dovada contractului de munca in copie, in conformitate cu originalul, sau, in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, trebuie sa prezinte in original acceptul de colaborare;
In cazul in care ofertantul castigator a prezentat in cadrul ofertei depuse doar acceptul de colaborare, acesta va prezenta contractul de colaborare, cel mai tarziu la semnarea contractului. In cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere/ subcontractare, cerinta privind solicitarea resurselor umane se considera indeplinita atat prin cumulul resurselor tuturor membrilor asociati, cat si prin cumulul resurselor membrilor asociati cu ale tertului sustinator, resursele subcontr. luandu-se in considerare pentru partea lor de implicare
Convertirea din lei in euro si viceversa, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza : Anul 2008:1 euro = 3, 6827 RON, Anul 2009:1 euro =4, 2373 RON;Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON;Anul 2011:1 euro = 4, 1911 RON, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 RON .Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Na?ionala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Experienta similara va fi insotita de certificari de buna executie (prezentarea oricaror certificate/documente care sa confirme executia lucrarii) pentru cele mai importante lucrari. -- certificarile de buna executie pentru indeplinirea contractului(lor) va indica numele beneficiarilor, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoare, perioada si locul de executie a lucrarilor cu precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost aduse la bun sfarsit
Cerinte de calificare pentru ofertant/asociatie/tert sustinator: III.2.3a1) Se va prezenta lista privind experienta similara.Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor respectiv 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013), au efectuat 1 sau cel mult 2 contracte cu o valoare totala cumulata a lucrarilorde minim 800.000, 00 lei fara TVA al caror obiect afostexecutia lucrarilor de natura similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii. Prin lucrari similare se intelege orice lucrare care are cel putin caracteristicile tehnice ale lucrarii ce face obiectul procedurii.
Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii:
Se va prezenta Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 sau echivalent, similar ca activitate cu obiectul prezentei achizitii, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri conditia privind ISO 9001, trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul unei sustineri/subcontractari tertul/subcontractantul nu poate indeplini aceasta cerinta.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Se va prezenta sistemul de
management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2004 (SR EN
ISO 14001:2005) sau echivalent, similar cu obiectului prezentei achizitiivalabil la data depuneri ofertelor. Sisteme de management de mediu sau echivalent trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cazul unei indeplini aceasta cerinta. In cazul unei asocieri condi?ia privind SR EN ISO 14001:2004 (SREN ISO 14001:2005)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 15. declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic(proprietate, chirie, alte forme de punere la dispozitie) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari; Conformart.188 alin.(3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareFormular nr. 11 .Formular nr. 13? Formular nr. 8;
? Formularul nr. 9;? Formular nr. 8;
? Formularul nr. 9;
Conform art.188 alin.(3) litera a) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareSe vor completa urmatoarele formulare:
? Formular nr. 8 ? lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de activitate (unde se va/vor regasi contractul/contractele similar/similare);
? Formularul nr. 9 ? Experienta similara, aferent fiecarui contract/ contracte similar/similareISO 9001 sau echivalent ? sistemul de management al calitatii;Certificat ISO 14001 sau echivalent sistemul de management de mediu.?Formular nr. 16
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 10:00
Locul: Primaria municipiului Arad cam 13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
in cazul in careexista mai multe oferte cu preturi egale clasate pe locul I, departajarea lor se face in urma depunerii a unei noi ofertede pret
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer