Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intrerupatoare electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 139527/10.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Produse, Tel. +40 253335045, In atentia: Nardi Alexandru Popescu, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intrerupatoare electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 - contactori 10A, 40A si 63A
Lot 2 - contactor by-pass
Lot 3 - intrerupatoare PT si ST
Lot 4 - buton avarie
Lot 5 - buton comanda
Lot 6 - contactori
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214100-0 - Intrerupatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 = 35 buc; lot 2 = 3 buc; lot 3 = 310 buc; lot 4 = 100 buc; lot 5 = 380 buc; lot 6 = 76 buc
Valoarea estimata fara TVA: 42, 320RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 815 lei(lot 1 = 55 lei; lot 2 = 50 lei; lot 3 = 20 lei; lot 4 = 50 lei; lot 5 = 240 lei; lot 6 = 400 lei). Perioada de valabilitate: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor; Constituita prin: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 60 zile; b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (Sucursala Electrocentrale Turceni cont IBAN RO86RZBR 0000 0600 1467 7273 , deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu). c) alte forme legale de garantare emise de societati de asigurari. Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 6% din valoarea initiala a contractului, fara TVA, prin: Scrisoare de garantie bancara sau alt instrument de garantare emis de o societate de asigurari. Retineri succesive de 6% din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima retinere sa fie mai mare de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - fonduri proprii. OP la 60 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: completarea Formularului nr. 12A;Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completarea Formularului nr. 12D;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: completarea Formularului nr. 12B;Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Formularului nr. 12E;Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularului nr. 12C.Persoane cu functie de decizie: Ing. Gheorghe VADUVA -Director, Ec. Laurentiu Octavian GRAURE-Director Directia Economica, Ing. Ionel LEU - Director Directie Tehnica, Ing. Cornel Filimon PROCOPIU- Director Adj. Comercial, Ing. Nicolae RADOI-Sef Serviciu AchizitiiFormularele 12A, 12b si 12C se vor prezenta de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/terti sustinatori). Cerinta obligatorie: prezentare Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Certificatul constatator trebuie emis cu maxim 30 de zile inainte de la data de depunere a ofertelor si prezentat in original, copie legalizata sau copie lizbila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe PRIMUL LOC i se va solicita prezentarea certif. constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus la oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantului contabil vizat si inregistrat de organele competente, la data de 31.12.2010.
-Informatii Generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea Standardul European de calitate SR EN 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2012 11:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Turceni - Directia Comerciala - Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Contractul se va incheia cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala Electrocentrale Turceni. Departajarea ofertelor cu acelasi pret: - in situatia in care doi sau mai multi ofertanti calificati pe primul loc au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Valoarea cumulata a procedurilor pentru acest cod CPV 31214100-0 din Planul Anual de Achizitii/2012 ? CEO - SET se incadreaza la cuantumul prevazut pentru aceasta procedura in conformitate cu art. 73 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 279/2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform 256 2 alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334263
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer