Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intrerupatoare electrice, limitatoare si intrerupatoare de avarie cu funie


Anunt de participare (utilitati) numarul 144858/10.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Sidonia Pasarin, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Societatea Complexul Energetic Oltenia s.a.-Sucursala Divizia Miniera-Secretariatul Directiei Achizitii Publice, etaj 3
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171129, In atentia: Sidonia Pasarin, Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intrerupatoare electrice, limitatoare si intrerupatoare de avarie cu funie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile miniere de cariera subordonate CEO-Sucursala Divizia Miniera specificate in Anexa nr.1
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intrerupatoare electrice, limitatoare si intrerupatoare de avarie cu funie, conform anexei cu cantitati si caietelor de sarcini din documentatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214100-0 - Intrerupatoare (Rev.2)
38570000-1-Instrumente si aparate de reglaj si de control (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intrerupatoare electrice- lotul 1, limitatoare si intrerupatoare avarie cu funie- lotul 2, conform anexei B si caietelor de sarcini.Oferta se va elabora pt.cantitatile necesare in 2013.
Valoarea estimata fara TVA: intre 266, 871.5 si 373, 620.1RON
II.2.2) Optiuni
Da
373620, 10lei=266871, 50lei/2013+106748, 60lei/4luni2014;prel.contract cu 4luni/2014- HG925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este irevocabila si se constituie conform Anexei B.Data pt. care se determina echivalenta leu/alta valuta: 4zile calendaristice inainte de data limita stabilita pt.depunerea ofertelor.Valabilitatea garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita stabilita de primire a ofertelor).Modul de constituire: a)instrument degarantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentruperioada prevazuta in documentatia de atribuire, care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma ce reprezinta valoarea calculata conform art. 278.1, alin.1) lit.a) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre C.N.S.C.;b)virament bancar in contul autoritatii contractante (RO49RNCB0149034562550007), deschis la B.C.R. Targu Jiu);c)autoritatea contractanta este de acord si cu constituirea garantiei de participare prin depuneri la casieria unitatii: -a unui ordin de plata confirmat de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
-numerar Se va constitui de catre ofertantul/ofertantii declarat/i castigator/i in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% din pretul acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -printr-un instrument de garantare emis inconditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului;
-prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (art.90, alin.2) din HG nr.925/2006);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art.90, alin.(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art.92, alin.1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitati legale de plata, in termen de 60 de zile de la inreg.fact.la sediile de livrare.In cazul unei asocieri, plata se va efectuanumai catre liderul de asociere.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate), cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul-Formular nr.1;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru tert sustinator, daca este cazul, in care se va face referire doar la literele a, c1 si d-Formular nr.2;
-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010-;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv subcontractant si tert sustinator)-;Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Matyas Moise, Director Directia Productie;
-Vasile Ghimis, Director Directia Economica;
-Dumitru Mocioi, Director Directia Achizitii Publice;
-Alin Aristide Badescu, Director Tehnic;
-Victor Baluta, Inginer Sef Energetic;
-Marius Purcaru, Sef Birou Energetic;
-Daniel Pavel, inginer Biroul Energetic;
-Ion Scurtu, Sef Serviciu Atribuire Contracte Produse;
-Sidonia Pasarin, Serviciul Atribuire Contracte Produse;
-Cosmin Mihai Popescu, consilier juridic;
-Mihaela Popescu Bejat, consilier juridic.-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-
-Declaratia conf. art. 69.2 alin.2 din OUG 34/2006, privind datele de identificare ale ofertantului -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Documentele emise in alta limba vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie lizibila, cu
mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei asocieri constituita in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006, fiecare operator economic membru al asociatiei este obligat sa prezinte documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, in temeiul art.16, alin.2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea a cel putin un document/contract/proces verbal de receptie/document (certificat)constatator in original sau copie legalizata din partea unor beneficiari/clienti, conf.art.97.1 din HG 925/2006, sau oricare alt document relevant prin care sa confirme livrarea de produsea caror valoare cumulata fara TVA sa fie de minim:
=99351 lei pentru ofertantii lotului 1=167520 lei pentru ofertantii lotului 2.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa declaratia privind lista principalelor livrari de
produse (produse ofertate sau similare) in ultimii 3 ani, conform
formularului nr. 7.Toate documentele prezentate in vederea indeplinirii cerintei
solicitate vor fi enumerate in anexa din cadrul fomularului
Certificarea sistemului de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent. Operatorul economic trebuie sa prezinte copia certificatului acordat pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR-EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau similare. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta comuna ca asociati, cerinta se aplica tuturor partilor ce alcatuiesc asociatia.Documentele se vor prezenta in copie sau in copie lizibila certificata
?conform cu originalul?, semnata si stampilata
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila certificata conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
25364
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2013 10:00
Locul: sediu CEO-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA din Targu Jiu, str. T.Vladimirescu, nr.1-15
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256.2, alin.1) lit.b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CEO-Sucursala Divizia Miniera, Compartimentul Juridic
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 371171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer