Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINERE DRUMURI JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013-2017


Anunt de participare numarul 146732/24.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6800, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Gheorghian, Tel. +40 231510792, Email: [email protected], Fax: +40 231510792, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREDRUMURIJUDETENEPETIMPDEIARNA 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 27, 001, 664RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4 (patru) contracte subsecvente. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 6750416 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere curenta a drumurilor judetenepe timp de iarna in perioada 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Botosania, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
14210000-6-Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
34927100-2-Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acordul cadru are ca scop realizarea: ? de intretinere curenta a drumurilor judetenepe timp de iarna in perioada 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Botosani ?conform Caietului de Sarcini ce face parte integranta din Documentatia de Atribuire. Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform Anexelor 2A si 2B din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 27, 001, 664RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de part. este de 270.000 lei. Garantia de participare se constituie conform HG 925/2006, art 86. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, , suma ce va fi retinuta de autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 2781 alin. 1 si 2 din OUG34/2006 va fi de: 10260, 16 lei. Dovada constituirii GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractante Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare in alta modeda decat lei, conversia valorii aferente garantiei de participare se va face in functie de cursul valutar comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Gar. de participare se va restitui. in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la garantia de participare, ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, vor prezenta: - declaratie privind incadrarea in categoria IMM in original;Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor Cuantumul gar. de buna executie exprimata procentual este de 5 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, incheiat in baza acordului cadru.Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006, astfel: a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularului 7.2.2.12A;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularului 7.2.2.12B;
c). Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularului nr. 2;
d). Prezentarea certificatului cu oferta independenta, cf Ordinului 314/2010 , conform formularului nr. 3;
e). Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform formularului nr. 7.2.2.12 C;
f). Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat ;Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local. - Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (certificatele se vor prez. in original. sau copie legalizata sau conform cu originalul.)Nota: Din certificatele de atestare fiscala sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceste certificate(fiecare membru al asociatiei).Pers. jurid. straine vor prez. documente edificatoare pt dovada. eligibilitatii.Pt. of.ertantii nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, sau conf cu orig, insotite de traducerea autoriz. in limba romana.In sensul prevederilor art. 69.1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Clim Alin Sorin - director executiv, Haiduc Stelu-consilier, ec. Mihai Stefan, ec. Traian Calistru, ing. Mihai Badila. 1.Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata.2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Totodata documentul va fi prezentat si pentru tert sustinator ? daca este cazul .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a indeplini cerinta minima de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri, operatorul economic trebuie sa prezinte o cifra de afaceri medie globala pe anii 2010, 2011 si 2012 de minimum 13.500.000 lei
NOTA: Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in
considerare cursul mediu anual leu/valuta in care este exprimata comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (2010, 2011 si 2012, dupa caz). Persoanele juridice infiintate de mai putin de trei ani, vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii. Se va completa Anexa nr. 2-informatii generale.
Prezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula primul contract subsecvent. Operatorul economic va demonstra ca, va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de 5.000.000, 00 lei pentru a realiza cash-flowul de executie al lucrarii, pe o perioada de 4 luni de derulare de la data semnarii primului contract subsecvent.Suma va fi imobilizata si destinata necesitatilor primului contract subsecvent, in cazul ofertei castigatoare, indiferent de obligatiile ce ii revin Ofertantului in cadrul altor contracte. In cazul unei asocieri, liderul asociatiei este obligat sa prezinte acest document de unde sa rezulte ca poate asigura intreaga suma singur sau impreuna cu asociatii. In cazul sustinerii conform art.186 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?scrisoarea angajanta? din partea unei banci, va fi anexa la ?angajamentul ferm?, prezentat in forma autentica. Modul de indeplinire: Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/ institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a primului contract
subsecvent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Anexa nr. 2-informatii generale.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua inconsiderare cursul mediu anual leu/valuta in care este exprimata comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (2010, 2011 si 2012, dupa caz).Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/ institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a primului contractsubsecvent.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190 aprobata prin Legea 193/2013. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006 aprobata prin Legea 193/2013.
1. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani conform formularului 7.2.2.12F.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a/au executat, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, cel putin un contract de executie pentru lucrari similare de aceeasi natura si complexitate cu lucrarea licitatasi a carui valoare insumata sa fie de cel putin de 6.500.000 lei fara TVA. Se va face dovada cu urmatoarele documente: Prezentarea cel putin a unui document/contract/parti relevante contract/proces-verbal de receptie etc. care sa confirme prestarea de lucrari similare obiectului contractului executat in ultimii 5 ani pana la data limita a depunerii ofertelor.In cazul in care valoarea contractelor este exprimata in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual leu/moneda in care este exprimata, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.IMM benef de prev L346/2004.Se prez declaratie priv incadr in categ IMMorig-. Pt asociere, fiec asociat va prez acest doc.Daca un asociat nu este IMM, asoc nu benef de facilit leg IMM-urilor. Se completeazaformular anexa nr.3 .
Completarea si prezentarea Formularului 7.2.2.12H, cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul (reprezentantul asocierii) pentru a indeplini contractul conform AND 525-2013.Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au in dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere /alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie), de urmatoarele utilaje si echipamente tehnice: ? 6 buc. Autoutilaj special, min. 4x4 cu turbofreza;
? 6 buc. Autogredere in stare de functionare;
? 28 buc. Camion min 6x4 cu plug + RSP;
? 6 buc. Incarcator frontal (> 2 mc);? autocamioane transport materiale minim 16, 00to ? min. 6 buc
? Autoutilitara cu 7 locuri si bena transport materiale - min. 6 buc;
? Masini de teren 4x4 ? min. 6 buc.
? Telefoane mobile pentru fiecare utilaj + sef baza ? 52 buc
? Utilaj special pentru executia reparatiilor de imbracaminti asfaltice prin tehnologia de stropiri succesive executate mecanizat- 2 buc;
? Dispozitiv mecanic de pulverizare- 2 buc;
? Perie mecanica de curatat drumuri- 2 buc;
? Cilindru compactor- 2 buc ;
? Autocisterna transport emulsie-1 buc;
? Statie de preparare emulsie bituminoasa-1 buc;Laboratorde incercari autorizat de grad II, autorizat ISC, conf prevederilor Legii 10/1995, art.15 si HG 808/2005 ? 1bucUtilajele solicitate sunt in deplina concordanta cu specificul lucrarilor care se vor efectua in cadrul acestui tip de lucrariconform AND525-2013, neavand caracter de restrictionare a participarii la aceasta procedura. Caracteristicile utilajelorcare trebuie sa ale aiba operatorii economici sunt cele minimale cu care un operator economic poate sa-si indeplineasca contractul, specificul acestui tip de lucrari fiind reglementat conform AND 525-2013 .Se completeaza Formular 7.2.2.12H.
a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? Formularul nr. 7.2.2.12Ib) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (anexa 1 la Formularul nr. 12 I).
Personalul minim propus sa aiba experienta dupa cum urmeaza:
A. Personal responsabil de indeplinirea contractului:
1 - responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata;
1 - responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata.
4 ? ingineri constructuri cu specializare C.F.D.P.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta personalului responsabil de indeplinirea contractului.Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil de indeplinirea contractului.- Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract (Anexa nr. 4);
- copii dupa diplome de absolvire conform cerintelor solicitate;
- Decizie de numire/Autorizatie pentru Responsabilul cu controlul calitatii, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Documente incheiate conform prevederilor legale, din care rezulta modul de colaborare cu persoanele implicate in contract (contracte de munca, colaborare, servicii, angajamentele obtinute pt participarea la procedura);
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri, valabila la data limita de depunere a ofertei;
- Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru responsabil in ce priveste sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM), valabila la data limita de depunere a ofertei;Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca dispune printr-o forma legala (contract de munca, etc.) de personalul necesar realizarii contractuluiB. Personal de executie de specialitateSe va prezenta o lista cu personal de executie si personal calificat utilaje si mijloace de transport, nominalizat pe specializari, conform tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului in cauzaCompletare formular 7.2.2.12I si anexa nr. 4.
Informatii privind subcontractantii / asociatii / furnizorii
Se va prezenta - Formularul 7.2.2.12 G, declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora anexa la formularul 7.2.2.12G si acordul de subcontractare (Formularul D3.1)Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica.
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asocierecare va trebui legalizat de asocierea castigatoare inainte de semnarea
contractului, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in
numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.In cazul asocierii mai multor executanti cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectiveprin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existenteiresurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus.Se va completa Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioada si locul de executie, beneficiar conform Formularr7.2.2.12FSe completeazaformular anexa nr.3 .Se completeaza Formular 7.2.2.12H.Completare formular 7.2.2.12I si anexa nr. 4.Se va prezenta - formularul 7.2.2.12G si acordul de subcontractare (Formularul D3.1). In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (Formularul D3).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 10:00
Locul: DJDP Botosani, str. Victoriei nr. 2, Botosani, comp. achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de operatorii economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat celmai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform Art.11 alin?(4)din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.- Conform cu prevederile art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poatebeneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala , dupa caz ( formularele 4A si 4B) .- La deschiderea ofertei, angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.- In cazul neprezentarii tuturor documentelor solicitate in documentatia de atribuire, oferta va fi declarata inacceptabila in temeiul Art 36 alin 1 litera b) din HG 925/2006t, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.- ofertantii care prezinta acte doveditoare ca se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea 346/2004.Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru: minim 4.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJDP Botosani, compartimentul achizitii publice
Adresa postala: str. Victoriei nr. 2, Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710355, Romania, Tel. +40 231510792, Email: [email protected], Fax: +40 231510792
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2013 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer