Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINERE DRUMURI JUDETENE PE TIMP DE IARNA 2013-2017


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.854.630 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANSPORTURI AUTO S.A.
Anunt de atribuire numarul 146732/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142577
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Botosani
Adresa postala: str. Victoriei nr.2, Localitatea: Botosani, Cod postal: 6800, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Gheorghian, Tel. +40 231510792, Email: [email protected], Fax: +40 231510792, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREDRUMURIJUDETENEPETIMPDEIARNA 2013-2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de intretinere curenta a drumurilor judetenepe timp de iarna in perioada 2013 ? 2017 pe drumurile judetene din administrarea D.J.D.P. Botosania, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
14210000-6-Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
34927100-2-Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 854, 630RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S187-321993din26.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29 Denumirea: Acord cadru privind lucrarile "intretinere drumuri judetene pe timp de iarna, 2013-2017"
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANSPORTURI AUTO S.A.
Adresa postala: STR. I. I. C. BRATIANU , NR.114, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710139, Romania, Tel. +40 0231/517515, Email: [email protected], Fax: +40 0231/517036
TEHNIC ASIST S.R.L.
Adresa postala: STR VICTORIEI, NR 6, SC B, ET 3, AP 9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 717248, Romania, Tel. 0231.518912, Email: [email protected], Fax: 0231.506249
CORNELL'S FLOOR S.R.L.
Adresa postala: Sat. Roma, Localitatea: Roma, Cod postal: 717352, Romania, Tel. 0231/516116, Email: [email protected], Fax: 0231/516116
SC ANA ARHITECTURA&CONSTRUCTII SRL
Adresa postala: sat Catamarasti Deal, com. Mihai Eminescu, judetul Botosani, Localitatea: Catamarasti Deal, Cod postal: 717248, Romania, Tel. +40 231532491, Fax: +40 331816078
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27001664.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26854630.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat celmai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform Art.11 alin?(4)din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.- Conform cu prevederile art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poatebeneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala , dupa caz ( formularele 4A si 4B) .- La deschiderea ofertei, angajamentul ferm va fi prezentat in forma autentica, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.- In cazul neprezentarii tuturor documentelor solicitate in documentatia de atribuire, oferta va fi declarata inacceptabila in temeiul Art 36 alin 1 litera b) din HG 925/2006t, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.- ofertantii care prezinta acte doveditoare ca se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea 346/2004.Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru: minim 4.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJDP Botosani, compartimentul achizitii publice
Adresa postala: str. Victoriei nr. 2, Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710355, Romania, Tel. +40 231510792, Email: [email protected], Fax: +40 231510792
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer