Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2013 ? 2017


Anunt de participare numarul 145802/15.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam.77, Tel. +40 247421132, In atentia: Pascutu Victorita, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Potbaniceanu Bogdan, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Toneff Lucretia, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timpde iarna a drumurilor judetene din judetul Teleorman in perioada 2013 ? 2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 42 luni
Valoarea estimata fara TVA: 68, 520, 445RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta urmeaza sa incheie 5 contracte subsecvente. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 17.125.850 lei, fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de intretinere curenta pe timp de iarna constand in servicii de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene din judetul Teleorman, drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Teleorman
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini : Cantitatile maxime privind serviciile de deszapezire se afla in Anexele B, C, D1, D1-1, D1-2, D1-3 , D1-4 , D1-5 .Cantitatile minime privind serviciile de deszapezire se afla in AnexeleB1, C1, E1, E1-1, E1-2, E1-3 , E1-4 , E1-5 .Cantitatile minime si maxime estimate de servicii, pe categorii de servicii, pe intreaga durata de derulare a acordului ? cadru se afla in Anexa F
Valoarea estimata fara TVA: 68, 520, 445RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare eliberata in numele ofertantului in cuantum in cuantum de 1.300.000 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis laTrezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala 4652686.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 12.025, 20 lei.In vederea unei evaluari si raportari unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din valoarea contractului subsecvent acceptata fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va opta pentru una din variante.Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Trebuie prezentat un acord de asociere Formular nr.17.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Frmularul nr.2
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentulmai sus mentionatpentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.2 Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 3 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.
Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 5 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b.Autoritatea contractantava exclude din proceduraofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 7, din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent din partea Autoritatii Contractante sunt; Gadea Adrian Ionut, Balan Ilie, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Ghinea Alina Simona, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Oancea Ecaterina, Paula Vasilescu, Tecsor Valentin, Zamfir Danut, Done Georgeta, Potbaniceanu Bogdan, Lungoci Paul, Cristescu Mihaela Mirtis, Pena Elena, Toneff Lucretia, Crainiceanu Magdalena, Popescu Magdalena, Lungu Florenta, Modoran Cristina, Putineanu Eliza, Gavrila Carmen, Calin Horatiu.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta:
Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. (Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatulprocedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) trebuie sa fie in valoare de minim34.000.000 lei.
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/
documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de
calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012).
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documenteleedificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.
Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectivArt.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens seva prezenta Formularul nr. 13 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 6 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?2. Copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile mediipentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roIn acest sens se va prezenta Formularul nr. 13 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum sidatele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre
viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea acordului cadruasocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat, in ultimii 3 ani, , ,servicii duse la bun sfarsit? de deszapezire pe infrastructurade transport rutier, confirmate prin prezentarea a unui numar maxim de 3contracte, in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare insumata de minim 17.000.000 lei.: Prin , ,servicii duse la bun sfarsit? se inteleg:
-servicii receptionate partial
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii.Ofertantul va prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: - Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare - servicii de deszapezire pe infrastructura de transportrutier, in ultimii 3 ani.
- lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- Copii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza);
sau- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.
Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Prin infrastructura de transport rutier se intelege autostrazi, drumurinationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane.
In situatia in care au fost prestate aceste servicii in asociere/subantrepriza, se vor lua in considerare serviciile similare prestate si duse la bun sfarsit in
ultimii 3 ani de catre operatorul economic.Note: In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractuale, obiectul contractului, cantitati fizice, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi.
Cerinta nr.2Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna , necesare pentru indeplinirea acordului cadru. Ofertantul trebuie sa detina urmatoarele utilaje: - Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat- Tractor de mare capacitate - ATB echipat cu lama si RSP - Autofreza- Incarcator Frontal- Buldoexcavator- Autoremorcher- Autoutilitara cu cabina dubla- Autogreder- AutomacaraNumarul de autoutilaje, echipamente specifice necesar desfasurarii activitatii de deszapezire, este cel din Anexa la Formularul 18. Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2 din , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2013?, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura nr.289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2170/2013 publicat in M.O nr. 395/2013.Ofertantul va prezenta: ? DECLARATIE privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune oferta. Anexa la Formularul 8- LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune oferta. DOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).
Cerinta nr.3-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie: Manager de contract: Studii - licentiat ?studii superioare Experienta specifica de cel putin 3 ani ca manager de contractOfertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv: - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent? - Declaratie de disponibilitate?, -?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent? - Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute
Cerinta nr. 4Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie : Inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajele: Studii - licentiat al unei Facultati tehnice de profil ? detine diploma de inginer/inginer colegiu? Experienta specifica de cel putin 3 ani ca Inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajeleOfertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv: - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent? - Declaratie de disponibilitate?, - ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute
Cerinta nr.5
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru :
Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie :
Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca? Experienta specifica de cel putin 3 ani ca Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca.
Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
- Declaratie de disponibilitate
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.
- ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 20 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Cerinta nr.1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATIIOfertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in
copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau
dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Cerinta nr.2
Informatii privind protectia mediului
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru
partea din contract pa care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau
dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantulimputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 4 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta Formularul nr.17 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat decatre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 20 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare - servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in ultimii 3 ani, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire2. Formularul nr. 11 - lista contractelor de serviciiprestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. Copii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avutcalitatea de subcontractant se va prezenta o copie acontractului/lor de subantrepriza);sau - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro(2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ?1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile mediipentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roOfertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 8 - privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentru care depune oferta .
Anexa la Formularul 8 - LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune oferta.DOCUMENTE din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 9 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 10 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original
de catre expertul propus;
c) Formularul nr. 19 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat in Sectiunea ?Formulare? dinocumentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinuteOfertantul va prezenta: a) Formularul nr. 9 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 10 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnata in original
de catre expertul propus
c) Formularul nr. 19 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat in Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinuteOfertantul va prezenta: a) Formularul nr. 9 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?b) Formularul nr. 10 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in originalde catre expertul propus;c) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea inmuncad) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.e) Formularul nr. 19 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat in Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sauechivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectieimediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare : pretul total maxim al ofertei fara TVA pe durata intregului acord cadru;Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile;Au dreptul sa participe la faza finala de LE doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (HG 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza simultan, pe cale electronica, prin intermediul SEAP, cf.art. 165 alin.(2) din OUG 34/2006;Nr de runde: 1 (una), durata rundei :1(una) zi.Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic;In cazul in care , ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta , in plic inchis;Limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul;Daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze.Sistemul informatic va pune la dispozitia tuturor ofertantilor informatii referitoare la: 1. cea mai buna oferta financiara;2. numarul participantilor la licitatia electronica.;In cadrul licitatiei electronice ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se va completa Formularul nr. 24 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.In cazul in care dupa licitatia electronica doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 15 + 16, D1, D1-1, D1-2, D1-3 , D1-4 , D1-5 , E1, E1-1, E1-2, E1-3 , E1-4 , E1-5), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN -Servicul juridic si contencios
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel. +40 247311201-399, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer