Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP TIMISOARA?: Autostrada A1 Dumbrava-Pecica


Anunt de participare numarul 147156/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Contracte - Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, persoana de contact: Lucretia ENACHE, Tel. +40 212643311/+40 212643312, In atentia: dl. Teodor Razvan Emil TEODORESCU ? Director, Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP TIMISOARA?: Autostrada A1 Dumbrava-Pecica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Autostrazi din administrarea D.R.D.P. Timisoara:
Autostrada A1 Dumbrava-Pecica
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: 26, 788, 946.06RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie 3(trei) contracte subsecvente.Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (2013, 2014, 2015) sunt conform Anexelor la caietele de sarcini (2, 2A, 2B, 2C).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP TIMISOARA?: Autostrada A1 Dumbrava-Pecica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform anexelor la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 26, 788, 946.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1) Cuantumul garantiei de participare: 400.000 lei.2)Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.3) Modalitatea de constituire: Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv aceasta va fi emisa de catre o societate bancara sau societate de asigurari (Formularul A sau B - Ofertantul va opta pentru una din variante) sau - virament bancar la B.C.R. Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro.Ofertantulpoate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta moneda/valuta, la un curs stabilit de B.N.R.din data publicarii Anuntului de participare in SEAP.In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul A sau B sipolita de asigurare.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare se prezinta in original.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul C.Autoritatea va retine/restitui garantia de participare in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si conform art.87-88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent acceptata fara TVA, emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform Formularului D sau E (Ofertantul va opta pentru una din variante ). Garantia de buna executie se prezinta in original.SAU conform art. 90 alin (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Ofertantul va opta pentru una din variante.Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 91-92 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea acordului cadru/contractului subsecvent, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta urmatoarele: -Formularul nr. 1 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.-Formularul nr. 2 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.
Ofertantul va prezenta:
Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 4 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 4 Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia obligatiilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la termenul limita de depunere a ofertelor sau la data deschiderii ofertelor.Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 5 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa atesteindeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 6, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta".
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul nr. 6 - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare dintre membrii asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.7 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Narcis Stefan NEAGA, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, dl. Alexandru PELIN - Director Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, Director Directia Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat- dl. Teodor Razvan Emil TEODORESCU Director adj. Directia Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat ? dl.Anghel TANASESCU, d-na Ecaterina MUNTEANU - Director Adj. Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Pregatire Contracte, dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, Dna. Ileana RADU -Sef Serviciu Licitatii, d-na Elena MANOLACHE?Sef Serviciu Plan, Irina MATEI-Serviciul Intretinere Drumuri.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta: Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii care participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012)trebuie sa fie in valoare de minim 13.000.000 lei fara TVA.Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 9 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 8si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?2. copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 -1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roIn acest sens se va prezenta Formularul nr. 9 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat, in ultimii 3 ani, servicii similare cu cele supuse procedurii - servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier (drumuri judetene, nationale, europene, strazi in localitati urbane)-, prin prezentarea unui numar maxim de 5 contracte confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare insumata deminim 11.200.000 lei, fara TVA.Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare-servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in ultimii 3 ani.
- Lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.
sau- copii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza);Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care au fost prestate aceste servicii in asociere/subantrepriza, se vor lua in considerare serviciile similare prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani de catre operatorul economic.
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Denumire utilaj Nr. buc.Utilaj multifunctional echipat cu tractiune integrala21
ATB (4x4/6x4/8x4) 42
Autofreza3
Tractor1
Buldoexcavator3
Incarcator 15
Autoremorcher 1
Autoutilitara 3
Automacara1
Autogreder 1
Statie preparare Ca Cl 23
Autoturism 3Numarul de autoutilaje, echipamente specifice necesare desfasurarii activitatii de deszapezire, este minim necesar si a fost stabilit in conformitate cu , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2013?, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura nr.289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2170/2013 publicat in M.O nr. 395/2013, anexat la prezenta documentatie de atribuire.Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2din , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2013?, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura nr.289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2170/2013 publicat in M.O nr. 395/2013, anexat la prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul va prezenta:
DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Anexa la Formularul 13 - LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
1. Manager de contract:
Studii- licentiat?studii superioareExperienta profesionala- Experienta in calitate de coordonator de lucrari sau servicii- Experienta specifica in contracte de servicii sau lucrari in infrastructura de transport rutier
2. Inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajele:
Studii - licentiat al unei Facultati tehnice de profil ? detine diploma de inginer/inginer colegiu
Experienta profesionala ? Experienta ca responsabil cu autoutilajele in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire sau pentru lucrari ininfrastructura de transport rutier.Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?- ?Declaratii de disponibilitate?, - ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?-Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute;
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 17 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATIIOfertantul trebuie sa demonstreze ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 10 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 11 - Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare-servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in ultimii 3 ani, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire2. Formularul nr. 12 - Lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.saucopii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza);Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 -1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roOfertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 13 -privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Anexa la Formularul 13 -LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 14 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?b) Formularul nr. 15 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Formularul nr. 16 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute;In acest sens se va prezenta Formularul nr. 17 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele, orice corespondenta si documente trebuie redactate in limba romana.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 11:00
Locul: C.N.A.D.N.R. S.A. - B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori M.F.P.-U.C.V.A.P., reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 persoane) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 21 + anexe), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2) Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, este: 13.188.381, 14 lei fara TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Achizitii cu Finantare de la Buget
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643311/+40 212643312, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer