Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP IASI: Lot Is1 SDN Bacau; Lot Is2 SDN Barlad; Lot Is3 SDN Botosani; Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc; Lot Is5 SDN Focsani; Lot Is6 SDN Galati; Lot Is7 SDN Iasi; Lot Is8 SDN Piatra Neamt; Lot Is9 SDN Suc


Anunt de participare numarul 145216/26.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Pregatire Contracte - Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, persoana de contact: Corina LUNGU, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: dl. Teodor Razvan Emil TEODORESCU ? Director, Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP IASI: Lot Is1 SDN Bacau; Lot Is2 SDN Barlad; Lot Is3 SDN Botosani; Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc; Lot Is5 SDN Focsani; Lot Is6 SDN Galati; Lot Is7 SDN Iasi; Lot Is8 SDN Piatra Neamt; Lot Is9 SDN Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: D.N.-uri si autostrazi din administrarea D.R.D.P. IASI
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 20 luni
Valoarea estimata fara TVA: 109, 013, 793.35RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie 3(trei) contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Intretinere curenta pe timp de iarna 2013-2015 DRDP IASI: Lot Is1 SDN Bacau; Lot Is2 SDN Barlad; Lot Is3 SDN Botosani; Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc; Lot Is5 SDN Focsani; Lot Is6 SDN Galati; Lot Is7 SDN Iasi; Lot Is8 SDN Piatra Neamt; Lot Is9 SDN Suceava?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform anexelor la caietele de sarcini pentru fiecare lot
Valoarea estimata fara TVA: 109, 013, 793.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de: Lot Is1 - 290.000 lei, Lot Is2 - 200.000 lei, Lot Is3 - 220.000 lei, Lot Is4 - 200.000 lei, Lot Is5 - 240.000 lei, Lot Is6 - 170.000 lei, Lot Is7 - 240.000 lei, Lot Is8? 340.000 lei, Lot Is9? 230.000 lei, care va fi emisa de catre o societate bancara sau societate de asigurari (Formularul A sau B ? Ofertantul va opta pentru una din variante) sau - virament bancar la B.C.R. Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare din O.U.G. nr. 34/2006.Pentru determinarea echivalentei de curs leu-euro se are in vedere cursul comunicat de B.N.R. cu 5 zile (cinci zile) inainte de data limita de depunere a ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul A sau B si polita de asigurare.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare se prezinta in original.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul C.Se va retine contestatarului caruia i-a fosr respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC suma calculata conform prevederilor art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent acceptata fara TVA, emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform Formularului D sau E(Ofertantul va opta pentru una din variante). Garantia de buna executie se prezinta in original.SAU conform art.90 alin (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Ofertantul va opta pentru una din variante.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Conform art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.1Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca.Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa atesteindeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 3, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Mircea POP, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, dl. Alexandru PELIN - Director Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, Director Directia Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat- dl. Teodor Razvan Emil TEODORESCU, Director adj. Directia Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat ? dl.Anghel TANASESCU, d-na Ecaterina MUNTEANU - Director Adj. Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Pregatire Contracte, dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, Dna. Ileana RADU -Sef Serviciu Licitatii, d-na Elena MANOLACHE?Sef Serviciu Plan, Irina MATEI-Serviciul Intretinere Drumuri.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta: Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. (Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim: Lot Is1 SDN Bacau ? 10.500.000, 00 leiLot Is2 SDN Barlad ? 7.500.000, 00 leiLot Is3 SDN Botosani ? 8.500.000, 00 lei
Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc ? 7.500.000, 00 lei
Lot Is5 SDN Focsani ? 9.000.000, 00 leiLot Is6 SDN Galati ? 6.500.000, 00 leiLot Is7 SDN Iasi ? 9.000.000, 00 lei
Lot Is8 SDN Piatra Neamt ? 12.500.000, 00 leiLot Is9 SDN Suceava ? 8.500.000, 00 leiOfertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?2. Copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 -1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roIn acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea acorduli cadru/contractului subsecvent asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat, in ultimii 3 ani, servicii similare cu cele supuse procedurii - servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, confirmate prin prezentarea a unui numar maxim de 3 contracte, in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare insumata deminim:
Lot Is1 SDN Bacau ? 7.000.000 lei fara TVALot Is2 SDN Barlad ? 5.000.000 lei fara TVALot Is3 SDN Botosani ? 5.500.000 lei fara TVA
Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc ? 5.000.000 lei fara TVA
Lot Is5 SDN Focsani ? 6.000.000 lei fara TVALot Is6 SDN Galati ? 4.200.000 lei fara TVALot Is7 SDN Ias ? 6.000.000 lei fara TVA
Lot Is8 SDN Piatra Neamt ? 8.500.000 lei fara TVALot Is9 SDN Suceava ? 5.500.000 lei fara TVAOfertantul va prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: - Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare -servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in ultimii 3 ani.
- lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- Copii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza);
sau- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Prin infrastructura de transport rutier se intelege autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane.
In situatia in care au fost prestate aceste servicii in asociere/subantrepriza, se vor lua in considerare serviciile similare prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani de catre operatorul economic.
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecare lot, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Ofertantul trebuie sa detina urmatoarele utilaje:
- Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat
- Tractor- ATB echipat cu lama si RSP- Incarcator Frontal
- Buldoexcavator
- Autoremorcher
- Statie preparare CaCl2
- Autogreder
- AutomacaraNumarul de autoutilaje, echipamente specifice necesar desfasurarii activitatii de deszapezire, pentru fiecare lot in parte este cel din Anexele la Formularul 11.Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2din , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2013?, aprobat prin Ordinul comun al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura nr.289/2013 si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.2170/2013 publicat in M.O nr. 395/2013.Ofertantul va prezenta:
DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentru lotul la care depune oferta.Anexa/le la Formularul 11- LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentru lotul/rile la care depune oferta.DOCUMENTE din care sa rezulteforma de detinerea acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru, aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot la care participa.Manager de contract:
Studii- licentiat ?studii superioareExperienta profesionala:
- Experienta in calitate de coordonator de lucrari sau servicii- Experienta specifica in contracte de servicii sau lucrari in infrastructura de transport rutierOfertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?- Declaratii de disponibilitate?, - ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?-Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru, aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot la care participa:
Inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajele: Studii - licentiat al unei Facultati tehnice de profil ? detine diploma de inginer/inginer colegiu
Experienta profesionala ? Experienta ca responsabil cu autoutilajele in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire sau pentru lucrari ininfrastructura de transport rutier.Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?- Declaratii de disponibilitate?, - ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinute
Cerinta nr. 5
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru, aferent fiecarui lot:
Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot la care participa:
Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in muncaExperienta profesionala ? Experienta ca Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in muncain derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire sau pentrulucrari in infrastructura de transport rutier.Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
- Declaratii de disponibilitate
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul? a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.
- ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Cerinta nr. 1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra
ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Cerinta nr. 1
Informatii privind protectia mediului
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 4 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 7 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 8 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare -servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier, in ultimii 3 ani, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire2. Formularul nr. 10 - lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. Copii ?conform cu originalul? ale contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza);sau- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 -1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roOfertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 11 -privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentru lotul la care depune oferta .Anexa/le la Formularul 11 -LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentru lotul/rile la care depune oferta.DOCUMENTE din care sa rezulteforma de punere la dispozitie a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecventconform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinuteOfertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propusc) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei obtinuteOfertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in muncad) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.e) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 12:55
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2013 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele, orice corespondenta si documente trebuie redactate in limba romana.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 10:00
Locul: C.N.A.D.N.R. S.A.- B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisaiei de evaluare, observatori M.F.P.-U.C.V.A.P., reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 persoane) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 21 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 18 + anexe), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3) Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot, fara TVA, este: Lot Is1 SDN Bacau ? 7.263.714, 00 lei fara TVA; Lot Is2 SDN Barlad ? 5.093.543, 00 lei fara TVA; Lot Is3 SDN Botosani ? 5.707.314, 00 lei fara TVA; Lot Is4 SDN Campulung Moldovenesc ? 5.192.021, 00 lei fara TVA; Lot Is5 SDN Focsani ? 6.251.394, 00 lei fara TVA; Lot Is6 SDN Galati ? 4.368.602, 00 lei fara TVA; Lot Is7 SDN Iasi ? 6.203.738, 00 lei fara TVA; Lot Is8 SDN Piatra Neamt ? 8.621.385, 00 lei fara TVA; Lot Is9 SDN Suceava ? 5.885.802, 00 lei fara TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Achizitii cu Finantare de la Buget
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 17:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer