Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. CONSTANTA lot 1-7


Anunt de participare numarul 141365/29.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Ileana Radu, Tel. +40 212643310, In atentia: d-nului Anghel TANASESCU ? Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de varaa drumurilor nationale 2013 - 2014? ? D.R.D.P. CONSTANTA lot 1-7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: DN-urile si autostrazile din administrarea DRDP Cta: S.D.N. Constanta; S.D.N. Calarasi; S.D.N. Braila;S.D.N. Slobozia;S.D.N. Tulcea; Autostrada A2 S.D.N. Calarasi; Autostrada A2 + A4 S.D.N. Constanta
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 113, 751, 839RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: estimeaza sa incheie 2(doua) contracte subsecvente pentru fiecare lot.Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent se regaseste in ANEXA B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor din administrarea D.R.D.P. Constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimatesunt conform anexelor la caietele de sarcini aferente fiecarui lot.
Valoarea estimata fara TVA: 113, 751, 839RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantumul garantiei de participare este de: Lot 1? 380.000 lei; Lot 2? 260.000 lei; Lot 3? 260.000 lei; Lot 4 ? 260.000 lei; Lot 5? 280.000 lei; Lot 6? 480.000 lei; Lot 7? 280.000 lei.Valabilitate -minim 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei ; Garantia de participare se poate constitui prin: - scrisoare de garantie de participare (Formularul A/B) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari; - virament bancar la B.C.R. Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro; Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata, in limba romana. In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta dovada platii integrale a politei de asigurare. Garantia de participare trebuie emisa in numele ofertantului la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-euro se are in vedere cursul comunicat de B.N.R. cu 5 zile (cinci zile) inainte de data limita de depunere a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; Se va completa Formularul C - , ,Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? din Sectiunea Formulare la Documentatia de atribuire.Autoritatea va retine/restitui in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, fie prin scrisoare emisa de o societate bancara/societate de asigurari si completata conform Formularului D, Garantia de buna executie se prezinta in original. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract.SAU conform art.90 alin (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.La prezentarea ofertei operatorul economic va opta pentru una din variante.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Conform art. 92, din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat+venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.1Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire
semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.
Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca
Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 3, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Mircea POP, dl. Director General Adjunct cu Finantare de la Buget ? Ilie Radu BARUTA, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, dl. Alexandru PELIN - Director Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, dl. Andrei FILIPESCU - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte, Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat ? dl.Anghel TANASESCU, d-na Ecaterina MUNTEANU - Director Adj. Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Licitatii, dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, dl. Emil RUSOIU - Serviciul CFP si Avizare contracte, d-na Elena MANOLACHE?Sef Serviciu Plan
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta:
- Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani trebuie sa fie in valoare de minim: Lot Cta 1 -S.D.N. Constanta ? 18.000.000 lei
Lot Cta 2 -S.D.N. Calarasi ? 12.000.000 lei
Lot Cta 3 -S.D.N. Braila ? 12.000.000 lei
Lot Cta 4 -S.D.N. Slobozia ? 12.000.000 lei
Lot Cta 5 -S.D.N. Tulcea ?14.000.000 lei
Lot Cta 6 -Autostrada A2 S.D.N. Calarasi ? 24.000.000 lei
Lot Cta 7 -Autostrada A2 + A4S.D.N. Constanta ? 14.000.000 lei
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)
continuare Cerinta 1 - Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
continuare Cerinta 1 - Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
continuare Nota 1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori.Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.
continuare ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovadaca in ultimii 5 ani a executat si a dus la bun sfarsit lucraride drumuriin infrastructura de transport rutierprin prezentarea a maxim 3 (trei) documente/contracte/ procese-verbale de receptie prin care sa confirme executia de lucrari similare in infrastructura de transport rutier cu lucrarile supuse procedurii de achizitie publica (constructii de drumuri, lucrari de intretinerede drumuri) in valoare insumata fara T.V.A. de minim: Lot Cta 1 -S.D.N. Constanta ? 9.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 2 -S.D.N. Calarasi ? 6.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 3 -S.D.N. Braila ? 6.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 4 -S.D.N. Slobozia ? 6.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 5 -S.D.N. Tulcea ?7.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 6 -Autostrada A2 S.D.N. Calarasi ? 12.000.000 lei fara TVA
Lot Cta 7 -Autostrada A2 + A4S.D.N. Constanta ? 7.000.000 lei fara TVA
continuare - Ofertantul va prezenta:
- Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor lucrari similare in infrastructura de transport rutier cu lucrarile supuse procedurii de achizitie publica (constructii de drumuri, lucrari de intretinerede drumuri) in ultimii 5 ani
- Lista contractelor de lucrari similare in ultimii 5ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- copii ?conform cu originalul?- din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii , ,conform cu originalul ? din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza) ;
saucertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul executarii lucrarilor.
continuare Cerinta 1 -Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Prin infrastructura de transport rutier se intelege autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene si strazi in localitati urbane.
Cerinta nr 2Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara pentru fiecare lot, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent.Setul minim de utilaje, instalatii si echipamente pe care ofertantul trebuie sa le detina pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent pentru fiecare lot este urmatorul: - statie de preparare mixturi asfaltice sau precontract semnat cuun furnizor de mixturi asfaltice, cu conditia ca locul de preparare sa fie situatpe raza de administrare a SDN ( Lot)sau in zona limitrofa lotului ofertat;
- utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara:
- burghiu
- dalta
- cositoare
- perie
- picamer
- autobasculanta
- buldoexcavator
- incarcator frontal
- freza pentru asfalt si beton
- automacara minim 40 t
- compactor vibrator min.1, 5t cu remorca de transport
Continuare Cerinta nr 2
- autogreder
- autoremorcher
- autoutilitara cu cabina dubla avand:
o min. 5-7 locuri
o sarcina utila minim 1000 kg
o panou special de semnalizare pentru inchiderea circulatiei
- soneta pentru extras si batut stalpi si parapet metalic
- aparat electric sudura/grup
- aparat autogen de sudura
- carucioare semnalizare rutiera
- compresor de aer
- echipament de balizare luminoasa pentru zone periculoase sau in lucru;
- generator electric multifunctional- instalatie de colmatat rosturi si fisuri
- vibrator pentru beton
- betoniera (min.125l)
- motopomapa de secare min.4?
Ofertantul va prezenta:
Formularul 11 -DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara pentru fiecare lot, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent.
Continuare Cerinta nr 2
Anexa la Formularul 11 -LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara pentru fiecarelot, de care dispune ofertantul, pentru indeplinirea acordului cadru/contractului subsecventNota:
- Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului detalii, precizari sau confirmari suplimentare din care sa rezulte forma de detinere (in proprietate/ dreptul de folosinta)
Cerinta nr. 3Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot:
a. Manager de contract:
Studii- licentiat al unei facultati de constructii ? detina diploma de inginer
Ofertantul va prezenta:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratie de disponibilitate- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei pentru indeplinirea cerintei.
- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 4Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot:
b. Responsabil Tehnic cu Executia:
- atestatconform OrdinuluiMLPTL nr. 777/2003 cu modificari si completari ulterioare;
Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului- Declaratie de disponibilitate- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a atestatului R.T.E. pentru indeplinirea cerintei.
- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 5Ofertantul va asigura urmatorul personal minim pentru fiecare lot:
c. Persoana Responsabila cu Asigurarea CalitatiiStudii - licentiat al unei Facultati de Constructii; - detine diploma de inginer saudecizie de numire Responsabil cu Asigurarea CalitatiiOfertantul va prezenta:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratii de disponibilitate
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomei sau a deciziei de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 6
Ofertantul va asigura urmatorul personal minim pentru fiecare lot:
d. Coordonator securitate si sanatate in munca
Studii: Formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate actualizata la fiecare 3 ani in conformitatecu prevederile art.59 din HG nr. 300/2006.
Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratii de disponibilitate
- Documentul din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pentru indeplinirea cerintei.
- Curriculum Vitae
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexea 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Cerinta nr 1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra
ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare
membru in parte.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Cerinta nr 1
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Cerinta nr. 1
Informatii privind protectia mediului
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
Nota : , In cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.02.2013 10:00
Locul: CNADNR SA Bdul Dinicu Golescu nr 38 sector 1 Bucuresti Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MEF, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor(maxim 2 pers) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1)Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul 17 si anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2012 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer