Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere curenta si periodica pe timp vara a drumurilor judetene in perioada 2013 ? 2017


Anunt de participare numarul 146422/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam.77, Tel. +40 247421132, In atentia: Pascutu Victorita, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Potbaniceanu Bogdan, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, cam.53, Tel. +40 247311201-394, In atentia: Popescu Aurelia Magdalena, Email: [email protected], Fax: +40 247421132, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta si periodica pe timpvaraa drumurilor judetene in perioada 2013 ? 2017
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua drumurilor judetene din judetul Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 56, 237, 930RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta urmeaza sa incheie 4 contracte subsecvente.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 14.059.496 lei, fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de intretinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judetene din judetul Teleorman, drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de SarciniCantitatile minime si maxime estimate de lucrari, pe intreaga durata de derulare a acordului ? cadru se afla in Anexa Nr.1.
Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute = 0% din valoarea estimata
Valoarea estimata fara TVA: 56, 237, 930RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare eliberata in numele ofertantului in cuantum in cuantum de 1.100.000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin: virament bancar, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Pentru constituirea garantiei de participare prin ordin de plata contul este: RO19TREZ6065006XXX000168 deschis laTrezoreria Alexandria. Cod de inregistrare fiscala 4652686.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 11.902, 38 lei.In vederea unei evaluari si raportari unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie = 10 % din valoarea contractului subsecvent acceptata fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va opta pentru una din variante.Daca partile convin, se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006 modificata prin HG nr. 1045/2011Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la dataincheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, pentru lucrarile de intretinere, altele decat straturi bituminoase foarte subtiri si covoare bituminoase.Pentru straturi bituminoase foarte subtiri si covoare bituminoase garantia de buna executie se restituie astfel: a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului Teleorman
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Trebuie prezentat un acord de asociere Formular nr.17.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr.2
Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentulmai sus mentionatpentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.2 Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Cerinta nr.2. Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006:
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr.3 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.
Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 5: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 5 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b.Autoritatea contractantava exclude din proceduraofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 7, din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent din partea Autoritatii Contractante sunt;
Gadea Adrian Ionut, Balan Ilie, Dumitrescu Mircea, Silvia Oprescu, Iuliana Ionescu, Ghinea Alina Simona, Piperea Victor, Pascutu Victorita, Oancea Ecaterina, Vasilescu Paula, Done Georgeta, Potbaniceanu Bogdan, Milos Rozalia Daniela, Lungoci Paul, Cristescu Mihaela Mirtis, Pena Elena, Toneff Lucretia, Ristea Constanta, Popescu Magdalena, Modoran Cristina, Gavrila Carmen, Calin Horatiu.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta:
Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. (Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatulprocedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii privind cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012) trebuie sa fie in valoare de minim28.000.000 lei.
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012).
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documenteleedificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.
Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectivArt.11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens seva prezenta Formularul nr. 13 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 6 si Anexa aferenta acestuia din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?.2. Copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei;2012 ? 1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile mediipentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 13 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre
viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea acordului cadruasocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani* cel mult 3 contracte de lucraride intretinere curenta sau periodica pe timp de vara a drumurilor de interes national, judetean sau local in care participarea ofertantului la aceste contracte sa fi fost in valoare cumulata de minim: 14.000.000 Lei fara TVA.*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finalaOfertantul va prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: - Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor lucrari de intretinere curenta sau periodica pe timp de vara a drumurilor .
- lista contractelor de lucrari similare executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- Copii ?conform cu originalul? ale certificarilor de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Aceste certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca respectivele lucrari au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Note: In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractuale, obiectul contractului, cantitati fizice, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi.
Cerinta nr.2
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta sau periodica pe timp de vara, necesare pentru indeplinirea acordului cadru.Lista privind mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curentasi periodica pe timp de vara va cuprinde urmatoarele dotari minime:
- statie de preparare mixturi asfaltice sau precontract semnat cu un furnizor de mixturi asfaltice, cu conditia ca locul de preparare sa fie situat pe raza judetului Teleorman sau in zona limitrofa lui - 1 buc;
- repartizator finisor, prevazut cu sistem de nivelare automat- 1 buc;
- autobasculante min 16 to ? 4 buc;
- incarcator frontal cu cupa ? 1 buc;
- autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentru amorsare ? 1 buc;
- perie mecanicapentru curatat drumurile actionata electric? 1 buc;
- compactor static autopropulsant cu rulouri (valturi) de 8 ? 14 tf ? 2 buc;
- compactor static autopropulsant pe pneuri 1 - 16 tf ? 2 buc;
- freza de asfalt ? 1 buc;
- buldoexcavator ? 1 buc;
- automacara de minim 0, 05MN (5tf) ? 1 buc;
- autogreder ? 2 buc;
- masina de trasat benzi de circulatie ? 1 buc;
- utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intretinere ? 2 buc;
-autovehicul special ptr. reparatii si intretinerea drumurilor cu caroseria LEA de minim 8, 5 t ? 1 buc;
- laborator autorizat min. gradul 2 cu incercari autorizate pentru produse specifice de drumuri? 1 buc., (conform Legii 10/1995, H.G. 808/2005 pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii, Ordin 1497/13.05.2011 care aproba procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii modificata prin Ordin 296/23.03.2012 publicata in M.O.
nr.213/30.03.2012 si OMT 290/2000 actualizat in 2004).Numarul de mijloace de transport, utilaje si echipamentele necesare realizarii activitatilor de
intretinere curenta si periodica pe timp de varaeste cel din Anexa la Formularul 8.Ofertantul va prezenta: - DECLARATIE privind utilaje, instalatii si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curenta si periodica pe timp de vara necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune oferta.- Anexa la Formularul 8- LISTA privindutilaje, instalatii si echipamente pentru activitatea de intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene pentru: "Intretinere curenta si periodica pe timpvaraa drumurilor judetene in perioada 2013 ? 2017??- DOCUMENTE din care sa rezulte formade detinere a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).
Cerinta nr.3 - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea acordului cadru:
Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
1- Seful de lucrari, specialist cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri ? absolvent cu diploma de licenta in domeniul respectiv;
2 - Minim 1 responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii in domeniul drumuri si poduri ? cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertei;3- 1 responsabil autorizat pentru activitatea ce priveste ?sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM);
4 - Minim 3 specialisti cu studii superioare in domeniul drumuri si poduri, din care: - cel putin unul din cei 3 specialisti propusi trebuie sa faca dovada implicarii intr-un contract ce a avut ca obiect si lucrari constructie/intretinere curenta/periodica a drumurilor;Pentru personalul prezentat mai susse vor depune:
- CV-urile personalului de specialitate, datate si semnate in original Formularul nr. 19;
- Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract (Formular nr.10);
- copii dupa diplome de absolvire conform cerintelor solicitate;
- Documente incheiate conform prevederilor legale, din care rezulta modul de colaborare cu persoanele implicate in contract (contracte de munca, colaborare, servicii, angajamentele pt participarea la procedura);
- Atestat in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri si poduri, valabil la data limita de depunere a ofertei;
- Certificat/Atestat in conformitate cu prevederile legale pentru responsabil privind sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM), valabil la data limita de depunere a ofertei;
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent -Formularul nr. 9.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr.14 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Cerinta nr.1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATIIOfertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in
copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau
dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Cerinta nr.2
Informatii privind protectia mediului
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru
partea din contract pa care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau
dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantulimputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 4 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta Formularul nr.17 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat decatre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 20 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor lucrari de intretinere curenta sau periodica pe timp de vara a drumurilor , in ultimii 5 ani, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire2. Formularul nr. 11 - lista contractelor de lucrari executatein ultimii 5 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. Copii ?conform cu originalul? ale certificarilor de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Aceste certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca respectivele lucrari au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;4. Copii ?conform cu originalul? pentru Proces-verbal de receptie partiala / proces-verbal la terminarea lucrarilor /proces-verbal de receptie finalaNota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro(2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei; 2012 ?1 Euro = 4, 4560). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile mediipentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 8 - privind dotarea cu mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curenta si periodica pe timp de vara necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune ofertaAnexa la Formularul 8 - LISTA privind dotarea cu mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curenta si periodica pe timp de vara necesare pentru indeplinirea acordului cadru pentrucare depune ofertaDOCUMENTE din care sa rezulte forma de detinere a acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 9 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr.10-, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Formularul nr. 19 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent conform modelului prezentat in Sectiunea ?Formulare? dinocumentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.d) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a diplomelor obtinute;e) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a certificatului/atestatului obtinut;f) Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?a contractelor de munca, colaborare, servicii;g) Angajamentelept participarea la proceduraIn acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sauechivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectieimediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Se va completa Formularul nr. 24 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 15 si Anexa, Formularul nr. 16, Listele Nr. 1 รท 52), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN -Servicul juridic si contencios
Adresa postala: str. Dunarii, Nr.178, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140047, Romania, Tel. +40 247311201-399, Adresa internet (URL): www.cjteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer