Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere de iarna pe drumurile judetene din zona Cristuru Secuiesc, in anul 2012-2013


Anunt de participare numarul 139602/12.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul da achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere de iarna pe drumurile judetene din zona Cristuru Secuiesc, in anul 2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din zona Cristuru Secuiesc
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene din zona Cristuru Secuiesc aflate in administrarea Consiliului Judetean Harghita, in perioada 15.11.2012 ? 31.03.2013, pe nivelul I, IIde viabilitate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea viabilitatii, pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii corespunzatoare pe reteaua rutiera din administrarea Consiliului Judetean Harghita
Valoarea estimata fara TVA: 185, 276.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
137 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 3.700 lei, conform prevederilor art. 86 din HG nr. 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Garantia de participare pana la 5.000 lei se poate constitui si prin depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Autoritatea contractanta va retine din garantie de participare suma conform art.278^1 din OUG nr.34/2006, in cazul in care CNSC respinge contestatia depusa de ofertant Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Cerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?;Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3;Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social
operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea
obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 4: Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) atat completarea formularului 4 cat si prezentarea documentelor doveditoare.
Documente de verificare: - Certificat constatator de la ORC sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul- aferente prezentei proceduri, sunt: Borboly Csaba - presedinte, Birtalan Jozsef ? vicepresedinte, Petres Sandor ? vicepresedinte, Egyed Arpad ? secretar judet, Gabor Laszlo - director general, Fulop Ottilia ? arhitect sef, Dosa Szilard ? director general adjunct, Szabo; Barna - director, Birta Antal ? director general, Csiszer Botond - director general adjunct, Balint Andras - consilier, Domjan Reka-Ilona - consilier, Gyorgy Emilia - consilier, Bencze Laszlo; - consilier, Zolya Zsombor - consilier
consilierii judeteni: Ambrus Sandor, Barti Tihamer, Becze Istvan, Bege Karoly, Bende Sandor, Benyovszki Lajos, Bíro; Barna Botond, Birtalan Jo;zsef, Burus-Siklo;di Botond, Csillag Peter, Csutak Maria Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpar Laszlo;, Incze Csongor, Magyari Vencel, Marcu Raducu Ioan, Orosz-Pal Levente, Palffy Domokos, Petres Sandor, Pop Adrian, Proca Ion, Racz Arpad, Rafain Zoltan, Salamon Zoltan, Sandor Barna, Sebestyen Csaba Istvan, Sorban Attila, Szentes Antal, Thamo; Csaba Zsolt Bela, To;aso; Laszlo;.
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Persoanele juridice romane cor prezenta: Certificat constatator, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta contractului.Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare sau altele echivalente.
Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.5 - Informatii generale. Vor fi furnizate informatii privind media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va lua in calcul cursul valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Pentru a evita riscul de neindeplinire a contractului din cauza lipsei de experinta similara a ofertantului, se solicita completarea Formularului nr. 6 ? ?Declaratie privind lista cu principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani?.
Formularul va fi insotit de copii ale contractelor sau copii ale partilor relevante ale contractelor (respectiv: partile, obiectul contractului, durata, valoare, semnaturi).
Documente de confirmare care insotesc formularul depus (lista prestarilor de servicii): a) Documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de servicii prestate
b) Recomandari din partea beneficiarului /clientului respectiv
c) Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului daca beneficiarul este client privat si din motive obiective nu se poate obtine o confirmare din partea acestuia.
Cerinta 2.
Se solicita completarea Formularului nr. 7 - Declaratie privind efectivele medii anuale al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Documente de confirmare: 1. Lista cu personalul, considerat necesar pentru executarea contractului.2. CV-uri in format european cuprinzand informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.3. Documente care atesta disponibilitatea personalului de specialitate.
Cerinta 3.
Se solicita completarea Formularului nr. 8- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Documente de confirmare: Documente care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate in realizarea obiectului contractului
Cerinta 5. Informatii privind asociatii (daca e cazul).
Se va completa un acord de asociere (Formularul nr. 9A ? numai in cazul
asocierii).
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Standarde de protectia mediului
Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului. Se va prezenta: Formularul nr. 10 ?Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu?.
Institutia competenta de la care ofertantii pot obtine informatii privind reglementarile in vigoare, la nivel national, privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia MediuluiAdresa: Splaiul Independentei, nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Cod 060031 Bucuresti, RomaniaTelefon: +4021/207.11.01Fax: +4021/207.11.03E-mail: [email protected]
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2012 14:00
Locul: Sediul CJ Harghita, camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2012 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer