Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Brasov - Lot 1-5


Anunt de participare numarul 138131/14.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Lucretia Enache, Tel. +40 212643312, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere pe timp de iarna 2012 - 2013? ? D.R.D.P. Brasov - Lot 1-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. Brasov: Lot 1 -S.D.N. Brasov;Lot 2 ? S.D.N. Sibiu;Lot 3 ? S.D.N. Targu Mures;Lot 4 ? S.D.N. Miercurea Ciuc;Lot5 -S.D.N. Sf. Gheorghe
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta iarna a D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor tehnice din Caietulde sarcini si Anexelor la acesta, pentru fiecare lotValoarea totala estimata fara T.V.A. ? 52.152.408, 02Valoarea estimata fara T.V.A. pentru fiecare lot, respectiv: Lot 1 -S.D.N. Brasov - 11.980.246, 73Lot 2 ? S.D.N. Sibiu ? 7.829.292, 00Lot 3 ?S.D.N. Targu Mures-12.350.673, 54Lot 4 ? S.D.N. Miercurea Ciuc- 12.694.593, 54Lot 5 - S.D.N. Sf. Gheorghe ? 7.297.602, 21
Valoarea estimata fara TVA: 52, 152, 408.02RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de part constit in fav autorit contract printr-un instrum de garantare emis in cond legii de o soc bancara/de asigse va prez ?Form A/B SAU Viram bancar cu OP in contul: RO67RNCB0082008094080001-BCR?Suc.Unirea-lei, RO13RNCB0082008094080003-BCR?Suc.Unirea?euro, cu cond conf acestora de catre banca, pana la data desch of.Poate fi elib in numele of si in Euro.Echival pentru dep in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep a of cu 5 zile.Gar de part emisa in alta lb decat lb romana va fi prez in orig si va fi insotita de traducerea autorizata, in lb romana.Trebuie sa fie irevocabila.Trebuie sa prevada explicit daca plata gar se va executa: condit-dupa constatarea culpei pers garantate, in conf cu contr gar;sau necondit-la prima cerere a benef pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers gar.Optarea pentru intocmirea unei scrisori de gar in conf cu prev pctului a)-completare Form A.Optarea pentru intocmirea unei scrisori de gar in conf cu prev pctului b)-completare Form B.Trebuie emisa in numele of la solic unuia dintre asoc, mai multor asoc sau a tuturor asoc.In cazul unei gar de part emise de catre o soc de asig se va prez dovada platii integrale a politei de asig.In cazul in care Of este reprez de o Asoc de op ec, este oblig compl in cont gar de part la sectiunea ?of?denumire/numele? a numelui Asoc cu nom tuturor mb Asoc in conf cu Acordul de Asoc.Of tip IMM care indepl prev Legii nr 346/2004 modif si compl prin OG nr 27/2006, benef de red 50% din val gar de part.Se va compl Form C.Cuantumul gar de part: Lot 1-SDN Brasov?230.000lei;Lot 2?SDN Sibiu?150.000lei;Lot 3?SDN Targu Mures?240.000lei;Lot 4?SDN Miercurea Ciuc?250.000lei;Lot 5-SDN Sf Gheorghe-140.000lei;Per de valab va fi cel putin egala cu per de valab a of, si anume 90zile de la data limita stab pt dep of(inclusiv).Retinerea gar de part se va face in cond art 2781 din OUG nr.34/2006, cu modif si compl ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului acceptata, fara T.V.A. emisa de catre o banca autorizata/ societate de asigurari si completata conform Formularului nr. D din Sectiunea ?Formulare? ? dinDocumentatia de Atribuire. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. SAU conform art.90 alin (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Garantia de buna executie se prezinta in original. La prezentarea ofertei operatorul economic va opta pentru una din variante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.1Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire
semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca
Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 3, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Mircea POP, dl. Director General Adjunct cu Finantare de la Buget ? Ilie Radu BARUTA, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, dl. Cristian ANDREI - Director Directia Intretinere si siguranta Circulatie, dna. Ecaterina MUNTEANU - Director Adj. Directia Intretinere si siguranta Circulatie, dl. Andrei FILIPESCU - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte, Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat ? dl.Anghel TANASESCU, dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Licitatii, dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, , dl. Emil RUSOIU - Serviciul CFP si Avizare contracte, dl. Aurel BALAJEL ?Sef Serviciu Intretinere Drumuri.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta:
-Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .
-Licenta de transport pentru autovehiculele care transporta material, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani trebuie sa fie in valoare de minim: Lot 1 -S.D.N. Brasov ?23.000.000 lei
Lot 2 ? S.D.N. Sibiu ? 15.000.000 lei
Lot 3 ?S.D.N. Targu Mures ? 24.000.000 lei
Lot 4 ? S.D.N. Miercurea Ciuc ? 25.000.000 lei
Lot 5 - S.D.N. Sf. Gheorghe- 14.000.000 lei
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume -Bilanturi contabile/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani prin prezentarea a unui numar maxim de 3 documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme prestarea de servicii similare cu cele supuse procedurii - servicii de deszapezire pe infrastructura de transport rutier in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare insumata deminim: Lot 1 -S.D.N. Brasov ?11.900.000 lei, fara T.V.A.;Lot 2 ? S.D.N. Sibiu ? 7.800.000 lei, fara T.V.A.;Lot 3 ?S.D.N. Targu Mures ? 12.300.000 lei, fara T.V.A.;Lot 4 ? S.D.N. Miercurea Ciuc ? 12.500.000 lei, fara T.V.A.
Lot 5 - S.D.N. Sf. Gheorghe- 7.000.000 lei, fara T.V.A.
Ofertantul va prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume: -Declaratie privind experienta similara a ofertantului in prestarea unor servicii similare in ultimii 3 ani.
-lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei ;
-copii ?conform cu originalul?- din parti relevante ale contractului/lor declarat/e sau de pe contractul/le declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta copii , ,conform cu originalul ? din parti relevante ale contractului/lor sau de pe contractul/le de subantrepriza) sau- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul prestarii serviciilor.
Cerinta nr. 2
Recomandare/i sau document/econstatator/e din partea unor beneficiari pentru servicii similare.
Cerinta nr. 3
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna pentru fiecare lot, necesare pentru indeplinirea contractului.Numarul de autoutilaje, echipamente specifice necesar desfasurarii activitatii de deszapezire este cel din Anexa nr.2A, respectiv 2B la Caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.
Caracteristicile tehnice ale autoutilajelor ce vor fi utilizate la activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna sunt cele prevazute in Tabelul 2din , ,Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice ?Indicativ AND 525/2011?, publicat in Monitorul Oficial nr.84/2012, anexatlaCaietul de sarcini.
Cerinta nr. 4Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, aferent fiecarui lot:
Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie pentru fiecare lot: Manager de contract:
Studii- licentiat al unei facultati de constructii ? detina diploma de inginer /inginer colegiu
Experienta profesionalaExperienta profesionala in calitate de Coordonator de serviciisau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in serviciipe infrastructura de transport rutier.
Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
-Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?-Declaratii de disponibilitate?, -?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului-Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, ale diplomelor obtinute
Cerinta nr. 5Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, aferent fiecarui lot: Ofertantul va asigura urmatorul personal minim pentru fiecare lot: Inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajele:
Studii - licentiat al unei Facultati tehnice de profil ? detine diploma de inginer/inginer colegiu
Experienta profesionala specifica ? Experienta profesionala in derularea unui contract similar privind serviciile de deszapezire
Ofertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificareOfertantul va prezenta Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
-Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?-Declaratii de disponibilitate?, -?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului-Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, ale diplomelor obtinute
Cerinta nr. 6Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca dispune de personalul necesar realizarii contractului
TERT SUSTINATOR 1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexea 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea
Ofertantul va demonstra
ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Declaratie privind Standardele de Asigurare a Calitatii- Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Ofertantul trebuie sa prezinte : -?Declaratie privind Protectia Mediului? din Sectiunea ?Formulare? - din Documentatia de Atribuire.-Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2012 13:50
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2012 10:00
Locul: C.N.A.D.N.R.-B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MFP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (max.2 pers.) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 23 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acesta avand obligatia refacerii ofertei, conform ultimei oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Legislatie, Contencios si Contracte
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643312, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2012 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer