Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul, intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice contractate


Anunt de participare numarul 102567/22.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala:  Str. Justitiei, Nr. 59 ? 61, Sectorul 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Punct(e) de contact:  Lucian MIHAI, Tel. 316.61.57, In atentia:  Lucian MIHAI, Email:  [email protected], Fax:  316.07.78, Adresa internet (URL):  www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul, intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice contractate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti, Galati, Bacau, Sibiu, Pitesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il constituie asigurarea pentru Autoritatea de Management si Organismele Intermediare POS Mediu (AM si OI POS Mediu) a unui sistem de servicii integrate de expertiza tehnica, intretinere si mentenanta, necesar functionarii in conditii optime a intregului sistem informatic de la nivelul sediilor institutiilor vizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona servicii integrate de expertiza tehnica, intretinere si mentenanta, necesare functionarii in conditii optime a intregului sistem informatic de la nivelul sediilor institutiilor vizate
Valoarea estimata fara TVA: 2, 131, 835.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 10.000 Euro /42.300 lei.Garantia de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul lei fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 75% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere /Acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta 34/2006, Certificat de atestare fiscala, certificate privind plata impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 (trei) ani (2007, 2008, 2009)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima impusa pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 503.980 Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, Fisa de informatii privind experienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal calificat pentru: Project Manager -studii superioare cu diploma de licenta, experienta de management de proiect in domeniu IT&C in minim 2 proiecte, detinerea de competente referitoare la o metodologie de management de proiect la nivel international (dovedite prin certificate cum ar fi PMP, PRINCE2 sau echiv), detinerea de competente privind o metodologie de management a serviciilor IT recunoscuta la nivel international (dovedite prin certificate cum ar fi ITIL Foundation sau echiv), Administrator sisteme de asigurarea calitatii si securitatii informatiei, studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul IT&C, experienta relevanta in domeniu IT&C de minim 8 ani, experienta in minim un proiect de securitate care a implementat sau auditat cerinte de securitate si sisteme software, Experienta in setarea, utilizarea si auditarea instrumentelor de securitate de genul firewalls, sisteme de detectare a intrusilor, sisteme single-sign-on, sisteme de control acces, Participare la implementarea si certificarea a cel putin unui sistem de management al securitatii informatiilor conform ISO 27001:2005 sau echiv, detinerea de competente privind bunele practici in domeniul IT referitoare la masurarea indicatorilor proceselor si a sistemelor informatice (dovedite prin certificate cum ar fi COBIT sau echiv), cursuri specializate si acreditate de auditor sisteme de securitatea informatiei (dovedite prin diploma cum ar fi ISO27001/BS7799 sau echiv), detinerea de competente privind managementul securitatii (dovedite prin certificate cum ar fi CISM/ CISSP sau echiv), Certificate profesionale recunoscute international: Administrarea incidentelor de securitate (GIAC sau echiv), Microsoft Certified Systems Administrator Security Specialization sau echiv, Microsoft Certified Systems Engineer Security Specialization sau echiv, detinerea de competente privind auditul si securitatea sistemelor informatice (dovedite prin certificate cum ar fi Certified Information Systems Auditor ? CISA sau echiv)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Ofertantul (respectiv membrii grupului de prestatori impreuna) sa fi finalizat cu succes in ultimii 3 ani (impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei) cel putin un proiect privind intretinerea si administrarea infrastructurii hardware, infrastructurii de comunicatii si platformelor software de baza (sisteme de operare, sisteme de baze de date, alte produse comerciale standard).Participarea ofertantului la respectivul contract sa fie de minim 400.000 Euro.b)Ofertantul (respectiv membrii grupului de prestatori impreuna) sa faca dovada detinerii de experienta in furnizarea de servicii de help desk si call center. In acest sens, ofertantul (respectiv membrii grupului de prestatori impreuna) sa fi finalizat cu succes in ultimii 3 ani (impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei) cel putin un proiect privind furnizarea de servicii de help desk si call center.Participarea ofertantului la respectivul contract sa fie de minim 100.000 Euro.Prin echivalenta, se poate prezenta un singur contract care sa acopere cerintele de la punctele a) si b) (in acest caz valoarea minima a contractului pentru serviciile cumulate la punctele a) si b) va fi de minim 500.000 euro).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSM/6/AT/V.2.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.08.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.08.2010 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 75% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Pe langa personalul prezentat la punctul III.2.3) Capacitatea Tehnica, Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal calificat si pentru urmatoarele functii /pozitii: Inginer infrastructura informatica: studii superioare in domeniul IT&C, experienta relevanta in domeniul IT&C de minim 4 ani;certificare profesionala in administrarea sistemelor informatice emisa de catre producatori de platforme informatice recunoscuti la nivel mondial, Certificate profesionale recunoscute international: Microsoft Certified Systems Administrator Windowssau echivalent, Microsoft Certified Systems Engineer Windows sau echivalent, Certificare Nortel Data Networking Technology, Certificare Nortel Converged Campus ERS Installation & Configuration, Certificare Ethernet Switching Configuration & ManagementSpecialistin domeniul aplicatiilor enterprise: studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul IT&C, experienta profesionala in domeniul IT&C de 4 ani, Certificate profesionale recunoscute international: Microsoft Certified Systems Engineer sau echivalent, Microsoft Certified IT Professional (MCITP, ISA 2006, EXCHANGE 2007 sau echivalent), certificare profesionala TOGAF 8 sau echivalent emisa de o autoritate acreditata cu privire la competentele in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise, competente privind dezvoltarea aplicatiilor dovedite prin certificarea Microsoft Certified Application DeveloperSpecialist in infrastructura hardware: studii relevante in domeniul IT&C, minim 3 ani experienta in domeniul IT, certificare profesionala ITIL Foundation v3.0 sau echivalent, certificare profesionala tehnica in domeniul IT&C (MCSA sau echivalent), certificare din care sa reiasa ca persoana a fost instruita si este certificata de producator sa utilizeze aplicatia software web-based pentru inregistrarea si urmarirea evenimentelor.Documentatia de atribuire se poate descarca din SEAP (www.e-licitatie.ro) sau de pe site-ul www.posmediu.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319 16 88, Email:  [email protected], Fax:  021 319 82 46, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Asistenta Tehnica, Directia Asistenta Tehnica, AM POS Mediu
Adresa postala:  Str. Justitiei, Nr. 59 ? 61, Corp B, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Tel. 021 316 61 57, Fax:  021 316 07 78
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2010 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer