Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparatii indicatoare rutiere, intretinere, service si reparatii echipamente de semaforizare si dirijare a traficului din Municipiul Baia Mare, precum si furnizarea de materiale necesare efectuarii serviciilor


Anunt de participare numarul 141833/06.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Concesiuni, Tel. +40 262211001, In atentia: Serviciului Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Informare Cetateni (CIC) ? parter, Tel. +40 262211001, In atentia: Serviciului Achizitii Publice
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere si reparatii indicatoare rutiere, intretinere, service si reparatii echipamente de semaforizare si dirijare a traficului din Municipiul Baia Mare, precum si furnizarea de materiale necesare efectuarii serviciilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Municipiul Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 740, 310.46RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va atribui anual contracte subsecvente in functie de necesitatile proprii. Cantitatile minime si maxime aferente unui contract subsecvent se regasesc ca document atasat in sectiunea Documentatie de atribuire - Anexa 2 la Caietul de sarcini. Val estim, fara TVA, a celui mai mare contr subs ce se anticipeaza ca va fi atribuit este Lot1-188761, 15 lei; Lot2- 246316, 45 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei il constituie serviciile de intretinere si reparatie a indicatoarelor rutiere, intretinere, service si reparatii echipamente de semaforizare si dirijare a traficului din municipiul Baia Mare, precum si furnizarea de materiale necesare efectuarii serviciilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50230000-6 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)
34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2)
34996100-6-Semafoare (Rev.2)
50232200-2-Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot. 1 Servicii de intretinere si reparatie a indicatoarelor rutiere
Lot. 2 Servicii de intretinere, service si reparatii echipamente de semaforizare si dirijare a traficului din municipiul Baia Mare, precum si furnizarea de materiale necesare efectuarii serviciilor.
Cantitatile si optiunile sunt mentionate detaliat in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 740, 310.46RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de: Pentru Lot 1:15100 lei;Pentru Lot 2:19700 lei;in una din formele prevazute de art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare este RO84 TREZ 4365 006X XX00 0129 deschis la Trezoreria Baia Mare.Garantia de participare va fi valabila o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta este cursul euro din data publicarii anuntului de participare, comunicat de BNR.Instrumentul de garantare trebuie sa prezinte toate situatiile in care garantia poate fi retinuta de autoritatea contractanta, respectiv ofertantul: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; In masura in care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator 4535, 04 pentru Lotul1, respectiv 4765, 26 lei pentru Lotul 2, in conformitate cu dispozitiile art 278^1 lit. b) din OUG 34/2006. Instrumentul de garantare trebuie sa prezinte si aceasta situatie de retinere a garantiei de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui prin una din formele prevazute la art. 90 alin. (1) din HG nr. 925/2006 sau, daca partile convin, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, asa cum a fost acesta modificat prin dispozitiile HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Aut contr va atribui anual contracte subsecvente, in functie de necesitatile proprii. Cantitatile min si max aferente unui contr subs se regasesc in Anexa 2 la CS. Val estim, fara TVA, a celui mai mare contr subs ce se anticipeaza ca va fi atribuit este Lot1-188761, 15 lei; Lot2- 246316, 45 lei
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 1Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 1
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 12. Ofertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
- in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2
Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate care sa ateste ca acesta nu are datorii la bugetul general consolidat (potrivit art. 2 pct. 7 si pct. 38 corob. cu art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 ? buget general consolidat ? ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg - bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetului trezoreriei statului, bugetelor institutiilor publice autonome, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetele locale):
- certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic isi are sediul social (ANAF/Directii subordonate), care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetului fondurilor externe nerambursabile).- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale(emis de Unitatea administrativ teritoriala) care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (la bugetul local).Precizari:
- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 2, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate.
-In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 2A
- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 3
Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica, sunt: dl. Catalin Chereches ? Primarul Municipiului Baia Mare; dl. Istvan Ludescher ? Viceprimar; dl. Dumitru Matei ? Viceprimar; dl. Vasile Barbul ? Administrator Public; d-na Rodica Brad ? Sectetarul Municipiului Baia Mare; d-na Carmen Pop ? Director executiv Directia Economica; d-na Lucia Radu - Director executiv Directia Cheltuieli; d-na Aurica Todoran - director executiv Directia Juridica, Administratie Publica Locala; d-na Carmen Zamfirescu ? Director executiv Directia Achizitii Concesiuni; d-ra Ramona Bodzer - Sef Serviciul Achizitii Publice; d-na Polheria Bude ? Sef Serviciul Administrare Drumuri, Siguranta Circulatiei; Doina Cardos - referent de specialitate SADSC; Consilieri locali: Teodor Ardelean, Mihaela Campan, Marius Serban Bondici, Rodica Boros, Calin Ioan Bota, Ciprian Marius Cozoplean, Laura Ghinea, Dan Grumaz, Gabriela Hofer, Ilie Tudorel, Stefan Lupsa, Ioan Mandra, Radu Micle, Liliana Moga, Mihai Moroz, Dorel Muresan, Stefan Pop, Adrian Vasile Popa, Ionut Pirvu, Marinel Rob, Noemi Vida.Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 3.
- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 3.
- In cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant are obligatia de a depune Formularul nr. 3.4. Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr. 4.
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4.Nota:
- Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cerintele enuntate in aceasta sectiune sunt valabile pentru ambele loturi.Cerinta nr. 1 (valabil pentru ambele loturi)
Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente. Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat; nu sunt inscrise mentiuni cu privire la fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e) ? h) din Legea nr. 26/1990, in forma valabila. Informatiile/datele din Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 2 (valabil numai pentru Lotul 2)
Atestat ANRE pentru executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente electrice aeriene si subterane la tensiunea nominala 0, 4kV.Precizari:
In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie da depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Nota:
Documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului si a indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.
Media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani financiari incheiati, sa aiba o valoare de minim:
Pentru Lotul 1:377522 lei;
Pentru Lotul 2:492632 lei.Modalitatea de indeplinire:
- Ofertantul va depune Formularul nr. 5
- Ofertantul va depune orice documente care sa sustina indeplinirea acestei cerinte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Precizari: In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 5- Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei.- Conversia leu/euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare cu privire la cifra de afaceri trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare va asigura indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.(valabil pentru ambele loturi)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului. In acest sens, se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a maxim doua certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, a caror valoare cumulata a fost de minim:
Pentru Lotul 1:188761 lei, fara TVA;
Pentru Lotul 2:246316 lei, fara TVA.
Serviciile trebuie sa fi fost prestate in ultimii 3 ani calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantul va depune Formularul nr. 6 - ?Declaratie privind principalele servicii similare executate in ultimii 3 ani?;
- Ofertantul va depune o Fisa experienta similara ? Formularul nr. 7 pentru certificatele/documentele care se doresc a fi luate in considerare ca experienta similara.
Cerinta nr. 2.(valabil pentru ambele loturi)
Ofertantul va face dovada ca pentru derularea contractului in bune conditii vor lucra persoane cu pregatirea solicitata de autoritatea contractanta.
Vor fi nominalizate persoane distincte pentru fiecare din posturile de mai jos si pentru fiecare vor fi depuse documentele solicitate.
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantul va depune o Declaratie privind nominalizarea personalului - Formularul nr. 8
Cerinta nr. 3.(valabil pentru Lotul 1)
Ofertantul trebuie sa dispuna de personal specializat de interventie cu cunostinte tehnice prevazute in SR 1848/2008 si O.U.G.nr.195/2002. Cerinte minime: - responsabil coordonator;
- responsabil cu calitatea;
- lacatus;
- vopsitor;
- sudor;
- mecanic utilaj;
- muncitori necalificati;
- conducatori auto.
Ofertantul va depune pentru persoanele nominalizate urmatoarele documente:
- CV- Formular Europass;
http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
- Declaratie de disponibilitate ? Formularul nr. 9.
Autoritatea contractanta va solicita aceste documente, precum si orice alte documente relevante pentru dovedirea celor specificate in CV, ofertantului clasat pe primul loc in urma procesului de evaluare.
Cerinta nr. 4.(valabil pentru Lotul 2)Ofertantul trebuie sa dispuna de personal specializat de interventie cu cunostinte tehnice prevazute in SR 1848/2008 si O.U.G.nr.195/2002. Cerinte minime: - responsabil coordonator;
- responsabil cu calitatea;
- muncitori calificati (lacatus, vopsitor, sudor);
- inginer retele electrice, atestat ANRE;
- min. 3 persoane, electricieni atestati ANRE;
- muncitor necalificat;
- conducatori auto.- asigurarea de catre ofertant a minim 3 persoane cu experienta specifica in domeniul instalarii, intretinerii si repararii automatelor de dirijare de tipul celor existente in municipiul Baia Mare: STC. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care dovedesc ca au absolvit cursuri de calificare sau instruire pentru mentenanta la acest tip de automate si documente justificative ca au experienta in domeniul instalarii, intretinerii si repararii acestor tipuri de automate.
Modalitatea de indeplinire Cerinta nr. 4: Ofertantul va depune pentru persoanele nominalizate urmatoarele documente: - CV- Formular Europass;http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae- Declaratie de disponibilitate ? Formularul nr. 9;
- Atestate ANRE.Autoritatea contractanta va solicita aceste documente, precum si orice alte documente relevante pentru dovedirea celor specificate in CV, ofertantului clasat pe primul loc in urma procesului de evaluare.
Cerinta nr. 5.(valabil pentru ambele loturi)Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are asigurate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea contractului.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, la data semnarii contractului, va dispune in municipiul Baia Mare, de urmatoarele dotari: un dispecerat non-stop, avand la dispozitie 24/24h masina si echipaj de interventie, inclusiv autovehicul (autoturism) pentru control in vederea preluarii sesizarilor in caz de urgenta (accidente de circulatie, furturi etc.); un sediu sau punct de lucru prevazut cu: magazie de materiale si post telefonic, fax, telefoane mobile, pentru comunicare cu beneficiarul; un atelier de reparatii cu toate dotarile tehnice specifice.Modalitatea de indeplinire- Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca in cazul declararii ofertei depuse ca fiind castigatoare, va dispune de dotarile solicitate inainte de inceperea contractului.
Cerinta nr. 6.(valabil pentru Lotul 1)Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente: - 1 autoutilitara dotata cu echipamente necesare prestarii in bune conditii a serviciilor;
- un autovehicul destinat transportului personalului muncitor, necesar verificarilor zilnice;
- indicatoare de semnalizare lucrari si conuri de protectie.
Cerinta nr. 7.(valabil pentru Lotul 2)Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje/echipamente: - 1 autoutilitara dotata cu echipamente necesare prestarii in bune conditii a serviciilor;
- 1 autoutilitara dotata cu instalatie pentru lucrul la inaltime (cu nacela);
- un autovehicul destinat transportului personalului muncitor, necesar verificarilor zilnice;
- un PC portabil care sa permita interventia in traseu la softul automatului de semaforizare;
- indicatoare de semnalizare lucrari si conuri de protectie;
- aparatura si scule necesare verificarilor periodice si a interventiilor incaz de avarie;
- un stoc de module, subansamble, componente specializate destinate interventiilor in caz de avarie.
Modalitatea de indeplinire Cerinte nr. 5, 6 si 7: - Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere ca dispune de dotarea necesara indeplinirii contractului - Formularul nr. 10;
- Ofertantul va prezenta documente care sa demonstreze ca, pentru indeplinirea contractului, dispune de utilajele/echipamentele solicitate. - Se vor depune autorizatiile utilajelor pentru care s-au solicitat acestea/o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea aplicata faptei de fals in acte, din care sa reiasa ca in cazul declararii ofertei depuse ca fiind castigatoare, se vor obtine respectivele autorizatii inainte de inceperea lucrarilor.- In situatia in care ofertantul nu dispune de utilajele/echipamentele solicitate, acesta va prezentacontracte/precontracte de inchiriere sau angajamentul privind dotarea corespunzatoare.
Cerinta nr. 8.(valabil pentru ambele loturi)
In cazul in care ofertantul intentioneza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractantilor, precum si partea lor de implicare in contract. Ofertantul va depune Formularul nr. 11
Cerinta valabila pentru ambele loturi:
Ofertantul trebuie sa implementeze un sistem de management al calitatii raportat la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea pentru domeniul contractului.
Ofertantul va prezenta un certificat valabil la data limita de depunere a ofertelor, emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii in domeniul contractului. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de Certificat sau echivalent pentru partea sa de implicare in contract.Nota: Se vor accepta si ofertantul/ofertantii care dovedeste/dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul/ofertantii va/vor primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 6 si Formularul nr. 7.- Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei.- Conversia leu/euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare cu privire la experienta similara trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare va asigura indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Precizari: Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, care trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.In cazul unei oferte in asociere, cerintele cu privire la personal se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.Se vor prezenta documentele solicitateSe vor prezenta documentele solicitate, in copie lizibila "conform cu originalul".Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate.Se vor prezenta documentele solicitate, in copie lizibila "conform cu originalul".Se vor prezenta documentele solicitate, in copie lizibila "conform cu originalul".Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere ca dispune de dotarea necesara indeplinirii contractului - Formularul nr. 10;
Se vor prezenta documentele solicitate, in copie lizibila "conform cu originalul".Se vor prezenta documentele solicitate.Se va prezenta certificatul ISO 9001:2008, in copie lizibila "conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2013 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante: Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Sala de sedinte - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati de U.C.V.A.P. (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje. In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu preturi egale, departajarea acestora se va face prin reofertarea pretului in plic inchis.Modul de evaluare: Pentru LOT nr. 1: Oferta castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii in totalitate a prevederilor cuprinse in caietul de sarcini.Pentru LOT nr. 2:1. Nivelul propunerii financiare pentru serviciile de intretinere ? mentenanta: a) 50 puncte pentru oferta cu pretul cel mai scazut; b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a), punctajul se acorda astfel: punctaj alocat = cel mai mic pret / pretul din oferta ?n? x 50 puncte.2. Nivelul propunerii financiare pentru serviciile de interventie/service si servicii de reparatii, altele decat serviciile de intretinere-mentenanta, care vor fi efectuate in cazul avarierii sau deteriorarii instalatiilor de semaforizare si dirijare a traficului in situatii precum: accidente de orice natura; acte de vandalism; furturi; distrugeri provocate de cauze de forta majora; deteriorari provocate automatului de semaforizare in timpul executiei de alte lucrari in zona instalatiei (apa, canal, gaze, electrice, terasamente, refaceri carosabil, trotuare, etc); deteriorari provocate de cauze externe automatului de semaforizare: a) 25 puncte pentru oferta cu pretul cel mai scazut; b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a), punctajul se acorda astfel: punctaj alocat = cel mai mic pret / pretul din oferta ?n? x 25 puncte.3. Nivelul propunerii financiare pentru furnizare materiale si componente necesare executiei serviciilor de interventie/ service, reparatii: a) 25 puncte pentru oferta cu pretul cel mai scazut; b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a), punctajul se acorda astfel: punctaj alocat = cel mai mic pret / pretul din oferta ?n? x 25 puncte.Oferta castigatoare va fi oferta cu punctajul cel mai mare in conditiile respectarii in totalitate a prevederilor cuprinse in caietul de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai nr.37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212171
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2013 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer