Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere si reparatii, tip abonament lunar, pentru 142 masini de numarat bancnote tip De La Rue 2620 SDUV


Anunt de participare (utilitati) numarul 48735/03.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Morarescu, Tel.021/2009330, Email: [email protected], Fax: 021/2007411
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intretinere si reparatii, tip abonament lunar, pentru 142 masini de numarat bancnote tip De La Rue 2620 SDUV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctele de lucru ale masinilor de numarat bancnote, din cadrul subunitatilor C.N. Posta Romana S.A.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si reparatii, tip abonament lunar, pentru 142 masini de numarat bancnote tip De La Rue 2620 SDUV, care au data punerii in functiune(PIF) anul 2000, repartizate conform Anexei I din Caietul de sarcini.Anexa I cuprinde situatia centralizata, la nivel de judet, a numarului de masini de numarat bancnote.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50310000-1 - Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinere si reparatii, tip abonament lunar, pentru 142 masini de numarat bancnote tip De La Rue 2620 SDUV
Valoarea estimata fara TVA: 65, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este 650 lei si se va depune in contul Companiei Nationale Posta Romana S.A. RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la Banc Post Reprezentanta
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale C.N. POSTA ROMANA S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind: eligibilitatea, neancadrarea in art. 181;Certificatul ce atesta plata taxelor si impozitelor catre bugetul local, eliberat de catre primaria locala;
Certificatul ce atesta plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat, eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor;
Certificat emis de Oficiul Comertului de pe langa tribunalul teritorial;
Certificat de cazier fiscal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil.Declaratie privind cifra medie de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani;Declaratie privind: studiile, pregatirea profesionala a personalului de conducere, persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii, utilaje, echipamente pentru indeplinirea contractului, subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casierie sau RO23BPOS85002717790ROL02 Banc Post Reprezentanta.La costul documentatiei de atribuire se va adauga TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2008 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2008 14:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se va achizitiona pe baza de imputernicire scrisa, in care vor fi mentionate datele de identificare ale societatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. POSTA ROMANA S.A. - Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dacia, nr.140, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel.021/2009257, Fax: 021/2009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2008 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer