Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinere spatii verzi din municipiul Satu Mare


Anunt de participare numarul 146091/28.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Manoliu Mihaela, Marin Monica, Szenasi Angela, Tel. +40 261807517, Email: [email protected], Fax: +40 261807510, Adresa internet (URL): http: //www.satu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Intretinere spatii verzi din municipiul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 21, 029, 516.28RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere spatii verzi din parcuri, scuaruri, o gradina, curti interioare, aliniamente stradale, zone verzi din interiorul cvartalelor de locuit (cartiere) care au in compozitie suprafete inierbate, rabate flori, arbori si arbusti ornamentali, garduri vii, piese de mobilier urban, alei, trotuare:
Lotul 1: Pietonal Coposu, Piata 25 Octombrie, Parc Mic, Parc Libertatii si zonele verzi adiacente
Lotul 2: Piata Romana, Parc Vasile Lucaciu, Scuar Wolfenbuttel, Scuar Cosbuc, Parc Turnul Pompierilor si zonele verzi adiacente
Lotul 3: Parc Viitorului, Parc Titulescu, Parc Eroii Revolutiei, Insule Pod Golescu, Scuar Aurel Vlaicu, Scuar Botizului, si zonele verzi adiacente
Lotul 4: Parc Linistii, Parc Brandusa, Scuar Geneza, Insule Spital Judetean, Scuar Prahova si zonele verzi adiacente
Lotul 5: Parc Closca, Cimitirul Eroilor, Parc George Boitor, Parc Soarelui, Parc UFO si zonele verzi adiacente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
77211500-7-Servicii de elagaj (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini aferente fiecarui lot in parte.
Lotul 1: Pietonal Coposu, Piata 25 Octombrie, Parc Mic, Parc Libertatii si zonele verzi adiacente
Lotul 2: Piata Romana, Parc Vasile Lucaciu, Scuar Wolfenbuttel, Scuar Cosbuc, Parc Turnul Pompierilor si zonele verzi adiacente
Lotul 3: Parc Viitorului, Parc Titulescu, Parc Eroii Revolutiei, Insule Pod Golescu, Scuar Aurel Vlaicu, Scuar Botizului, si zonele verzi adiacente
Lotul 4: Parc Linistii, Parc Brandusa, Scuar Geneza, Insule Spital Judetean, Scuar Prahova si zonele verzi adiacente
Lotul 5: Parc Closca, Cimitirul Eroilor, Parc George Boitor, Parc Soarelui, Parc UFO si zonele verzi adiacente
Valoarea estimata fara TVA: 21, 029, 516.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuant.g.p.este: LOT1-16.400 LEI;LOT2-13.500 LEI;LOT3-13.000 LEI;LOT4-17.000 LEI;LOT 5-15.000 LEI.Data la care se va face echiv.g.p. din LEI in alta valuta va fi data public. anunt. de particip.in SEAP.Banca al carei curs va fi luat in consid.este BNR. 2.Cf.art.85, lit b) din HG925/2006, per.de valab.a g.p.va fi cel putin egala cu per.de valab.a ofertei, adica de 180 zile, de la data limita de dep.a ofert.indic.in anunt.de particip public.in SEAP pt.prez.proced.3.Cf art.86, alin.(1), din HG 925/2006 g.p.se va const.prin virar.banc.sau prin instrum.de garantare.Instru.de garan.vor fi emis, de regula, de o banca din Rom.sau dupa caz, de o banca din strainat.de prefer.cu coresp.in Rom., ori de o soc.de asig.Instru.de garan.trebuie: -sa fie prez.in orig.-sa contina in clar denum.aut.contr.in fav.careia s-a const.-sa faca ref.expresa la proc.org.de aut.cont.-sa fie constit.in cuantumul sumei fixe preciz.in doc de atrib.-sa aiba inscrisa valab.pt care a fost constit, care treb.sa coresp.cu cea inscrisa in doc.-sa prev.mod.de exec.a platii g.p., respectiv, condi.sau necondi. G.p. trebuie sa fie irevocabila. Contul pt.g.p.al Mun SM este: RO46TREZ5465006XXX000201 desch.la Trez SM, iar codul CUI: 4038806.Cf art.86, alin.(6), din HG925/2006 g.p. trebuie sa fie prezent. cel mai tarziu pana la data si ora stabilita pt. deschid. ofert. indicate in anunt.partip.publ.in SEAP.In cazul in care G.p.este cons.sub forma unui Instru. de garantare, aceasta va fi dep.in orig.la sed.aut.contr., pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofert. indicata in invit.de particp.publ.in SEAP 4.Retinerea g.p.se va face in conf. cu prev. leg. in domen. achizit. publice. Cuantumul g.p.care se va retine in cond prev. la 278^1 din OUG 34/2006 este cf prev. art. 278^1, alin.(1), lit b) pt.LOT 2, 3si5; lit c) pt. LOT 1si4 din OUG 34/2006 actualiz. 5.In caz incadrarii in categ. IMM ofer. vor benef de prev.art.16 alin.(2) din Leg.346/2004 actualiz si vor prez declaratia potriv. Anexei 1 la Leg.346/2004 actualiz. 1) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.2) Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.90, alin.(1) si alin. (3) din HG.925/2006.In cazul incadrarii in categ.IMM, ofertantii vor beneficia de prev.art.16 alin.(2)din Lg.346/2004 actualiz si vor prezenta declaratia potriv. Anexei 1 din. Lg.346/2004 actualiz.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Form.1 din fisierul "Formulare" al Documentatiei de atribuire).Potrivit prevederilor Ordinului ANRMAP nr.314/2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, prin care certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi operatori economici, certificatul va fi prezentat fie in numele asocierii, caz in care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii economici ce fac parte din asociere, fie in nume propriu de catre fiecare operator economic care face parte din asociere.2)Declaratia privind eligibilitatea (conform Formularului 12A din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire).Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In situatia in care ofertantul prezinta tert sustinator, acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006.3)Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 (conform Formularului 12B ? pentru ofertant/ofertant asociat si respectiv daca e cazul conform Formularului 12B^1 ? pentru tert sustinator, potrivit modelelor formularelor din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire). Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In situatia in care ofertantul prezinta tert sustinator, acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit.a), lit.c1) si lit.d).din OUG 34/2006.4)Declaratia privind calitatea de participant la procedura (conform Formularului 12C din fisierul "Formulare" al Documentatiei de atribuire).5)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidate al statului, prezentat in forma lizibila ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la nivelul celelei de-a doua luni anterioara celei in care se depun ofertele. In caz in care procedura de emitere a acestor certificate nu permit confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, op.ec. pot depune o declaratie pe proprie raspundere potr. art.11 alin(4) din H.G. nr.925/2006.6)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, prezentat in forma lizibila ?conform cu originalul?. Din certificat trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la nivelul celelei de-a doua luni anterioara celei in care se depun ofertele. In caz in care procedura de emitere a acestor certificate nu permit confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, op.ec. pot depune o declaratie pe proprie raspundere potr. art.11 alin(4) din H.G. nr.925/2006.7)Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art.69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/2003 (conform Formularului D din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire). Declaratia in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art.90 si art.93 din Legea 161/2003 va fi prezentata pentru ofertant, ofertant asociat, subcontractant si tert sustinator. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 si art. 90 si 93 din Legea 161/2003 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: Dr. Coica Costel Dorel, Viceprimari: Papici Marcela Anamaria, Roca Radu Tiberiu Consilieri locali: Albu Adrian, Ardelean Octavian Iulian, Ardelean Radu Ovidiu, Bancea Valeriu Petru, Butka Gergely Norbert, Fanea Dumitru, Fogel Vasile, Iura Florin Horatiu, Leitner Istvan Atilla, Kiss Iosif, Lang Ladislau, Magyar Lorand Balint, Masculic Csaba, Micle Adrian, Nits Janos, Pop Ioan, Ratiu Cosmin Constantin, Rogoz Manuela Bianca, Roman Radu Adrian, Szocs Peter Levente, Suta Nicolae Francisc; Secretar- Suciu Mariana, Dir.Economic ? Ursu Lucica; Administrator public - Babut Domuta Dan, Sef Serviciul Juridic Contencios Arhiva- Racolta Mihaela , CFP ? Ratiu Anca Amalia; Sef Birou Achizitii Publice ?Manoliu Mihaela Cristina; Munteanu Tantas Gheorghe Grigore Sef Serviciul administrare domeniu public si privat, servicii publice; Comisia de evaluare (inclusiv membrii de rezerva): Munteanu Tantas Gheorghe Grigore Sef Serviciul administrare domeniu public si privat, servicii publice; Consilier SADPPSP - Szenasi Angela, Consilier SADPPSP ? Marin Monica, Consilier SADPPSP - Criste Ramona Carla, Consilier SADPPSP ? Surulescu Luminita Viorica, Consilier SADPPSP ?Ciulean Oana, Sef Birou Achizitii Publice ?Manoliu Mihaela Cristina, Consilier Biroul achizitii publice ? Negru Angelica, Consilier Biroul achizitii publice- Caras Antonela; Consilier Biroul achizitii publice ? Mare Daniela Claudia; Consilier Biroul achizitii publice- Szilagyi Andrea, Consilier Biroul achizitii publice ? Biris Gavril Florin; Consilier Biroul achizitii publice- Luca Ioan; Consilier Biroul Energetic ? Haidu Zsolt.Pentru situatia participarii la licitatie cu oferta comuna, toate documentele aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi prezentate de fiecare dintre ofertantii asociati.
Toate documentele aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii. 1.Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in forma lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul?, cu obiect de activitate in domeniul care face obiectul contractului. Informatiile prezentate in certificatul consatatator
ONRC trabuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertalor.
Nota: Autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator ONRC in original sau in copie legalizata.
2. Numai pentru persoanele juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, cu obiect de activitate in domeniul care face obiectul contractului in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Pentru situatia participarii la licitatie cu oferta comuna, documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi prezentate de fiecare dintre ofertantii asociati.
Documentul aferent cerintei de calificare solicitat mai sus va fi transmis in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. EXPERIENTA SIMILARA - cerinta 1: (cerinta comuna pentru toate loturile)
Ofertantul are obligatia de a face dovada executarii in ultimii 3 ani de servicii similare avand ca obiect servicii de intretinere si amenajare spatii verzi, servicii duse la bun sfarsit, care au facut obiectul a unui contract sau mai multor contracte in valoare cumulata de minim:
- 1.500.000 lei fara TVA pentru Lotul 1;
- 700.000 lei fara TVA pentru Lotul 2;
- 600.000 lei fara TVA pentru Lotul 3;
- 1.400.000 lei fara TVA pentru Lotul 4;
- 800.000 lei fara TVA pentru Lotul 5.S-a stabilit aceasta valoare, avandu-se in vedere faptul ca potrivit art. 9 litera a) si art. 65 lit f) din H.G. 925/2006, actualizata, suma valorilor serviciilor executate, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, nu poate fi stabilita mai mare decat valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru.
In vederea indeplinirii acesteui nivel minim impus, se va prezenta un tabel (?FORMULARUL T?) in care se va mentiona numai acel contract /acele contracte de prestari servicii intretinere zone verzi, in valoare cumulata de minim:
- 1.500.000 lei fara TVA pentru Lotul 1;
- 700.000 lei fara TVA pentru Lotul 2;
- 600.000 lei fara TVA pentru Lotul 3;
- 1.400.000 lei fara TVA pentru Lotul 4;
- 800.000 lei fara TVA pentru Lotul 5, mentionand in tabel urmatoarele: numarul si data contractului de servicii, obiectul si denumirea serviciului/serviciilor, descriere a succinta a serviciilor prestate, beneficiarul/beneficiarii serviciului, valoarea totala a contractului, valoarea aferenta procentului de servicii executate de ofertant, perioada si locul executiei serviciului. Anexat tabelului se vor prezenta certificate/documente emise de beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte valoarea, perioada si locul executiei serviciilor si care precizeaza daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.In cazul depuneri ofertei la mai multe loturi, in ceea ce priveste valoarea cumulata a contractelor cerinta se va considera indeplinita in situatiain care se atinge nivelul minim impus aferent lotului cu valoarea estimata cea mai mare.In cazul in care ofertantul nu a fost singurul executant al serviciilor (a fost asociat cu alt operator economic), se vor mai prezenta in forma lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? documente doveditoare din care sa reiasa procentul executat de catre ofertant si valoarea aferenta procentului de servicii efectuate de ofertant.
Experienta similara este necesara deoarece serviciile care se solicita a se executa pe raza municipiului Satu Mare sunt foarte complexe si doar prin prestarea unor servicii similare care au fost finalizate corespunzator, operatorul economic poate acumula experienta in domeniu si dovedi capacitatea de a duce la bun sfarsit asemenea contracte.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
2.RESURSE UMANE (cerinta comuna pentru toate loturile) - cerinta 2:
Pentru asigurarea calitatii serviciilor si pentru demonstrarea capacitatii profesionale de a presta serviciile care fac obiectul prezentei proceduri, tinind cont de specificul si de complexitatea acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat, atoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligatorie asigurarea de catre ofertant a unui inginer cu specializarea horticultura, peisagistica sau silvicultura.In cazul depuneri ofertei la mai multe loturi, cerinta se va considera indeplinita si in situatiain care se nominalizeaza o singura persoana inginer cu specializarea horticultura, peisagistica sau silvicultura.
Pentru persoana nominalizata se vor prezenta documente justificative din care sa rezulte specializarea acesteia, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In situatia in care persoana nominalizata este angajatul ofertantului, ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca acesta este angajatul sau.
In cazul in care pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert sustinator), potrivit art. 190 din OUG 34/2006 actualizata si conform art. 11?1 alin (1), (2) si (3) din HG nr. 925/2006 actualizata, ofertantul are obligatia de a prezenta angajament ferm conform Anexa nr. 20 si 22 din documentatia de atribuire, incheiat cu acea persoana, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele profesionale pentru indeplinirea cerintei solicitate, prezentand totodata si formularele 12A, 12B?1 si D, pentru aceasta persoana.Cerinta este indeplinita si daca ofertantul prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? un contract de prestari servicii/colaborare (sau alt tip de contract), valabil la data limita de depunere a ofertelor indicata in invitatia de participare, pe domeniul solicitat.
Cerinta este indeplinita si daca ofertantul prezinta un angajament de participare, conform art. 188, alin. (3), lit. b) din OUG 34/2006 actualizata, pentru asigurarea de servicii pe domeniul solicitat. ?Angajamentul de participare? se va prezenta potrivit Formularului 2 din fisierul ?FORMULARE? al Documentatiei de atribuire.
Pentru oferta comuna ? depusa de mai multi operatori economici, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Serviciile de intretinere a zonelor verzi necesita personal cu studii superioare in domeniul horticultura, peisagistica sau silvicultura, deoarece fiecare specie de arbori, arbusti si flori precum si gazonul are cerinte specifice. Cu alte cuvinte doar inginerii cu specializarea horticultura, peisagistica sau inginerii silvicultori cunosc cerintele biologice aferente diferitelor specii fata de sol, clima si astfel pot asigura aplicarea corespunzatoare a activitatilor care fac obiectul acordului cadru si care se impun pentru buna dezvoltare a vegetatiei si intretinerea spatiilor verzi in vederea asigurarii capacitatii de regenerare a atmosferei, a protectiei fonice si eoliene, asa cum prevede art. 62 din legea 195/2005 privind protectia mediului.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
3. DOTARI TEHNICE (cerinta comuna pentru toate loturile) - cerinta 3:
Avand in vedere natura serviciilor ce urmeaza a fi executate si anume servicii de intretinere zone verzi si specificatiile din Caietul de sarcini, autoritatea contractanta stabileste ca nivel minim asigurarea urmatoarelor utilaje: moto-ferastraie ? 3 buc, pompa de udat ? 1 buc, motounelte cu dispozitive de taiere (motocoasa) ? 5 buc, masina de tuns gazon cu motor ? 2 buc, tractor ? 1 buc, autoutilitare ? 2 buc. Acesta este nivelul minim solicitat in situatia depuneri ofertei la unul sau mai multe loturi.
Ofertantul va declara pe proprie raspundere prin Formularul 12H ca detine in dotare proprie, inchiriate sau are puse la dispozitie prin alte forme utilajele mentionate. In acest sens se vor prezenta contractele de inchiriere/colaborare.
In cazul in care pentru indeplinirea acestui nivel minim ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert sustinator) sau de alte persoane (terti sustinatori), potrivit art. 190 din OUG 34/2006 actualizata si conform art. 11?1 alin (1), (2) si (3) din HG nr. 925/2006 actualizata, ofertantul are obligatia de a prezenta angajamente ferme conform Anexa nr. 20 si 21 din documentatia de atribuire, incheiate cu acele persoane, prin care acestea confirma faptul ca vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate pentru indeplinirea cerintelor pe care ofertantul nu le are in dotare proprie. Anexat acestor angajamente, se vor prezenta Formularele 12 A, 12B?1 si D pentru persoanele care asigura sustinerea.
Pentru executarea la un nivel calitativ ridicat precum si intr-un interval de timp scurt a activitatilor care fac obiectul acordului cadru si care se impun pentru buna dezvoltare a vegetatiei si intretinerea spatiilor verzi in vederea asigurarii capacitatii de regenerare a atmosferei, a protectiei fonice si eoliene, asa cum prevede art. 62 din legea 195/2005 privind protectia mediului, este imperios necesara utilizarea utilajelor solicitate.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
4. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTI:
Se solicita prezentarea de informatii privind subcontractantii, referitor la partea/partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora, acordul de subcontractare a acestuia/acestora.
In acest sens se va prezenta Declaratia potrivitFormularului 12G din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire.
Pentru subcontractant/subcontractanti se vor mai prezenta:
Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/ 2003 (conform Formularului D din fisierul ?Formulare? al Documentatiei de atribuire) si acordul de subcontractare.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
5. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca e cazul):
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii
numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, iar Acordul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere prezentat in original, in care sa se mentioneze cel putin urmatoarele: -ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului; -ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor; -atat pe parcursul derularii procedurii cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului liderul este responsabil in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Acordul de asociere va indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII ? CERINTA MINIMA
Autoritatea contractanta solicita in vederea demonstrarii asigurarii calitatii serviciilor, tinand cont de prevederile art.191 din OUG 34/2006 actualizata, documentul care sa dovedeasca faptul ca ofertantul are implementat sistemul ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul care face obiectul contractului. Documenul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor si se va prezenta in copie lizibila ?conform cu originalul?. In cazul depunerii de oferte comune cerinta privind Standardul de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: - un tabel potrivit ?FORMULARUL T?din fisierul ?Formulare? in care se va mentiona numai acel contract /acele contracte de prestari servicii intretinere zone verzi mentionand in tabel urmatoarele: numarul si data contractului de servicii, obiectul si denumirea serviciului/serviciilor, descriere a succinta a serviciilor prestate, beneficiarul/beneficiarii serviciului, valoarea totala a contractului, valoarea aferenta procentului de servicii executate de ofertant, perioada si locul executiei serviciului- certificate/documente emise de beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte valoarea, perioada si locul executiei serviciilor si care precizeaza daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsi.In cazul depuneri ofertei la mai multe loturi, in ceea ce priveste valoarea cumulata a contractelor cerinta se va considera indeplinita in situatiain care se atinge nivelul minim impus aferent lotului cu valoarea estimata cea mai mare.Nota: Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: - pentru persoana nominalizata ca inginer cu specializarea horticultura, peisagistica sau silvicultur se vor prezenta documente justificative din care sa rezulte specializarea acesteia, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- declaratie pe proprie raspundere a ofertantului ca persoananominalizata face parte din personalul propriu angajat al acestuia.- in cazul in care pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert sustinator), potrivit art. 190 din OUG 34/2006 actualizata si conform art. 11?1 alin (1), (2) si (3) din HG nr. 925/2006 actualizata, ofertantul are obligatia de a prezenta angajament ferm conform Anexa 20, Anexa 22, Formularele 12A, 12B^1 ?i D, modele din fisierul ?Formulare? al Documenta?iei de atribuire.- un contract de prestari servicii/colaborare (sau alt tip de contract) in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? pe domeniul solicitat, valabil la data limita de depunere a ofertelor indicata in invitatia de participare.- un ?angajament de participare?, conform art. 188, alin. (3), lit. b) din OUG34/ 2006 actualizata (potrivit modelului Formularul 2 din fisierul ?FORMULARE? al Documentatiei de atribuire), pentru asigurarea de servicii pe domeniul solicitat.Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: - declaratia pe proprie raspundere potrivit Formularul 12H din fisierul ?Formulare?, ca detine in dotare proprie, inchiriate sau are puse la dispozitie prin alte forme utilajele mentionate. In acest sens se vor prezenta contractele de inchiriere/colaborare.- In cazul in care pentru indeplinirea acestui nivel minim ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert sustinator) sau de alte persoane (terti sustinatori), potrivit art. 190 din OUG 34/2006 actualizata si conform art. 11?1 alin (1), (2) si (3) din HG nr. 925/2006 actualizata, ofertantul are obligatia de a prezenta angajamente ferme conform Anexa nr. 20 si 21 din documentatia de atribuire, incheiate cu acele persoane, prin care acestea confirma faptul ca vor pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate pentru indeplinirea cerintelor pe care ofertantul nu le are in dotare proprie. Anexat acestor angajamente, se vor prezenta Formularele 12 A, 12B?1 si D pentru persoanele care asigura sustinerea.Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: -?Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? potrivit Formularul 12G din fis.?Formurale? al Documentatiei de atribuire.- ?Declaratia pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006, art. 90 si art. 93 din Legea 161/ 2003? potrivit Form. D din fisierul ?Formurale? al Documenta?iei de atribuire pentru subcontractanti / subcontractanti si acord de subcontractare (daca e cazul).Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: - acord de asociere.Toate documentele aferente cerintei de calificare solicitata mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: - Dovada certificarii ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul care face obiectul contractuluiv, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila ?conform cu originalul?. In cazul depunerii de oferte comune cerinta privind Standardul de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Toate documentele aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi transmise in forma scanata in SEAP, in conformitate cu Hotararea 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2013 23:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
NOTA1: In cazul in care se constata ca urmare a pretului similar ofertat, ca doua sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc, pentru departajare ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens ofertantii vor prezenta in SEAP, propunerea financiara cu un nou pret, in termenul precizat de comisia de evaluare.NOTA2: In cazul in care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emise de o societate de asigurari se va prezenta pe langa scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare in original, semnata de catre asigurator si asigurat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiului Satu Mare - Serviciul Juridic
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr. 1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261807545, Fax: +40 261807510, Adresa internet (URL): www.satu-mare.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer