Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Intretinerea ( revizii tehnice curente) si intocmire carti tehnice la instalatiile de ridicat , care apartin CT Sud si CET Centru.


Anunt de participare (utilitati) numarul 70991/20.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Transporturi, Tel.0256308337, In atentia: Birou Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0256430631
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intretinerea ( revizii tehnice curente) si intocmire carti tehnice la instalatiile de ridicat , care apartin CT Sud si CET Centru.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SC COLTERM SA Timisoara CT-Sud din Calea Sagului nr 201 si CET Centru Pta Romanilor nr 11
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
efectuarea de revizii tehnice curente ( la fiecare 4 luni) si intocmire carti tehnice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Revizii tehnice curente la 77 buc instalatii de ridicat ( macarale, poduri rulante, electropalane, palane manuale, vinciuri, raciuri)si intocmire carti tehnice la 4 buc instalatii de ridicat , care apartin CT Sud si CET Centru.
Valoarea estimata fara TVA: 125, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 1200 lei; garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii - plan de reparatii platile se vor face in lei , prin Op in max 30 zile de la accept facturiilor prestatorului de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea se va legaliza pentru grupul de operatori economici declarati castigatori pana la data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratii eligibilitate; declaratie neincadrare in prev art.181 din ord.;prezentarea certificatului de atestare fiscala pt. plata impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale emis de ANAF si a certificatului de plata a impozitelor si taxelor la bugetele locale emis deadministratia locala sau certificate similare emise de autoritatile competente din tara in care este stabilit ofertantul (original sau copie legalizata ) care confirma plata acestaora la data de 30.11.2008; - Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului ( original) - Certificat de inregistrare emis de oficiul registrului comertului / Autorizatie de functionare / altele echivalente ( copie)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerintele prevazute la cap "Situatia personala a candidatului /ofertantului" si cap "Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)", se demonstreaza de fiecare membru al grupului, prezentandu-se in acest sens documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani. Se impune ca cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 anisa fie mai mare sau cel putin egala cu 300.000 lei (reprezentand 69902 euro, la data de 19.01.09 )
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani ;Recomandare de la cel putin unul din beneficiarii enumerati in lista la care au fost prestate servicii similare - Servicii de reparare si intretinere a macaralelor;Declaratie care contine informatii privind, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Se impune ca personalul calificat si instruit pentru intretinerea si revizia periodica a instalatiilor de ridicat ( mecanici, lacatusi si electricieni) sa fie cu o practica de cel putin 2 ani in meserie.-AutorizatiaISCIR conform PT ISCIR R1-2003 pentru reparatii, intretinere si revizii tehnice la instalatii de ridicat sau echivalent-AutorizatiaISCIR conform PT ISCIR R1-2003 pentruexpertizari si proiectare sau echivalent-AutorizatiaISCIR conform PT ISCIR R2-2003 pentru asigurarea serviciilor de reparatii si revizii tehnice la mecanisme de ridicat sau echivalent-Declaratie privind utilajele , instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului;
-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Dovada ca prestatorul are implementat sauin curs de implementare un sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001/2004si un sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala conform standardului OH SAS 18001/2007, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2009 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 8 RON
Conditii si modalitate de plata: DA de la Bir Achizitii in max 4 zile de la solicit la fax 0256430631 Plata la casierie ora 8-10;13-14, 30 prin op ec sau firma curier imputer de op ec
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.02.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
50zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.02.2009 10:00
Locul: sediul SC COLTERM SA Timisoara str.Episcip J.Lonovici nr.4 ( parter - sala de instructaj)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputernicitii operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Sectia Contencios Administrativ si Fiscal Timis
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 305300, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleosnr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostiintade catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COLTERM SA - Oficiu juridic
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovici nr 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel.0256308348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2009 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer