Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR PE TIMP DE IARNA - DESZAPEZIRE ? in perioada 2013 ? 2016


Anunt de participare numarul 145662/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA JUDETEANADE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILORIASI
Adresa postala: B-DUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, NR 13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL IONUT MINCIUNA BEJAN, Tel. +40 232255961, Email: [email protected], Fax: +40 232255960, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREA CURENTA ADRUMURILOR PE TIMP DE IARNA- DESZAPEZIRE ? in perioada2013 ? 2016
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din judetul Iasi aflate in administrarea DJADP Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 38 luni
Valoarea estimata fara TVA: 16, 128, 956RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie min.4 contracte subsecvente.Intervalul de timp la care se estimeaza ca se vor atribui contr. subsecv.: 15-31 oct.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent estimat a se atribui este de 4.839.200 lei fara TVA si se refera la primul contract subsecvent, cel aferent iernii 2013-2014.Durata contra. subsecvent cel mai mare este de 4, 5 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea si deszapezirea retelei de 1050 km de drumuri judetene pe cele doua niveluri de interventie, respectiv I si II, in conformitate cu cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinerea curenta a drumurilor pe timp de iarna ? deszapezire -in perioada2013 ? 2016, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Cantitatileestimate minime si maxime atat pentru acordul cadru, cat si pentrucontractele subsecvente se regasesc in listele din cadrul documentatiei tehnice: Formularul 1A, Formularul 1B si anexele 5, 6, 7 si 8(cantitati estimate minime), respectivFormularulA, FormularulB si anexele 1, 2, 3 si 4(cantitati estimate maxime).
Valoarea estimata fara TVA: 16, 128, 956RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
38 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 320.000 lei.Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constituire: - virament bancar in contul Autoritatii Contractante RO41TREZ4065006XXX008195, la Trez. Mun.Iasi, cod fiscal: 14009336sau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Garantia de participare se va constitui conform art.86 alin.(1), din HG 925/2006, cu modif. si completarile ulterioare, trebuie sa prevada ca va fi irevocabila si ca plata garantiei se va executa respectand prevederile art.86, alin (3), lit. ?a?, ?b? din HG 925/2006Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa faca referire la toate cazurile privind dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare sau o parte din garantia de participare, conform: ? art.87, alin. (1) din HGR nr.925/2006;? art.278^1 , alin. (1), lit.c) si alin.(2) din OUG nr.34/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in favoarea autoritatii contractante vor fi respinse ca inacceptabile.In cazul constitituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara se va completa?formularul nr. 13.IMM au dreptul la o reducere de 50% pentru garantia de participare. Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor.Restituirea garantiei de participare se face conform art. 88 din HG nr. 925/2006 actualizata.Data la care se va aface echivalenta leu/euro: cursul comunicat de BNR cu 7 zile anterior datei limita de depunerea ofertelor. - cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului fara T.V.A.- modul de constituire a garantiei de buna executie: ?prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale conform art.90, alin (3) din HG 925/2006;sau?prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art.90, alin(1) din HG 925/2006.Garantia de buna executie constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, devine anexa la contract, va fi irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa respectand prevederile art.86, alin(3), lit.?a?, ?b?, din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art.92 alin (2) din HG 925/2006.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare bancara se va completa formular nr.14.IMM-uri: daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Iasi
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1Ab) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1B
c) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 1Cd) Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-formular 1D. Se va completa obligatoriu si de fiecare subcontractant si tert sustinator, daca este cazul.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea sifinalizarea procedurii de atribuire sunt: Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor Chirila- Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi;Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloae Dinu, Baciu Mihai, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel, Daniel Ionut MINCIUNA-BEJAN - director executiv DJADP Iasi, Antoneta Manolache ? sef serviciu derulare contracte, Bogdan Benta-consilier comp. FCSA, Radu Daniel Dima-consilier juridic comp. juridic, Mihai Iftimiei-consilier juridic DAPC-CJ Iasi, Carmen Irimia-consilier comp. AP, Marius Nedelcu-consilier SDC, Mihai Ciopate-consilier SDC, Laurentiu Diaconu ?consilier comp. ADP, Andrei Cazacu-consilier SDC.
e) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 2f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele(certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.);g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele (certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.)h) persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. (Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice/fizice straine - Prezentarea de documente care sa dovedesca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica , atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionala la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului- traduse in limba romana si legalizate, din care sa rezulte faptul ca ofertantul are inscrisa in domeniul de activitate activitatea ce face obiectul procedurii, si nu are inscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, declararea starii de faliment.
Nota 1: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul
sustinator). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minimum: - 9.500.000 leiOfertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/ Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani
(2010, 2011, 2012).
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii, iar cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 4:
a) Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR, publicat pe site-ul www.bnr.ro, aferent fiecarui an in parte.
Anul 2010:1 ? = 4, 2099 RON
Anul 2011:1 ? = 4, 2379 RON
Anul 2012:1 ? = 4, 4560 RON
Cerinta nr. 2
Informatii privind disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru indeplinirea primului contract subsecvent, aferent iernii 2013-2014.Prezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula primul contract subsecvent, care are valoarea estimata cea mai mare.Operatorul economic va demonstra ca are resurse financiare reale negrevate de datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare in valoare de 3.200.000 lei pentru a realiza cash-flowul de prestare a serviciilor, pe o perioada de 3 luni de derulare de la data semnarii primului contract subsecvent.Suma va fi imobilizata si destinata necesitatilor primului contract subsecvent, in cazul ofertei castigatoare, indiferent de obligatiile ce ii revin Ofertantului in cadrul altor contracte.
In cazul unei asocieri, liderul asociatiei este obligat sa prezinte acest document de unde sa rezulte ca poate asigura intreaga suma singur sau impreuna cu asociatii.
In cazul sustinerii conform art.186 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?scrisoarea angajanta? din partea unei banci, va fi anexa la ?angajamentul ferm?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa ? Formularul nr.3 ? Informatii generale.Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei banci/institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare suficiente pt. a realiza cash flow de executie a primului contract subsecvent.Resursele financiare ale subcontractantilor nu se iau in calcul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani, avand ca obiect prestarea de servicii similare (ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor).
2. Cerinta minima:
Experienta similara-servicii: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant.Se solicita prezentarea a cel mult doua contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii similare cu serviciile supuse procedurii de achizitie publica (servicii de deszapezire in infrastructura de transport rutier), a caror valoare cumulata va fi cel putin egala cu 4.800.000 lei, fara TVA.Prin ?servicii duse la bun sfarsit? se inteleg:
- servicii receptionate partial; sau
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Nota:
a). Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
b). In cazul derularii acestor contracte in asociere, partea din valoarea/serviciile contractului ce a revenit ofertantului trebuie sa fie de cel putin nivelurile minime de mai sus
c). Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010; 2011; 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roAnul 2010 1 ? = 4, 2099 RON
Anul 2011 1 ? = 4, 2379 RON
Anul 2012 1? = 4, 4560 RON
Se vor prezenta certificate/documente din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor, precum si daca serviciile au fost prestatein conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
3. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
4. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere: - CV- uri semnate in original;
- Diplome si/sau certificate si/sau atestari etc.;
- extrase din Registrul General al Salariatilor ? REVISAL/angajament de participare pentru personalul care nu este angajat al ofertantului.
5. Cerinta minima: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal ?cheie? necesar pentru indeplinirea contractului:
a)Un manager de contract:
Studii - licentiat ?studii superioareExperienta profesionala- Experienta in calitate de coordonator in cadrul unui proiect;
- Experienta specifica incadrul unui proiect/contract similar.
b) Un inginer mecanic ? responsabil cu autoutilajele, utilaje, echipamente, licentiat al Facultatii de Mecanica;
c) Un responsabil autorizat pentru activitatea ce priveste ?sanatatea muncii si securitatea ocupationala a muncii" (SSM) cu experienta in derularea unui contract similar privindserviciile de deszapezire
d) Insotitorutilaje: - min. 23 persoane;
e) Operator deszapezire : - min. 6 persoane, cu cel putin studii medii (liceale);
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului ?cheie?
- CV- uri semnate in original;
- Diplome si/sau certificate si/sau atestari etc, cu exceptia insotitorilor utilaje;
- extrase din Registrul General al Salariatilor ? REVISAL si declaratie de disponibilitate pentru salariati/angajament de participare pentru personalul care nu este angajat al ofertantului.
6. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de achizitie publica.
7. Cerinta minima dotare tehnica: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatoarele dotari si utilaje, autoutilaje, echipamente necesare pentru indeplinirea acordului-cadru, indiferent de forma de detinere (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie):
a) Autofreza, min. 6x6 - min. 6 buc;
b) Autogreder - min. 11 buc;
c) Incarcator frontal (> 2 mc) - min. 6 buc;
d) Autocamion min. 6X4 cu lama si raspanditor - min.17 buc;
e) Autoutilitara cu 7 locuri si bena transport materiale - min. 3 buc ;
f) Telefoane mobile pentru fiecare utilaj+comandament operator;
g) Telefoane mobile fara limita de credit pentru comandament DJADP-8 buc.
h) Laptop - 6 buc, cu dispozitiv mobil de conectare la internet, pentru fiecare operator responsabil de baza de deszapezire sau punct de sprijin;
i) Ofertantul trebuie sa detina in proprietate, inchiriere sau comodat etc. cel putin cate o locatie in Iasi, Pascani, Targu Frumos, Tibanesti, Raducaneni si Vladeni.
Ofertantii vor face dovada detinerii cu orice titlu a echipamentelor/ facilitatilor descrise mai sus, in conditii de functionare legala, care sa asigure capacitatile necesare in conditiile impuse de reglementarile tehnice in vigoare. Documentele se vor prezenta in copie certificata pentru conformitate cu semnatura si stampila.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a inspecta bazele declarate, inclusiv punctele de sprijin, utilajele, autoutilajele si echipamentele prezentate in cadrul ofertei si de a refuza orice locatie sau utilaj care nu corespunde cerintelor, acest fapt atragand dupa sine descalificarea operatorului. Pe perioada de evaluare a ofertelor nu se accepta schimbari ale locatiilor sau utilajelor declarate in oferta.
8. Informatii privind subcontractantii.Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 1D).
1. Standarde de asigurare a calitatii
Certificatul ISO 9001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului acord-cadru, aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii.
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului
Certificatul ISO 14001 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului acord-cadru aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 4: Declaratia privind lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani, avand ca obiect prestarea de servicii similare;Completare formular 5: Fisa de experienta similara.Se vor prezenta certificate/documente din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor, precum si daca serviciile au fost prestatein conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.Completare formular 6Completare formular 6Anexa 6AAnexa 6BAnexa 6CCompletare formular 7Anexa 7ACompletare formular nr. 9 si formular 1D, daca este cazul.Certificatul ISO 9001 sau echivalentCertificatul ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2391
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2013 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2013 11:00
Locul: Sediul DJADP Iasi -B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici si observatorii desemnati de catre UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Conform Art.11 alin.(4)din HG 925/2006 actualizata pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuiere.- Conform cu prevederile art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poate beneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala , dupa caz-sect. ?Formulare?. Angajamentul ferm se va prezenta la deschiderea ofertei, inclusiv in cazul in care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare.- In cazul neprezentarii tuturor documentelor solicitate in documentatia de atribuire, oferta va fi declarata inacceptabila in temeiul Art 36 alin.1, litera b) din HG 925/2006t, nefiind acceptata completarea ulterioara a ofertei.-Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.- Ofertantii care prezinta acte doveditoare ca se incadreaza in categoria IMM-urilor beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea 346/2004.- Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului cadru: minimum 4.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 ? 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de orice act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJADP Iasi - compartiment achizitii publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +40 232-255961, Fax: +40 232-255960
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer