Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE DIN PRAHOVA, PE TIMP DE IARNA 2009-2010, pe 8 sectoare de drumuri


Anunt de participare numarul 87904/06.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 417, Directia Logistica, DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE DISPONIBILA PE SEAP ATASATA LA ANUNTUL DE PARTICIPARE., Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: RUXANDA BUCUR, Tel.0244.529602, Email: [email protected], Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA-
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.2-4, intrarea D, registratura, camera 66, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/514545/167
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE DIN PRAHOVA, PE TIMP DE IARNA 2009-2010, pe 8 sectoare de drumuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare: DRUMURILE JUDETENE DIN PRAHOVA, IMPARTITE PE 8 SECTOARE, conform loturilor din prezentul anunt
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INTRETINEREA CURENTA A DRUMURILOR JUDETENE DIN PRAHOVA, PE TIMP DE IARNA 2009-2010, pe sectoare: - SECTOR I - cuprins intre: DN 72 si DJ 101D - DN1 - DJ 100 B (Balta Doamnei) - 107, 126 KM;
- SECTOR II - cuprins intre: DJ 101D - DN1 - DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov - AlbestiPaleologu - DN1D - limita judetului Ialomita - 108, 748 KM;
- SECTOR III - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1D - limita judetului Ialomita si AlbestiPaleologu - DN1B - limita judetului Buzau - 96, 172 KM;
- SECTOR IV - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1B - limita judetului Buzau si AlbestiPaleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia - 114, 724 KM;
- SECTOR V - cuprins intre: Albesti Paleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia si Albesti Paleologu- Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu - 176, 419 KM;
- SECTOR VI - cuprins intre: Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu si Blejoi - DJ 102 - DC 133- DC 4 - 101, 287 KM;
- SECTOR VII - cuprins intre: Blejoi - DJ 102 - DJ 100D - DC 133 - DC 4 si DN1 ( Sinaia )- 134, 44 KM;
- SECTOR VIII - cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita - 105, 759 KM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 1, 851, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.11.2009 pana la 15.03.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare conf loturi(8 sectoare de drum) conf art.86 din H.G.834/2009 si exprimata in lei.Garantia de buna executie 7 % din val fara T.V.A. a contractului atribuit.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE ( DACA ESTE CAZUL )
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatae, Declaratie privind neincadrarea in art.181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator ORC original sau copie legalizata, Certificat de inregistrare firma copie xerox, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat - original, valabil la data deschiderii ofertelor si obligatiile de plata la bugetul local - original, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2008, Informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie pe 3 (trei)ani lei.: - SECTOR I - cuprins intre: DN 72 si DJ 101D - DN1 - DJ 100 B (Balta Doamnei) - 107, 126 KM, 270.000 lei;
- SECTOR II - cuprins intre: DJ 101D - DN1 - DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov - AlbestiPaleologu - DN1D - limita judetului Ialomita - 108, 748 KM, 270.000 lei;
- SECTOR III - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1D - limita judetului Ialomita si AlbestiPaleologu - DN1B - limita judetului Buzau - 96, 172 KM, 200.000 lei;
- SECTOR IV - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1B - limita judetului Buzau si AlbestiPaleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia - 114, 724 KM, 400.000 lei; SECTOR V - cuprins intre: Albesti Paleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia si Albesti Paleologu- Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu - 176, 419 KM, 740.000 lei;
- SECTOR VI - cuprins intre: Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu si Blejoi - DJ 102 - DC 133- DC 4 - 101, 287 KM, 390.000 lei;
- SECTOR VII - cuprins intre: Blejoi - DJ 102 - DJ 100D - DC 133 - DC 4 si DN1 ( Sinaia )- 134, 44 KM, 750.000 lei;
- SECTOR VIII - cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita - 105, 759 KM, 600.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similara pentru serviciu de curatire pe timp de iarna - deszapezire drumuri, copie contract, recomandare. Declaratie privind efectivele medii anuale, declaratie privind utilajele, echipamentele tehnice, Dotari tehnice impuse in functie de lungimea sectorului, prin documentatia de atribuire si instructiuni.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara - contract pe sect in val de: - SECTOR I - cuprins intre: DN 72 si DJ 101D - DN1 - DJ 100 B (Balta Doamnei) - 107, 126 KM, 130.000 lei;
- SECTOR II - cuprins intre: DJ 101D - DN1 - DJ 100 B ( Balta Doamnei ) si Bucov - AlbestiPaleologu - DN1D - limita judetului Ialomita - 108, 748 KM, 130.000 lei;
- SECTOR III - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1D - limita judetului Ialomita si AlbestiPaleologu - DN1B - limita judetului Buzau - 96, 172 KM, 100.000 lei;
- SECTOR IV - cuprins intre: Albesti Paleologu - DN1B - limita judetului Buzau si AlbestiPaleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia - 114, 724 KM, 200.000 lei;
- SECTOR V - cuprins intre: Albesti Paleologu - DJ 102C - DJ 234 - Salcia si Albesti Paleologu- Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu - 176, 419 KM, 370.000 lei;
- SECTOR VI - cuprins intre: Bucov - DJ 236 - DN1A - Maneciu si Blejoi - DJ 102 - DC 133- DC 4 - 101, 287 KM, 190.000 lei;
- SECTOR VII - cuprins intre: Blejoi - DJ 102 - DJ 100D - DC 133 - DC 4 si DN1 ( Sinaia )- 134, 44 KM, 370.000 lei;
- SECTOR VIII - cuprins intre: DN1 ( Sinaia ) si DN 72 limita judetului Dambovita - 92, 979 KM, 300.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S35-051199 din 20.02.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2009 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2009 09:30
Locul: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - DIRECTIA LOGISTICA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova
Adresa postala: Str. Gheorghe Lazar, nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel.0244/516265, Email: [email protected], Fax: 0244/542408
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Prahova - Directia Juridic, Contencios si Administratiei Locala
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.2-4, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Fax: 0244/529289, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2009 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer